Creo har arrangert og medvirket i svært mange arrangement og aktiviteter med helse som tema de siste årene. Her kan du lese mer om noen av dem.

Frilansfrokost

 

Kjetil André Aamodt på Frilansfrokost i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.
Visuell skillelinje

Andre arrangementer

 

Nils Harald Sødal
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje

Nordisk konferanse for scenekunstmedisin 

Creo har spilt en sentral rolle i planleggingen, og gjennomføringen av, den 4. nordiske scenekunstmedisinske konferansen – MHPC22. Ettersom Norge per i dag ikke har et koordinert, scenekunstmedisinsk miljø som kunne denne oppgaven, tok Creo, sammen med Norges musikkhøgskole/CEMPE og Norsk Teater- og Orkesterforening, på seg dette ansvaret. 

Hovedformålet med Creos engasjement i konferansen, har vært å legge et grunnlag for et mer samlet og målrettet arbeid for scenekunstmedisin i Norge. 

Musicians` and Performing Artists` Health and Performance – Integrating body and mind ble gjennomført i Oslo 22.-24. september og har vært en stor suksess, og konferansen har tiltrukket seg mer enn 200 nasjonale, nordiske og internasjonale aktører innen feltet. Den vitenskapelige komiteen vurderte mer enn 60 innsendte abstracts, og det endelige programmet bestående av 52 ulike «sessions» sikret faglige innhold av høy kvalitet på et bredt spekter av temaer innen fysisk- og psykisk helse, prestasjonspsykologi og pedagogikk. 

Utover at vi har forsterket kontakten med våre nordiske kolleger, har Creo gjennom arbeidet med, og avviklingen av konferansen, utvidet vårt nettverk innen feltet, og vil i arbeidet fremover kunne aktivt støtte oss til erfaringene fra internasjonale miljøer, deriblant BAPAM (UK) og ASPAH (Australia). 

Det ble også avviklet en Norsk nettverkssamling, som har lagt et betydelig styrket grunnlag for en koordinert, satsning på scenekunstmedisin i Norge. Aktørenes felles siktemål er å etablere et nasjonalt scenekunstmedisinsk nettverk og kompetansesenter. Creo ønsker, og skal fortsette å være, en spydspiss i dette arbeidet. 

 

Tabanka på Nordisk konferanse for scenekunstmedisin.
Visuell skillelinje

Andre aktiviteter

Creo har også deltatt på, og arran­gert, en rekke møter med ulike aktører innen feltet, deriblant medisinere, Norsk Arbeidsmedisinsk forening, Arbeidslivstelefonen, ulike organi­sasjoner og forbund, kulturskoler, videregående skoler og høyere kunst­utdanninger, forskningsmiljøer, ansatte og administrasjon i symfoniorkestrene og i Forsvarets Musikk m.fl.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn utarbeidet i 2020 nye kriterier for scenekunst hvor Creo bidro med høringsinnspill. Spesielt positivt er det at rutiner for bruk av scenerøyk nå er tatt inn som ett av kriteriene. Arbeidstilsynet har, etter blant annet tett dialog med Creo, igangsatt et mer omfattende arbeid rundt scenerøyk. Creo del­tar i prosjektgruppen, og har også satt ned en egen intern arbeids­gruppe som skal arbeide med disse problemstillingene.

Forsvarets forskningsinstitutt

Vi ser også at det nå initieres ulike forskningsprosjekter på scenekunst­neres helse. Her kan nevnes Forsva­rets forskningsinstitutts store under­søkelse blant orkestermusikere og militære musikere i Norge. Forsvarets forskningssenter (FFI) publiserte i mai 2022 en rapport basert på datainn­samling fra musikere i alle landets symfoniorkestre og militærkorps.

Bestillingen til FFI var å se på hvorvidt det var målbare forskjeller mellom sivilt og militært ansatte musikere, og rapporten konkluderte med at det er store forskjeller i arbeidsmiljøet mel­lom de to orkesterkategoriene.

Creo bidro økonomisk til at undersø­kelsen og den første rapporten kunne realiseres. Det arbeides nå videre med å dykke dypere ned i materialet som foreligger.

Vi kan også vise til initiativer på Nord Universitet, Grete Eges (Grieg Akade­miet) mastergrad på helse hos mu­sikkstudenter, Mathias Eegs (NTNU) masteroppgave på hørselvern (IEMs) hos musikere, og Irem Eliassens (Scenekunstklinikken) masteroppgave om sammenheng mellom søvn, ak­tivitet og helseplager hos strykere i norske symfoniorkestre. Eliassen, som har utdannelse fra England, blir den første i Norge sertifisert som Scene­kunstmedisiner.

Creo har også hatt tett kontakt med våre nordiske og internasjonale sam­arbeidspartnere innen feltet, ikke minst som del av planleggingen av MHP22 konferansen.

Alle Creos ulike aktiviteter og initiativ har til sammen utgjort vesentlige bi­drag til en spredning av kunnskap og informasjon om scenekunstfeltet og scenekunstmedisin, og vi opplever at bevisstheten og kjennskapen til feltet er betydelig større enn ved prosjektets start.

 

Nestleder i Creo, Christine Thomassen, med Philip Dammen.