Creo er avhengig av sine tillitsvalgte. Er du tillitsvalgt i Creo ønsker vi å gi deg god informasjon og opplæring i ditt tillitsvalgtarbeid.

Denne siden vil holde deg oppdatert innenfor alle tariffområder Creo er part i. Her vil du også finne informasjon om lovverk, arbeidsliv, Creos kurstilbud og annet du vil ha nytte av i ditt tillitsverv.

Gjør deg godt kjent med Creos medlemsfordeler

Som tillitsvalgt er det viktig at du er kjent med de mange fordelene medlemmene våre tilbys, både gjennom Creos egne ordninger og LO favør.

Les mer her.

Er du ny eller avtroppende tillitsvalgt?

Husk å sende melding til Creo sentralt når det velges ny tillitsvalgt på arbeidsplassen.

 

Aktuelle fagartikler

Ansettelser i statlige virksomheter følger det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. «Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes.» Dette følger av § 3 i lov om statens ansatte.

Les artikkel

Sivilombudet mottar årlig mange klager på ansettelser i offentlig sektor.

Ombudet har samlet de viktigste trinnene i ansettelsesprosessen i et veiledningshefte. Det grunnleggende prinsippet i stat og kommune er kvalifikasjonsprinsippet, hvilket innebærer at søkeren som er best kvalifisert for stillingen, skal få tilbud om den.

Last ned veiledningshefte fra Sivilombudet

Hva skal til for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse? Oppsigelse kan være begrunnet av forhold ved virksomheten eller på grunn av forhold ved den statsansatte.

Les artikkel

Arbeidsmiljøloven har flere bestemmelser som regulerer spørsmål om fortrinnsrett. En av disse er arbeidsmiljølovens § 14-3, som regulerer fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling.

Les artikkel

Dersom du får innkalling til drøftelsesmøte jf aml § 15-1, må du ta situasjonen på største alvor. Er du kalt inn til møte med arbeidsgiver etter denne paragrafen, er det stor fare for at du er i ferd med å miste hele eller deler av jobben.

Les artikkel

Arbeidsgivers styringsrett er et begrep mange har hørt om eller vært i befatning med i arbeidslivet. Både som ansatt og tillitsvalgt kan man møtes med påstander om at en beslutning ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett og at man derfor ikke har rett til å påvirke og medbestemme. Men hva er egentlig styringsretten, og hvor langt strekker den seg?

Les artikkel her

Kulturskolelærere jobber til svært ulike tidspunkt, og mange har mye av sin undervisning på ettermiddager, kvelder, helger og høytidsdager. I denne artikkelen har vi samlet det som er relevant av lover og sentralt avtaleverk i KS i forhold til arbeidstid og arbeidsplan.

Les artikkel

Tvisteløsningsnemda er et uavhengig forvaltingsorgan som avgjør tvister etter arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. I den enkelte sak settes nemda med en leder/nestleder og to faste medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra arbeidslivets hovedorganisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Les artikkel

Arbeidstid og arbeidsfri – definisjoner

Arbeidsmiljølovens (Aml.) definisjon av

  • Arbeidstid: Den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren.
  • Arbeidsfri: Den tid arbeidstakeren ikke står til disposisjon for arbeidsgiveren (Aml. § 10-1 (1 og 2)). Dette er særlig viktig å merke seg dersom man har deltidsstilling i kirken og annet arbeid i tillegg.

 

Daglig og ukentlig arbeidstid

Aml. § 10-8 bestemmer at

  • Arbeidstida skal ikke overstige 9 timer per dag.

Hovedtariffavtalens (Hta.) kapittel 1 § 4.2.2 bestemmer at

  • Den ukentlige arbeidstida skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer når man arbeider minst hver 3. søndag.

 

Les mer om arbeidstid og arbeidsplan for kirkemusikere

Flere av våre medlemmer har behov for å få veiledning og rådgivning fra NAV. Dette kan være fordi man har opplevd avlysninger, har blitt permittert, har spørsmål rundt omsorgspermisjon eller lignende. En ting som er viktig å vite i kontakt med NAV er at man i folketrygdloven skiller mellom begrepene «frilanser» og «selvstendig næringsdrivende».

Les artikkel

Du har kanskje hørt om arbeidsrettssaker som føres i ulike rettsinstanser, som tingretten, lagmannsretten, Høyesterett og til og med Arbeidsretten. Noen ganger virker det som om de samme sakene følger flere ulike rettsspor. Men hvordan henger dette egentlig sammen?

Det hele dreier seg om noe som kalles det «tosporede system», som innebærer at noen arbeidsrettslige tvister kan bringes inn både for de alminnelige domstolene og Arbeidsretten.

Denne saken forklarer hvorfor

 

 

 

Kurskalender Creo