En faglig sammenslutning for dramaturger i Creo - forbundet for kunst og kultur.

Norske dramaturger ble stiftet 11.12.2019. Vi oppløste da Norsk dramaturgforum og ble en faglig sammenslutning i Creo. 

Norske dramaturger fortsetter sitt arbeid med relevante fagprogrammer, nettverkssamlinger og som en interesseorganisasjon for dramaturger i Norge. Samtidig er vi nå en integrert del av en større fagorganisasjon.

Bli medlem

Visuell skillelinje

Den faglige sammenslutningen ledes av Marianne Sævig. Det er årsmøtet som velger styrer og leder.

Styret består av: 

 • Marianne Sævig (leder)
 • Kristoffer Spender
 • Kjersti Gulliksrud

 

 • Olav Torbjørn Skare (vara)
 • Rania Broud (vara)

 

Valgkomite: 

 • Endre Sannes Hadlan
 • Matilde Holdhus

Vedtekter for Norske dramaturger – en faglig sammenslutning i Creo.

 

§ 1 Navn, formål og oppgaver

1.1

Norske dramaturger, faglig sammenslutning av dramaturger i Creo, er en faglig sammenslutning for medlemmer i Creo – forbundet for kunst og kultur.

Norske dramaturger omfatter alle Creos medlemmer som arbeider innenfor den ovenfor nevnte yrkesgruppen.

Den faglige sammenslutningen skal sammen med organisasjonens øvrige organer arbeide for å ivareta dennes formål, prinsipp- og handlingsprogram.

1.2
Den faglige sammenslutningen har et særlig ansvar for å:

 • Være en interesseorganisasjon for norske dramaturger.
 • Arbeide for å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, kunstneriske og sosiale vilkår.
 • Legge til rette for faglig fellesskap og være et sosialt samlingspunkt for den faglige sammenslutningens medlemmer.
 • Drive informasjonsarbeid og medlemsrekruttering.
 • Være et ressurs- og kompetansested for yrkesgruppen som sammenslutningen representerer, samt kontaktnettverk og samarbeidsforum for alle dramaturger organisert i Creo.
 • Representere den faglige sammenslutningens yrkesgruppe i Creos Scenekunstråd gjennom sammenslutningens styreleder eller annen valgt representant.
 • Være høringsinstans og rådgivende instans for arbeidsutvalget, forbundsstyret og Scenekunstrådet i saker som vedkommer yrkesgruppen i den faglige sammenslutningen spesielt, og for scenekunstnere i Creo generelt.

§ 2 Årsmøtet
2.1

Den faglige sammenslutningens høyeste myndighet er årsmøtet der alle medlemmene har møte-, tale-, forslagsrett og stemmerett.

2.2

Årsmøtet skal holdes hvert år. Innkalling til årsmøte sendes medlemmene én måned før årsmøtet. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 2 uker før årsmøtedato. Saklisten skal sendes medlemmene minst én uke før årsmøtet, med kopi til forbundsstyret. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

2.3

Stemmerett og valgbarhet har den som før møtet har betalt kontingent til den faglige sammenslutningen for inneværende år. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av den faglige sammenslutningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

2.4

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og saksliste.

 • Godkjenne den faglige sammenslutningens styres årsmelding for foregående periode.

 • Godkjenne den faglige sammenslutningens regnskap for foregående periode.

 • Fastsette medlemskontingent, og rutiner for innkreving, for kommende periode. Medlemskontingenten skal godkjennes av Creos Forbundsstyre.

 • Behandle innsendte saker og saker fremmet av den faglige sammenslutningens styre, Scenekunstrådet, arbeidsutvalget eller av forbundsstyret.

 • Velge styre med styreleder, nestleder og ett styremedlem for to år.

 • Velge to varamedlemmer for ett år.

 • Valgene ordnes slik at minst to av styremedlemmene velges det ene året, og de resterende det påfølgende år.

 • Innstille til Creos Forbundsstyre representanter til den faglige sammenslutningens forhandlingsutvalg.

 • Velge en valgkomité bestående av to medlemmer som har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg. Dette arbeidet må starte i god tid før årsmøtet blir avholdt. Medlemmene i komitéen velges for to år av gangen.

2.5

Årsmøtet kan bare behandle de sakene som er angitt i innkallingen eller sakslisten.

2.6

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de tilstedeværende og stemmer ved skriftlig fullmakt, og skal godkjennes av Creos forbundsstyre. Øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall.

2.7

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst to ukers varsel dersom styret finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det fremmes krav om det av forbundsstyret, styret i den faglige sammenslutningen eller av minst 1/3 av den faglige sammenslutningens medlemmer.

 

§3 Styret

3.1

Styret er den faglige sammenslutningens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og handler med ansvar overfor årsmøtet.

3.2

Styret skal:

 • Sørge for innkalling til årsmøter og medlemsmøter.

 • Legge fram årsmelding og regnskap for foregående periode for årsmøtet

 • Sørge for at den faglige sammenslutningens godkjente årsmeldinger, regnskaper og protokoll fra årsmøter sendes til Creo. Den faglige sammenslutningens regnskaper skal godkjennes av Creo.

 • Følge opp pålegg fra årsmøtet eller forbundsstyret.

 • Ta opp til behandling og arbeide med andre saker som fremmer den faglige

  sammenslutningens og Creos formål.

 • Fatte vedtak som angår den faglige sammenslutningen, og som ikke hører innunder årsmøtet, deriblant juryarbeid.

 • Representere sammenslutningen utad.

 • Utstede scenekort til de i sammenslutningen som har behov for dette.

 • Styreleder har signaturrett.

3.3

Styreleder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

 

§4 Forvaltning og regnskap

4.1

Den faglige sammenslutningens årsmeldinger og regnskaper skal avgis av styret og underskrives av styreleder og nestleder.

4.2

Den faglige sammenslutningens driftsregnskap avsluttes 31. desember hvert år.

4.3

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

4.4

Styret har myndighet til å betale styremøtehonorar, samt avsette begrensede midler til definerte prosjektarbeid innenfor den faglige sammenslutningens budsjettrammer.

4.5

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

 

§5 Oppløsning

5.1

Vedtak om oppløsning gjøres av Creos forbundsstyre, etter anbefaling fra sammenslutningens årsmøte og ekstraordinært årsmøte etter reglene.

5.2

Anbefaling om oppløsning av Norske dramaturger kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir anbefaling oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at anbefalingen skal stå må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

5.3

Dersom den faglige sammenslutningen oppløses, tilfaller eventuell kapital og eiendeler den faglige sammenslutningens Vederlagsfond.

 

§6 Ikrafttreden

Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøtet den 11.12.2019 og gjelder fra 01.01.2020