Trenger du hjelp til å skrive søknad? Her har vi samlet nyttig informasjon for deg som skal søke støtte.

Generelle tips:

 • Start alltid med å lese retningslinjene til ordningen du søker støtte fra. Sørg for at søknadsteksten passer med ordningens formål.
 • Begynn i god tid før søknadsfristen. De fleste ordninger har for øvrig krav til at prosjektet ikke skal være påbegynt før søknadene sendes.
 • Har du spørsmål, sjekk om ordningen har en FAQ (Spørsmål & Svar). Lurer du fortsatt på noe, ta kontakt med
 • Sørg for at søknaden er strukturert og ryddig. Prøv å være så kortfattet som mulig.
 • Er lydspor påkrevd, sørg for at de er i god kvalitet.
 • Vær realistisk. Søk om det du trenger, men se også på tidligere tildelinger for å finne ut hvor mye det er mulig å få tildelt fra de forskjellige fondene.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du på fondet/legatets nettside og skal gi leseren raskt informasjon om hvem som søker, hva det søkes støtte til og hvilke vedlegg som legges ved. Alle felt fylles ut, og vi anbefaler at man skriver så kort og konsist som mulig, og lar utfyllende informasjon fremkomme i vedleggene.

Prosjektbeskrivelse

Det er ikke alltid krav om prosjektbeskrivelse, men vi anbefaler at du legger ved en som vedlegg. På den måten lar du leseren få god innsikt i hva prosjektet handler om, i tillegg til at du lar søknadsskjema være strukturert. De som behandler søknaden leser mange søknader så prosjektbeskrivelsen bør ikke være for lang. Se vårt forslag til hva en prosjektbeskrivelse kan/bør inneholde.

Budsjett

Hvilke kostnader og inntekter har du? Vær realistisk i ditt budsjett, og bruk reelle beløp. Se våre forslag til budsjett ved turné og innspilling.

CV

De som behandler søknader er ikke interessert i hvor du gikk på barneskole eller at du har førstehjelpskurs, men de er derimot svært interessert i hva du har gjort innen for ditt kunstfelt. Lag en kronologisk CV over dine artistiske meritter og erfaringer. Dersom du søker støtte til et bandprosjekt kan man skrive en CV for hele bandet.

Eventuelt andre vedlegg

Det bør sendes med et produkt eller annen dokumentasjon som gjør det mulig å bedømme den kunstneriske kvaliteten. Det kan være lydspor, presseklipp, anmeldelser.

Prosjektbeskrivelsen er selve kjernen i søknaden, det er her du skal selge inn prosjektet ditt. Du bør derfor ta deg god tid til denne delen av søknadsskrivingen. Sørg imidlertid for å ikke skrive for langt, vær heller konkret og presis i beskrivelsen av prosjektet ditt.

Det finnes ingen fast mal for dette, men en prosjektbeskrivelse kan inneholde:

Noe om deg/dem som søker og eventuelle samarbeidspartnere – Hvem er du, hvem har du med på dette prosjektet, hvorfor er sammensetningen spesiell? Hva er din bakgrunn, hvilket instrument spiller du, hvilken sjanger er musikken din?

Du trenger ikke legge ved full CV på alle involverte (med mindre ordningen du søker støtte fra krever det), men skriv litt om hver av de medvirkende. Er det svært kjente folk det dreier seg om trenger du ikke skrive mer enn et par setninger.

Hva du søker støtte til og hvor mye penger du søker om – hva er det du skal gjøre? Er det for eksempel turné, innspilling, urframføring? Hvor mye søker du om i støtte? (se også budsjett)

Eksempel: Jeg søker herved [støtteordning] om [beløp] kroner til [turné/urframføring/innspilling el].

Gjennomføring – Hvor, når og hvordan skal prosjektet gjennomføres? Er det noen spesielle ressurser (tekniske, faglige, kunstneriske el) som må til for å få gjennomført det?

Selve prosjektet – Hva er spesielt med prosjektet ditt? Hvorfor bør det få støtte? Hvilken sjanger opererer du i, eller er det sjangerkryssende? Hvordan passer prosjektet inn i ordningen du søker støtte fra?

Vær mest mulig konkret, forklar hva det er du har tenkt til å gjøre.

