Her finner du et utvalg av høringsuttalelser og politiske innspill fra Creo.

11.12.2023:
Høringssvar – Meld. St. 22 «Kunstnarkår»

03.12.2023:
Høring LO – forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova

13.11.2023:
Høringssvar til Stortingets utdannings- og forskningskomite – Åremålsstillinger med skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse

09.11.2023:
SVs alternative statsbudsjett for 2024

24.10.2023:
Skriftlig innspill til Representantforslaget 260 S (2022-2023)

19.10.2023:
Forslag om nedleggelse av MDD-linjer i Trøndelag – høringssvar til Trøndelag fylkeskommune

10.10.2023:
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024

15.09.2023:
Forslag om lov – og forskriftsendring av innleie til arrangement

25.08.2023:
Innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og frilansere

21.08.2023:
Høringssvar – Creos innspill til Kulturloven

30.06.2023:
Innspill til LO vedrørende sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

27.06.2023:
Høringssvar – Forslag til endring  i lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlov)

19.04.2023:
Høring – Prop. 57 L (2022-2023) Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

18.04.2023:
Høring – Utsynsmeldingen (Meld. St. 14 (2022–2023)

08.03.2023:
Høring – NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

09.02.2023:
Høring – NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse-og karriereutvikling i barnehage og skole 

 

01.01.2023: Creos innspill til Statsbudsjettet 2024:

20.12.2022:

Høring Prop. 14 L (2022-2023) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)

18.10.2022:
Høringsinnspill til Representantforslag 244 S (2021–2022) – et nasjonalt løft for kreative næringer
Vedlegg: Creos næringspolitiske plattform 2019-2022 

11.10.2022:
Innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite: Statsbudsjettet 2023

10.10.2022:
Innspill til Stortingets arbeids- og sosialkomite: Statsbudsjettet 2023

10.10.2022:
Innspill til Stortingets Familie og kulturkomite: Statsbudsjettet 2023
Vedlegg: Utredning Musikeralliansen

10.10.2022:
Innspill til Stortingets Utenriks- og forsvarskomite: Statsbudsjettet 2023
Vedlegg: Veivalg for Forsvarets Musikk

 

15.09.2022:
Høringssvar – Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov 

12.09.2022:
Høring – Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover 

07.02.2022
Høring – NRK plakaten – Innspill fra Kunstnernettverket

18.01.2022:
Innspill til antallsbegrensninger på offentlige arrangementer – Til Helsedirektoratet fra Creo og Virke

15.01.2022:
Lettelse av smittevernrestriksjoner for arrangementer – forslag til løsning

12.01.2022:
Kulturbransjen ber regjeringen innføre koronasertifikat for å lette tiltaksbyrden

10.01.2022:
Høringssvar fra Creo, NKA og Virke – Kompensasjonsordning for avlyste kulturarrangementer

10.01.2022: – Creos Innspill til Statsbudsjettet 2023:

 

05.03.2021:
Innspill til Utdanningsdirektoratet om Rammeplan for SFO

09.02.2021:
Innspill til Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det.

29.01.202: Innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite 
Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i skolen. 
Vedlegg: Kunstfaglærerløftet – En strategi for fremtidens praktiske og estetiske fag og for fremtidens kulturliv.

21.01.2021: Innspill til Familie- og Kulturkomiteens høring vedr. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.