Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

På arbeidsgiversiden er de fleste kommunene, fylkeskommunene og virksomhetene tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen KS, som inngår tariffavtaler på deres vegne. I tillegg er enkelte andre virksomheter med nær tilknytning til en kommune eller en fylkeskommune medlemmer i KS, og er dermed en del av det kommunale tariffområdet. KS er både en politisk interesseorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon for sine medlemmer.

Creo har inngått en hovedavtale og en overenskomst (Hovedtariffavtalen) med KS. Avtalen er identiske med den som er inngått av andre forbund med medlemmer som er tilsatt hos arbeidsgivere tilknyttet KS, og gjelder dermed for alle tilsatte i dette området. Creo har også inngått en del særavtaler med nærmere bestemmelser for enkelte yrkesgrupper eller arbeidsområder (se særavtalene). Særavtalene er i seg selv tariffavtaler, men det er p.t. ikke benyttet rett til arbeidskamp (streik eller lock- out) opp mot revisjon av særavtalene med KS.

Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler. Creo har inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo Musikk- og kulturskole (pedagogisk personale).
I det kommunale tariffområdet organiserer Creo først og fremst musikk- og kulturskolelærere (alle fagområder), distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og andre kommunalt og fylkeskommunalt tilsatte musikere og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.
Fra 1. mai 2004 ble pedagogisk personale i skoleverket (grunnskole og videregående skole) overført fra det statlige til det kommunale tariffområdet. Creo organiserer musikklærere og andre kunstfaglærere både i de videregående skolene og i grunnskolene.

 

Avtaler

Hovedtariffavtalen med KS gjelder perioden 1.5.2020 – 30.4.2022

Mellomoppgjøret 2021 – Riksmeklerens møtebok (oppdaterte garantilønnssatser per 1.5.2021)

Særavtale om arbeidstøy og musikkinstrumenter
Særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager
Særavtale om reiseregulativet
Særavtale om følge av pasient, klient, elev – Protokoll.
Særavtale om OU-midler

SGS 2020 Særavtale pensjonsordninger
Protokoll pensjonsordning,  revidert og videreført SGS 2020

Avtaleverket spesielt for skoleverket er framforhandlet mellom KS og forbundene i LO (herunder Creo), UNIO (herunder Undervisningsforbundet), YS og Akademikerne. Avtaleverket gjelder derfor alle som er ansatt i skoleverket, på lik linje med det øvrige avtaleverket i kommunal sektor.

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen prolongert til 31.12.2021

Protokoll av 01.04.2005 vedrørende tillitsvalgtordningen i skoleverket

Avtalen regulerer arbeidstid, ferie, forsikring og bruk av mobiltelefon for ansatte i Norsk kulturskoleråd

Kravskjema KS, 2021

I lokale lønnsforhandlinger kan dette skjemaet benyttes. Men der kommunen/ fylkeskommunen/virksomheten har utarbeidet eget kravskjema, skal det benyttes.

Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. I en slik prosess er det flere utfordringer som spesielt våre tillitsvalgte må ta tak i. Det kan dreie seg om overtallighet, harmonisering av lønnsnivå, ekstra frikjøp av tillitsvalgte og – ikke minst – håndtering av lokale særavtaler

Vi har derfor utarbeidet et notat som beskriver de viktigste spørsmålene og momentene som våre tillitsvalgte må være klar over:

Last ned notat

Rundskrivet omtaler nærmere de sentrale lønnstillegg som skal iverksettes pr. 1.9.2020, samt øvrige endringer, herunder endringer i Hovedtariffavtalen vedlegg 1.

B-rundskriv 6/2020 – Iverksettingsrundskriv

NB! Se merknad om at PPU skal regnes som relevant kulturfag og gi uttelling gjennom lønnsinnplassering på side 15.

B-rundskriv 4/2020 – Stillinger med særaldersgrense