Noen generelle tips til prosjektbeskrivelse fra Norsk kulturråd:

 • Få fram det viktigste – kjernen i prosjektet ditt – tidlig i teksten
 • Forsøk å tenke på hvordan prosjektet ditt er relevant for den ordningen du søker og få særlig fram de sidene av prosjektet som er i tråd med formålene til støtteordningen (en konsekvens av dette er at du kanskje må skrive en litt forskjellig prosjektbeskrivelse/søknad til Kulturrådet og til kommunen eller en privat sponsor, fordi hver av instansene vil ha forskjellig motivasjon for å gi midler til prosjekter)
 • Ikke skriv lenger enn nødvendig!
 • Få hjelp av noen til å lese gjennom teksten – ofte kan et friskt blikk hjelpe deg til å se hva som mangler, hvilken rekkefølge som fungerer best, og hva som er overflødig informasjon

Budsjettet er en svært viktig del av en god søknad. Ta deg derfor god tid til dette. Sørg for at budsjettet er realistisk, innhent kostnader fra leverandører eller internett.

«De som skal lese søknaden vet godt hva ting koster, så det nytter ikke å bare sette opp tall man synes høres rimelige ut.» (FFUK)

Nedenfor har vi listet opp hva som kan være med i et budsjett og noen eksempler på budsjett:

a) Et turnébudsjett kan bestå av

Utgifter

 •           Honorar til utøvere
 •           Honorar til teknikere
 •           Reiseutgifter
 •           Diett og overnatting
 •           (Markedsføring)
 •           (TONO-avgift)
 •           Administrasjonsutgifter
 •           Diverse

Inntekter

 •           Billett-/salgsinntekter
 •           Sponsormidler
 •           Søknadssum
 •           Støtte fra andre ordninger (søkt/innvilget)

 

b) Et budsjett for innspilling og utgivelse av musikk kan bestå av

Utgifter

 •           Honorar m.v. til innleide utøvere
 •           Honorar til tekniker
 •           Honorar m.v. til produsent
 •           Studioleie
 •           Miksing
 •           Mastering
 •           (Artwork)
 •           (NCB-avgift)
 •           (Trykking av CD-plater/vinyl)
 •           (Markedsføring)
 •           (Distribusjon)
 •           Diverse

 

Inntekter

 •           Egenfinansiering
 •           Salgsinntekter
 •           Sponsormidler
 •           Søknadssum
 •           Støtte fra andre ordninger (søkt/innvilget)

Samme søknad til flere tilskuddsytere?

– La dem få vite om hverandre via budsjettet

– Varsle øvrige tilskuddsytere hvis tilsagn fra én av dem

 

La budsjettet balansere (gå i null):

Forventede inntekter

+ forventet pengestøtte

= Budsjettets utgiftsside

Å sende inn en god rapport er essensielt dersom du skal søke støtte samme sted senere. En del av støtteordningen krever dessuten rapport og ordningen kan kreve pengene tilbake dersom du ikke rapporterer for hvordan pengene er brukt. En rapport bør inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektet ble gjennomført, hvordan det gikk økonomisk og kunstnerisk. Dersom prosjektet har ført til nye prosjekter eller samarbeid kan dette med fordel nevnes.

Når du skal skrive rapport bør du finne fram søknaden og tildelingsbrevet og sørge for at rapporten stemmer overens med virkeligheten og med det du søkte penger til. Det samme gjelder regnskapet. Les tildelingsbrevet nøye, kanskje kreves det at du sender inn bilag eller at regnskapet skal være godkjent av revisor. Er det noe som ikke gikk som planlagt kan du si noe om årsaken. Legg gjerne ved CD, plakater, flyere, presseoppslag og anmeldelser om det finnes slikt.  Skryt gjerne av prosjektet og husk å takke for støtten du fikk.

Å få støtte fra Statens kunstnerstipend er svært vanskelig, derfor bør du også bruke god tid på en søknad til denne ordningen. Nedenfor finner du noen tips til denne ordningen spesielt.

Generelle tips:

 • Husk hvem du skriver til. I komiteen sitter svært kompetente mennesker med god oversikt over feltet. Det er ikke nødvendig med for eksempel forklaring av faguttrykk – dette opptar verdifull plass du heller burde bruke på å skrive om det du holder på med.
 • Vær tydelig i ditt budskap. Det er ikke interessant å lese livshistorien din, men vi vil vite hva du har gjort og hva planen er videre.
 • Vær effektiv i utvelgelsen av lydvedlegg – og lag gjerne et sammensatt spor på 15 – 20 min. Kill your darlings – plukk ut det du synes best representerer det du gjør eller skal gjøre.
 • Søk igjen og igjen. Det er få stipender og mange søkere. Komiteen ønsker at midlene skal nå så mange dyktige musikere, sangere og dirigenter som mulig og fordeler etter beste skjønn. Det skal mye til å få stipender år etter år, men søk og du vil muligens få tilslag noen år etter forrige stipend, dersom du har god søknad og gode prosjekter.
 • En kunstner på høyt nivå skal ikke «straffes» for ikke å ha søknadsordet i sin makt. Hvis vedkommende derimot ikke har skissert noen som helst planer, blir det vanskelig å nå opp blant resten av gjengen med topp nivå, som faktisk har interessante, og realiserbare planer.

