Creo er en organisasjon hvor alle skal føle seg trygge. Vi arbeider kontinuerlig med å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø der individuelle forskjeller og egenart oppleves som positivt, og sikre en god kultur i alle våre organisasjonsledd.

Vi respekterer hverandre og snakker til, og ikke om, hverandre slik at utfordringer i samarbeidet kan løses så tidlig som mulig. Likevel kan det oppstå situasjoner der ansatteføler behov for å ta opp kritikkverdige forhold i organisasjonen. Det er derfor viktig at vi har et system hvor det er enkelt å melde inn uønskede hendelser.
Trakassering og maktmisbruk skal ikke forekomme i Creo.

Ansatte som opplever å ha vært utsatt for uakseptabel adferd fra ansatte eller tillitsvalgte i Creo kan rette en formell klage til forbundsleder. Klagen skal være skriftlig og inneholde navnet på den klager mener har opptrådt kritikkverdig, en beskrivelse av forholdet og klagerens navn. Arbeidstaker har også rett til å si ifra til verneombud eller daglig leder, og kan gjerne rådføre seg med daglig leder eller en kollega om utforming av klagen. Det er ikke mulig å fremme en anonym klage – ingen skal konfronteres med en anonym klage uten mulighet til å tale sin sak.

Alle har plikt til å varsle Forbundsleder dersom de har mistanke om at noen er utsatt for lovbrudd. Ansatte kan også kontakte Forbundsleder direkte og ha en konfidensiell samtale, uten å legge frem formell klage. Forbundsleder kan ikke ta saken videre med dem som har vist uakseptabel adferd dersom det ikke foreligger en formell, navngitt klage.

Forbundsleder har ansvar for å behandle klagen og treffe eventuelle tiltak. Forbundsleder/ Forbundsstyret /Arbeidsutvalget håndterer eventuelle eksklusjoner og suspensjoner i henhold til organisasjonens vedtekter. I behandlingen av klagen skal alle impliserte parter høres.

Dersom varslet gjelder Forbundsleder skal den ansatte rette klagen til en av nestlederne eller daglig leder.

Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for dem som varsler, den eller de det varsles om, og for andre i organisasjonen. Om en enkeltperson som opplever uakseptabel adferd ikke vil fremme formell klage, bør hun eller han likevel vurdere å rådføre seg med noen.

 

Behandling av varsel:

  • Alle henvendelser skal tas alvorlig.
  • Alle henvendelser skal tas tak i uten unødig opphold.
  • Alle varsel skal undersøkes på en forsvarlig måte.
  • Det skal ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold.
  • Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser.
  • Varsleren skal få tilbakemelding på varselet innen rimelig tid.
  • Behandlingen skal være konfidensiell.
  • Saksbehandlingen skal dokumenteres.

 

Disse varslingsrutinene omfatter også tillitsvalgte og medlemmer som i organisasjonssammenheng føler behov for å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Forhold som gjelder egen arbeidsplass følger arbeidsgivers/arbeidsplassens varslingsrutiner og rapporteres ikke til Creo med mindre sakens natur tilsier at man ønsker råd om hvordan man skal håndtere saken.

 

Rutinene har vært vedtatt i Samarbeidsutvalget 30.11.2018 og vedtatt av Creos Forbundsstyre 05.12.2018