Det finnes en rekke muligheter for støtte til ulike typer prosjekter gjennom fond og støtteordninger.

Det finnes en rekke muligheter for støtte til ulike typer prosjekter gjennom fond og støtteordninger. Man kan søke om støtte til blant annet innspilling og turnevirksomhet. Pengene som forvaltes av disse fondene kommer enten fra staten via Kulturdepartementet, UD, Musikkrådet, eller fra vederlagsordninger hvor pengene går til kollektive formål.

Under følger de viktigste støtteordningene og fondene for musikk i Norge.

Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak og skal fordeles til det beste for rettighethavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket.

Fond for lyd og bilde har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september. Dette gjelder søknader om støtte til prosjekter innenfor områdene musikk, cd-innspillinger, scenekunst, tekstproduksjon, film/video og billedkunst.

Les mer om Fond for lyd og bilde her

Norsk kulturråd ble opprettet i 1965 og har tre hovedoppgaver:

  1. Forvalter Norsk kulturfond og oppgaver delegert fra Kulturdepartementet.
  2. Rådgivende organ for staten og det offentlige i kulturspørsmål.
  3. Tar initiativ til forsøks- og utredningsvirksomhet på kulturområdet der rådet finner at det trengs en særskilt innsats.

Tilskuddsordninger for det prosjektbaserte musikklivet er Kulturrådets viktigste oppgave. Rådet prioriterer å støtte skapende og utøvende virksomhet av høy kunstnerisk kvalitet, samt bidra til å verne og tilgjengeliggjøre den musikkhistoriske kulturarven i Norge. Rådet vil også bidra til å utvikle kvalitet innen formidling gjennom å gi tilskudd til prosjekter og enkelttiltak som er faglig forankret og er nyskapende på sitt område og innen sin sjanger.

Kulturrådet har følgende ordninger (obs lenker): Musikkfestivaler, Arrangørstøtte , Arrangørstøtte – samtid og klassisk, Musikerstøtte, Musikkensembler, Kirkemusikk, Bestillingsverk, Innspillinger, Innkjøpsordningen for musikk og Andre musikktiltak – prosjektstøtte.

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

Fond for utøvende kunstneres støtteordninger: Innspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte, Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering), Stipend for videreutdanning, Orkester-/korpsstipend og generell stønad. Fond for utøvende kunstnere har tildelinger 6 ganger årlig.

knadsfristene finner du her 

Musikkfondene er felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere.

Les mer om disse fondene og de ulike søknadsfristene her

Er du artist, ensemble eller band og skal spille på en offentlig konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte. MIC administrerer to ordninger, en for reiser til industriland (02-land) og en for prosjekter i den tredje verden (03-land). Det er tre søknadsrunder per. år og det er kun utøveren selv, eller en representant for denne (manager), som kan søke.

Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk i alle land. Ordningen omfatter alle sjangere.

Gir penger til øving for band. Krav til band for å få penger til øvinger at bandet må ha minimum tre medlemmer og disse må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret. Opplæringen må følge en studieplan.

Voksenopplæringsordningen hører til Musikkens studieforbund (MSF). Det er fylkesleddene av MSF, dvs. landets fylkesmusikkråd, som behandler søknader og fordeler tilskudd.

MIC har en oversikt over støtteordninger i sitt bransjeregister (se under). Se også tilskudd.no, legatsiden.no, norge.legater.nu (slett?)

Andre lenker:

Ta kontakt med fondet man skal søke midler fra før man søker om støtte. Alle fond har ansatte som kan guide deg gjennom hvordan en god søknad skal se ut og hvilke søkekriterier som skal legges til grunn. Noen tommelfingerregler finnes det likevel:

1. Lag en god og ikke for lang prosjektbeskrivelse som inneholder alt som er relevant for søknaden. Det legges vekt på søknader med gode prosjektbeskrivelser i alle fond som forvalter penger som skal gå til musikk. I prosjektbeskrivelsen må det komme frem hvilke mål dere har og hva støtten skal bidra til.

Bruk også tid på å lage en musikalsk CV for deg som artist/band og som i helhet kan brukes i alle søknader. Relevant info i en CV er:

a. Navn, fødselsdato, instrument.
b. Alle utgivelser du har vært med på.
c. Band du har vært med i.
d. Verv og stillinger fra musikklivet.

2. Sett opp et realistisk budsjett. Det er viktig at budsjettet inneholder egenkapital. Denne kapitalen kan regnes som bandets innsats i prosjektet. Forhør deg med fondet du søker fra om hva man kan sette opp her.

3. Vær klar over at du kan søke flere steder om det samme prosjektet. Det gir et godt bilde av prosjektet at dere vet om, og søker på alle de ordningene som er relevante.

4. Forhold deg til den søknadsfristen som støtteordningen har.

5. Gi ikke opp ved negativt svar. Kanskje du og ditt prosjekt får støtte neste gang!

Forhør deg også med andre som har fått støtte om hvordan søknaden deres så ut. Søk på ett prosjekt av gangen. Husk at søknaden skal sendes i god tid før prosjektet settes i gang.