Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere i Creo.

Norske Scenografer i Creo arbeider for medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige rettigheter. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere 1945, til Norske Scenografer i 1971 og til Norske Scenografer i Creo i 2018.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele kunst- og kulturfeltet. Medlemmer har sitt virke på scenekunstfeltet, i film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter.

Medlemskap i Norske Scenografer i Creo

For at bli medlem av Norske Scenografer må du melde deg inn i Creo forbundet for kunst og kultur. Under «Medlemskap i interesseorganisasjon» velger du «Norske Scenografer».

Kontaktinformasjon: 
nsc@creokultur.no
Visuell skillelinje

Norske Scenografer i Creos Vederlagsfond 

Norske Scenografer i Creo har gleden av å utlyse stipender fra NSc i Creos Vederlagsfond! Vi utlyser et fritt antall stipender. Samlet tildelingssum er inntil 90.000,- Søknadsfrist 05.10.2023. Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere som bor og virker i Norge kan søke. 

Det kan gis støtte til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter innen kunstnerens fagfelt. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer som bidrar til kunstnerisk utvikling. Det er også mulig for enkeltpersoner eller grupper å søke midler til å avholde aktivitet som fremmer faglig utvikling for gjeldende kunstnergrupper, for eksempel kurs, seminarer el.l. For mer informasjon se retningslinjer for tildeling av stipend. 

Søknaden skal gi en presis begrunnelse for hva midlene vil gå til og skal inneholde: 

Prosjektbeskrivelse (maks 1000 ord/1MB), kort CV (maks 1MB). Vedlegg: En liste på maks fem nettlenker, som leder direkte til en side med video, bilder og lyd-arbeider (bilde-filer, lyd-filer eller video som vedlegg mottas ikke). 

Rapport sendes inn ved prosjektets slutt. Den skal redegjøre for hvordan midlene er benyttet. Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Rapport sendes til scenograf@creokultur.no. 

Norske Scenografer i Creo ønsker å synliggjøre våre fagfelt, så vi oppfordrer alle som mottar stipend til å skrive en kort innledning til rapporten, med maks 3 utvalgte bilder fra arbeidet (maks str. 1MB). Denne innledningen vil kunne bli offentliggjort gjennom Norske Scenografer i Creos kanaler på sosiale medier eller nettside. 

Søknaden sendes til nscvederlagsfond@creokultur.no innen 05.10.2023. 

Visuell skillelinje

Bærekraftig scenekunst

Norske Scenografer i Creo er engasjert i arbeidet for en grønn omstilling i kulturfeltet.

I 2019 publiserte Arbeidsgruppen for bærekraftig scenografi en rapport om bærekraftig produksjon i scenekunstfeltet. Rapporten presenterte bl.a. funnene fra en spørreundersøkelse om ressursbruk og gjenbruk i NTO-teatrene, samt eksempler på flere sentre internasjonalt som tilbyr gjenbrukte materialer til kulturfeltet.

Arbeidet kom som et resultat av et seminar på Heddadagene i 2017, og ble fulgt opp med nye seminarer på Heddadagene i 2019 og 2022. Arbeidet følges nå opp av nestleder Silje Sandodden Kise. En ny delings- og gjenbruksplattform for kulturfeltet, www.shiftit.no, er et prosjekt som har latt seg inspirere av rapporten til Arbeidsgruppa for bærekraftig scenografi. Denne plattformen hensyntar også opphavsrett, et viktig aspekt ved gjenbruk av kunstneriske elementer.

Visuell skillelinje

Mer info om NSc i Creo

Styret i Norske Scenografer i Creo:

 • Bård Lie Thorbjørnsen (styreleder)
 • Kyrre Heldal (nestleder)
 • Lawrence Malstaf
 • Oscar Udbye
 • Solveig Holte Bygdnes

 

Vara:

 • Marianne Thallaug Wedset
 • Tora Troe

Forhandlingskomiteen skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

 • Torkel Skjærven

 • Dordi Strøm

 • Silje Sandodden Kise

 • Dagny Drage Kleiva

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere, samt stipendsøknader til Norske Scenografer i Creos vederlagsfond.

 • Ingvill Fossheim
 • Corentin JPM Leven
 • Åsmund Færavaag (ny)

Vara: Ingrid Skanke Høsøien

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

 • Katja Ebbel

 • Norunn Standal (ny)

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1 760
Timegasje: Min. 1 515 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 6 050
Ukesgasje: Min. 27 220

 

 

Årets mottakere av stipend fra Norske Scenografer i Creos vederlagsfond er Marte Ekhougen og Ylva Owren.

Marte Ekhougen er figurteaterkunstner og scenograf som etter 13 år i New York, hvor hun bl.a. gjorde figurer til Broadwaysuksessen “Hand to God”, har flyttet tilbake til Norge. De siste årene har hun begynt å skrive og opptre mer, og hun søker om å utarbeide en site specific vandrende figurteaterforestilling i Arendal. Der vil hun utforske en visuell drømmelogikk hvor alle elementer kan potensielt animeres og bli levende. Forprosjektet “Det blå huset” skal vises i Arendal i mars 2023, i samarbeid med lokale utøvere. I prosjektet vil hun være kunstnerisk leder, tekstforfatter og stå for den visuelle utformingen. Stipendtildelingen er på 85.000.

Ylva Owren har bakgrunn fra Akademiet for scenekunst og arbeider tverrkunstnerisk som sceneinstruktør, dramaturg, dramatiker, skuespiller, produsent og scenograf, med faglig hovedtyngde på sistnevnte. «Dysmorphophobia» er en mørk familiekomediemusikal som hun lager sammen med Hannah Giske og Tuva Hennum med teaterkompaniet Normaliteten, og som skal fremføres i Oslo og Vikens offentlige rom sommeren 2023. Dysmorphophobia spinner rundt to misforståtte sirkusartister. Midlene skal brukes til å utvikle kostymeprototyper, og eksperimentere med garn og tekstilers bæreevne, stabilitet og føyelighet. Stipendtildelingen er på 35.000.

Vi gratulerer!