Diversestipend:

 • Søker du diversestipend ønsker vi å se en oversikt over hvordan du vil disponere pengene du eventuelt blir innstilt til, gjerne i et budsjett.

Arbeidsstipend:

 • Søker du arbeidsstipend kan det være en fordel å tenke på det som en jobbsøknad.
 • Søk maks varighet (5 år) dersom du regner med å fortsette din kunstneriske virksomhet i minst like mange år. Det øker ikke sjansene for tildeling å søke for kortere tid.

Arbeidsstipend som har aldersbegrensninger (yngre, senior og etablerte kunstnere):

 • Les kriteriene og søk alle stipend du aldersmessig kvalifiserer til. (Stipend for etablerte kunstnere vil i praksis bety kunstnere som i alle fall nærmer seg 40 eller er eldre)

Diversestipend for nyutdannede sangere og dirigenter:

 • Det er få søkere i forhold til potten vi kan fordele. Alle sangere og dirigenter som har avsluttet, eller skal avslutte sin bachelor eller masterutdanning oppfordres til å søke.
 • Søker må ha fullført utdannelse på bachelor eller masternivå i søknadsåret eller våren etter.
 • Får man tildelt stipendet etter fullført bachelor kan du ikke motta det en gang til selv om du tar videre utdanning.

Vederlagsfondets styre behandler søknader til Vederlagsfondet 4-6 ganger per år. Søknadsdatoene publiseres på Vederlagsfondets sider.

Et av Vederlagsfondets formål er å tildele støtte til yrkesfremmende virksomhet for utøvende musikere og artister, for eksempel til turneer, innspillinger, konsert m.m.

Tips:

 • Les fondets retningslinjer nøye. Retningslinjene består av 10 lettleste punkter som du med fordel bør lese for å øke sjansene dine om å motta støtte.
 • Legg ved alle vedlegg som er relevante.
 • Dersom du ikke er søknadsberettiget (ikke innafor fondets kriterier for tildeling) vil ikke din søknad bli behandlet. For eksempel er ikke studenter søknadsberettiget.
 • Prosjekter som tidligere har fått avslag vil ikke bli behandlet på nytt (i henhold til punkt 9 i retningslinjene).
 • Vederlagsfondets styre er ikke interessert i hvor du gikk på barneskole eller at du har førstehjelpskurs, men de er derimot svært interessert i hva du har gjort musikalsk. Lag en kortfattet kronologisk CV over dine musikalske meritter og erfaringer. Dersom du søker støtte til et bandprosjekt kan man skrive en CV for hele bandet.
 • Les fondets retningslinjer igjen.

 

The Music Mobility Funding Guide gir en oversikt over europeiske finansieringsorganer og tilskuddsordninger som støtter profesjonelle musikere. Målet med guiden er å hjelpe enkeltpersoner og organisasjoner med å finne den beste måten å samarbeide med internasjonale kolleger og finansiere reiser på tvers av landegrensene.

Guiden dekker 46 land, et bredt spekter av musikalske sjangre, og inkluderer lokale, nasjonale og internasjonale ressurser, både offentlige og private.

Les mer

Creo er samarbeidspartner med Musikkontoret.no – en felles ressursbank for hele musikkbransjen i Norge. Her finner du relevant informasjon, gode verktøy og inspirasjon til din egen karriere.

Se oversikt over tilskuddsordninger hos Musikkontoret.no

 

Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend, og har også egne tilskuddsordninger for kulturaktører over hele landet.

Se oversikt over tilskuddsordninger her

Video-foredrag: Søknadskriving med Tor-Arne Vikingstad

For å nå fram i søknadsbunken kan det være avgjørende å skrive spissede, grundige og fengende søknader.

Tor Arne Vikingstad er gitarist i Sløtface og en racer på søknadsskriving og finansiering av prosjekter. Ved siden av musikerkarrieren har Tor-Arne en bachelor i økonomi og administrasjon og mye prosjektledererfaring.