Eldre par på en benk
Creo kan gi våre medlemmer veiledning om hvilke pensjonsordninger som er knyttet til ulike arbeidsforhold, og hjelpe til å finne mer informasjon om rettigheter og ytelser.

Etter alle endringene i folketrygdens alderspensjon og andre pensjonsordninger de siste årene, registrerer vi at stadig flere av våre medlemmer blir opptatt av pensjonsopptjening og framtidige pensjonsytelser. Svært forenklet kan vi si at det norske pensjonslandskapet består av folketrygdens alderspensjon, ulike former for tjenestepensjon og ulike ordninger for individuell pensjonssparing.

Alle som har skattepliktig inntekt (pensjonsgivende inntekt), enten det er som lønnsmottaker eller som næringsdrivende, tjener opp alderpensjon i folketrygden. Denne pensjonen er det for ganske mange nå mulig å ta ut fra fylte 62 år. Men slett ikke alle kan leve av denne pensjonen alene. De må altså fortsatt skaffe seg arbeidsinntekt eller ha andre pensjonsytelser i tillegg til folketrygdpensjonen.

De fleste arbeidstakere opparbeider seg også rett til tjenestepensjon fra ett eller flere arbeidsforhold. Det er imidlertid mange ulike ordninger, og reglene både for opptjening og utbetaling er høyst forskjellige. Selvstendig næringsdrivende har ingen tjenestepensjonsordninger, og må selv sørge for å spare til den pensjonen de trenger i tillegg til folketrygden. Også her er det mange ulike ordninger og tilbud.

Visuell skillelinje

Mer om pensjon

Vi gir gjerne veiledning om hvilke pensjonsordninger som er knyttet til ulike arbeidsforhold, og hjelper til å finne mer informasjon om rettigheter og ytelser. Det kan likevel være en fordel å lese seg litt opp om temaet. En god og leservennlig innføring i pensjon finner du på Arbeidslivet.no

Andre anbefalte nettsider:

  • NAV, hvor du finner generell informasjon om folketrygdens alderspensjon, og hvor du kan logge deg inn på Din pensjon og få oversikt over egne opptjente rettigheter.
  • Norsk pensjon, en pensjonsportal med hvor du kan logge deg inn å få oversikt over alle dine egne antatte pensjonsrettigheter.
  • Statens pensjonskasse, med generell informasjon om tjenestepensjon for statsansatte og undervisningspersonale i skoleverket, hvor du også kan logge deg inn og få oversikt over egne rettigheter.
  • KLP, med generell informasjon om tjenestepensjon for ansatte i kommuner og fylkeskommuner (deriblant ansatte i kommunale kultur- og musikkskoler), hvor du også kan logge deg inn og få oversikt over egne rettigheter.
  • Oslo pensjonsforsikring, med generell informasjon om pensjonsrettigheter for ansatte i Oslo kommune (for ansatte i grunnskolen og videregående skole viser vi til Statens pensjonskasse).
  • Se også vår side om seniorpolitikk.

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Derfor er det viktig at du søker informasjon og veiledning før du tar ditt valg. Et viktig budskap i pensjonsreformen er at det lønner seg å jobbe lenger. Hvor lenge, er individuelt.

Er du offentlig ansatt eller har du offentlig tjenestepensjon er det det viktig å legge merke til følgende:

Dersom du fortsetter å jobbe til du har fylt 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen din fortsette å øke så fremt du ikke har full opptjening. Dermed vil du få en høyere livsvarig pensjon enn ved å pensjonere deg tidligere.

Det er også mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. På den måten vil du få både lønnsinntekt og pensjon samtidig. Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i pensjon dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut samtidig. Det nye regelverket vil fungere slik at hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres. Hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon før det, vil pensjonen ikke bli redusert.

For mer utfyllende informasjon gå til Statens pensjonskasse
Se også Huskeliste for pensjon som offentlig ansatt, skrevet av Geir Veland.

I forbindelse med tariffoppgjøret 2016 ble det avtalt en ny midlertidig pensjonsordning for ansatte i symfoniorkestrene (ikke KORK), teatrene omfattet av teateroverenskomsten, Operaen i Kristiansund og Den Norske Opera & Ballett. Ordningen ble i årets hovedoppgjør besluttet prolongert til 2020.

Pensjonsordningen gir også alle frilansere (midlertidig ansatte) rett til pensjonsopptjening fra første krone, uavhengig av stillingsstørrelse og lengden på ansettelsen, forutsatt at årlig lønnsinntekt er over oppgavepliktig lønn (1 000 kr). I tillegg har en ansatt rett til å få flyttet (overført) med seg opptjent pensjonskapital (rettighet) til ny arbeidsgiver innenfor virksomhetene som er tilsluttet ordningen.

I en innskuddspensjonsordning er det slik at ved avslutning av et arbeidsforhold, utstedes det et pensjonskapitalbevis (PKB). Dette er et verdipapir som viser verdien av den opptjente pensjonskapitalen. I et ansettelsesforhold er det arbeidsgiver som betaler kostnader til administrasjon og forvaltning for pensjonsopptjeningen. Ved utstedelse av PKB er det innehaveren (medlemmet) som må stå for disse kostnadene. Retten til å flytte med seg opptjent pensjonskapital til ny arbeidsgiver sørger for at den opptjente pensjonskapitalen ikke spises opp av kostander da disse vil bli overført til ny arbeidsgiver i forbindelse med en ny midlertidig ansettelse.

Pensjonsordningen er i og driftes av Sparebank 1 på vegne av virksomhetene. Dersom du har opptjening etter 1. juli 2016 kan det være lurt å sjekke hvordan opptjeningen er registrert. Skulle du ha mange pensjonskapitalbevis, bør disse samles, og ved neste frilans jobb har du en rett til å få flyttet opptjent pensjonskapital til den nye arbeidsgiveren.

Dessverre er det mye som tyder på at pensjonsordningen ikke blir administrert og praktisert iht. protokollen fra 2016. Det å sitte med mange pensjonskapitalbevis med små beløp spiser opp kapitalen. Creo og de andre arbeidstakerorganisasjonene følger saken tett og møter arbeidsgiverforeningen Spekter over sommeren hvor ulike forhold knyttet til pensjonsordningen som etter vårt syn ikke er iht. hva partene avtalte i 2016 skal tas opp.

Har du spørsmål om pensjonsopptjening og rettigheter, kan du sende disse til tw@creokultur.no.