Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Creo har derfor inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo Musikk- og kulturskole (pedagogisk personale). I Oslo kommune organiserer Creo først og fremst kulturskolelærere (alle fagområder), lærere på videregående skoler og grunnskoler, og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.

Avtaler

Dokument 24 er Oslos hovedavtale som fastsetter prosedyrer og saksbehandlingsregler for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte og deres organisasjoner.
Avtalen ble inngått i 2002 og er fortsatt gjeldende.

Dokument 25 regulerer lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Dokumentet inneholder fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser samt særbestemmelser for enkelte virksomheter og/eller for de enkelte organisasjonene

Ansettelser i kommunen

 

Oversikt over alle rundskriv og fellesskriv i Oslo kommune:

Rundskriv og fellesskriv – Felles intranett for Oslo kommune (krever innlogging)

Lønnstabell årslønn og månedslønn
Lønnstabell med lønn per dag
Lønnstabell med lønn per time
Lønnstabell med lønn per time overtid

Stillingsbetegnelse (Excel-fil)
Stillingsbetegnelse (pdf-fil)

Lønnsrammer (Excel-fil)
Lønnsrammer (pdf-fil)

Særbestemmelser med Creo

Oslo kulturskole
Kommunale kulturskolelærere

1     Årsverket

1.1    Arbeidstiden reguleres i Fellesbestemmelsenes Kap. 8. Ved beregning av faktisk arbeidstid

kommer ferie og helligdager til fradrag (minimum 1.687,5 timer).

1.2    Med timer i denne avtalen forstås klokketimer.

1.3    Tilsettingsforhold gjelder fra dato til dato, likevel slik at tilsetting fra begynnelse av

et skolehalvår gjelder fra hhv. 1. august eller 1. januar. Ved tilsettingsforhold som opphører ved

slutten av et skolehalvår, gjelder tilsettingen t.o.m. hhv. 31. juli eller 31. desember.

  1. Inndeling av arbeidsåret.

2.1    Inntil 700 timer brukes til undervisning/utøvende virksomhet. Partene kan lokalt avtale

lavere rammer etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Kulturskolen følger til vanlig

grunnskolens arbeidsår. Dersom kulturskolens arbeidsår skal ha en annen lengde enn for grunnskolen,

skal dette fastsettes etter drøftinger med de

tilsattes organisasjoner. Skal arbeidsåret være kortere, må det være fastsatt i samsvar med AML §

10-5. Den 39. uken kan nyttes som planleggingsuke forutsatt at det foreligger en plan for anvendelsen. Plan for anvendelsen av den 39. uken skal normalt foreligge

minst 3 uker i forveien.

2.2    Tid til egenøving/egenutvikling utgjør 20% (337,5 timer) av årstimeverket.

2.3    Den resterende delen av årstimeverket brukes til forberedelse av undervisning,

møtevirksomhet, pausetid mellom undervisningsøktene, elevkonserter m.v. og annet relevant arbeid

ved kulturskolen. Det avtales lokalt hvor de ulike arbeidsoppgavene skal utføres.

3    Arbeidsplaner.

3.1    Det utarbeides arbeidsplaner på halvårsbasis/årsbasis. Endringer i arbeidsplanene kan

foretas med 4 ukers varsel. Partene kan avtale kortere varslingsfrist når det er påkrevet. AML §

10-3 og AMLs øvrige arbeidstidsbestemmelser legges til grunn. Ved bortfall av undervisning kan en

kulturskolelærer settes til annet pedagogisk arbeid.

3.2    Ved oppsetting av arbeidsplaner skal arbeidsgiver ta hensyn til nødvendig reisetid mellom

flere arbeidssteder. Dersom det avtales at konkrete arbeidsoppgaver skal utføres hjemme, jf.

særbestemmelsenes pkt. 2.3, skal reisetiden fra dette arbeidsstedet regnes med. Dette skal

fortrinnsvis gjøres ved at reisetiden tas av den resterende delen av årstimeverket.

4    Deltidsstillinger.

4.1    Deltidsstillinger beregnes i prosent av hel stilling, og med forholdsmessig fordeling av

arbeidsoppgavene.

5    Vikartimer og midlertidige tilsettinger.

5.1    Vikartimer og midlertidige tilsettinger av under 1 måneds varighet lønnes etter tabell for

37,5 timers uke med 2 ganger faktisk medgått tid til undervisning/utøvende virksomhet.

5.2    Det settes opp arbeidsplan for vikariatet/den midlertidige tilsettingen. Dersom timer

bortfaller, utbetales lønn i henhold til oppsatt arbeidsplan.

6     Merarbeid og overtid.

6.1    Merarbeid og overtid godtgjøres etter reglene i fellesbestemmelsene med følgende tilpasning:

6.2    Pålagt undervisning/utøvende virksomhet ut over fastsatt arbeidsplan for den enkelte

stilling lønnes for 2 ganger faktisk medgått tid.

6.3    Pålagt undervisning/utøvende virksomhet ut over fastsatt arbeidsplan for hel stilling pr.

uke lønnes etter overtidsbestemmelsene for 2 ganger faktisk medgått tid.

7     Tid til ledelse.

7.1    Det skal avsettes tilstrekkelig tid til lederoppgaver og administrative funksjoner i forhold

til skolens størrelse og aktivitet.

8     Instrumenter og annet utstyr.

8.1    Kulturskolelærere plikter til enhver tid å holde sine instrumenter og utstyr som brukes i

tjenesten i førsteklasses stand. Vedlikeholdsutgifter, forbruksvarer og utgifter til forsikring

dekkes etter regning så fremt partene ikke blir enige om annen dekningsmåte.

8.2    Kulturskolelærere som i sine ansettelsesvilkår er pålagt å bruke sine egne instrumenter og

sitt eget utstyr i tjenesten, får godtgjøring etter egen avtale mellom partene.

Prinsipper for fordeling av arbeidsoppgaver og oppsetting av arbeidsplaner

3.3 Med egen øving og egenutvikling menes:

For lærere i musikk med leseplikt inntil 700 t

  • tidsressurs avsatt til utvikling og vedlikehold av egen faglig kompetanse og/eller kunstnerisk nivå.

For lærere i dans – teater – visuelle kunstfag med nedsatt leseplikt inntil 630 t

  • tidsressurs avsatt til utvikling og vedlikehold av egen faglig kompetanse og/eller kunstnerisk nivå.
  • frivillig tidsressurs avsatt til faglig utviklende workshops, utstillingsarbeid, prosjektarbeid uten elever, utover tidsressurs avsatt til annet arbeid/forestillinger/utstillinger.

Oslo kommune har over 50 000 ansatte og tilbyr spennende muligheter for faglig utvikling og karriere. Bruk kompetansen din til økt livskvalitet for byens innbyggere.

Les mer på Oslo kommunes nettsider