Creos frilanssatser, også kalt Creos Smartkort, inneholder tariffregulerte (T) og anbefalte (A) minstesatser innenfor en rekke områder.

Alle satsene merket med (T) er lønnssatser ekskludert feriepenger.
Er du næringsdrivende? Klikk her for å se hvordan du beregner fornuftig honorar basert på lønnssatsene (T) nedenfor.

Siden ble sist oppdatert 1. mai 2021.

Visuell skillelinje

Satsene i dette avsnittet inkluderer Creos anbefalte påslag på 36,8 prosent.

Studio fonogram 
Min. 1 315 pr. time; min. 3 timer.
Tid brukt til innstudering kommer i tillegg, og følger anbefalt minstesats for studio fonogram.

Konsert 
Min. 4 850 pr. musiker pr. konsert. Les mer om honorar. 

Prøve som innkalles av oppdragsgiver/konsertarrangør
Kr 3 635 for prøve opptil 3 timer
Kr 805 per påbegynt time ut over 3

Musikalsk ansvarlig
Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Turnéleder
Hvis ikke utøver/tekniker: Konsertsats
Hvis utøver/tekniker: Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Øving (preproduksjon/ferdigstilling av prosjekt)
Kr 485 pr. time

Administrativt arbeid i tilknytning til prosjekt
Kr 485 pr. time

Operasolister
Anbefalt minstehonorar for en produksjon på 6 uker, inklusive egen innstuderingstid:
Liten rolle: 143 000
Mellomstor rolle: 203 000
Ledende rolle: 283 000
Les om prinsippene for beregningen

Seminarer 
Min. 855,- pr. time.
Hel dag (inntil 6 timer) min. 5 135

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2 310
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 655 per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

Korps- og kordirigenter
Kontraktmaler, skjema for beregning av stillingsstørrelse m.m. finner du på denne sida.

Konsertteknikere
Min. 4 615 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1 690
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 5 620
Ukesgasje: Min. 19 995 – 28 085

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1 635
Timegasje: Min. 1 405 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 5 620
Ukesgasje: Min. 25 285

Rammeavtale for Den kulturelle skolesekken

Per 1. august 2021 er satsene i punktene 4 og 6 i rammeavtalen henholdsvis kr 5 151 (formidlingsdag) og kr 716 (prøvetime).

 

Anbefalte satser og vilkår for innspilling av teatermusikk og for bruk av innspillingen.

Kr 595,46 pr time (inkludert reprisetillegg) hvis ansatt mindre enn 1 måned.
Timebetalte med minimum 16 års ansiennitet gis et tillegg på kr 26,48 per time.

Ta utgangspunkt i årslønna du ville hatt krav på ved ansettelse i kulturskolen innenfor det tariffområdet du er ansatt i, inklusive personlig tillegg for utdanning og ansiennitet.

Din gjeldende årslønn kan du finne i Hovedtariffavtalen med KS og i Dokument 25 for Oslo kommune.

For å finne din timelønn innenfor KS, bruker du dette regnestykket:
(Årslønn x 1400 x 100) delt på (741 x 1687,5 x 112)

For å finne din timelønn innenfor Oslo kommune, bruker du dette regnestykket:
(Årslønn x 1400 x 100) delt på (700 x 1687,5 x 112)

For å finne anbefalt honorar som næringsdrivende, ganger du din timelønn med 1,368.

 

 

 • Studio:  Minimum kr 2.291,- for inntil 3 timer.
 • Studio: Ferdig innstudert musikk i ensembler med inntil 10 medlemmer: minimum kr 4.582,-.
 • Studio: Ferdig innstudert musikk i ensembler med mer enn 10 medlemmer: minimum kr 3.054,-.
  NRKs standardkontrakt ved opptak fra festivaler, klubber og lignende.

(per 1. august 2020)

Kr 1.860,- per prøve inntil 3 timer, deretter kr 310,- per påbegynt halvtime.
Kr 2.230,- per forestilling inntil 4 timer, samt generalprøve.
Grunnlønn inkluderer 1 bi-instrument. F.o.m. 2. bi-instrument betales kr 100,- per bi-instrument per forestilling.
Repetitør: Minst 8% tillegg til prøvesatene ovenfor, altså hhv minst kr 2.008,80, og kr 334,80.
Turné: Tillegg på kr 600-825 per dag. Reise og diett etter statens satser (se nedenfor).
Teatermusiker og -sanger skal som hovedregel lønnes per prøve og forestilling. Månedslønn kan avtales når partene er enige om det.
Øvrige vilkår

Vi anbefaler lik lønn per prøve og forestilling som Teatermusiker, offentlig såfremt den medvirkende engasjeres som lønnsmottaker.
Ved engasjement som næringsdrivende benyttes et påslag på satsene på minimum 36,8 prosent.

Anbefalte minstesatser for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere der oppdragsgiver ikke er tilsluttet SIK-avtalen.

Vi anbefaler at du ikke bruker avlysningsklausul i kontrakter for klubb- og festivaljobber. Du vil dermed kunne regne enhver avlysning som kontraktbrudd fra arrangørens side.

Ved engasjering av musikeren skal behovet for instrumentarium avklares. Musikeren klassifiseres deretter med bokstavene A, B, C eller D. Dette skal gå klart fram av både skriftlige og muntlige avtaler for engasjementer.

 • A Musiker som får dekket kjøregodtgjørelse og parkeringsutgifter. Varetaxi mot kvittering. Gjelder stort instrument.
 • B Musiker med stort instrument som krever 1,5 timers arbeid med opp- og nedrigg, bæring og frakt. (El-gitar, el-bass.)
 • C Musiker som har en slik mengde instrumenter at det kreves 2,5 timers arbeid med opp- og nedrigg, bæring og frakt. (Trommesett, keyboards.)
 • D Musiker av typen B eller C, men med tillegg av store (eller stort antall) bi-instrumenter som krever 3,5 timers arbeid med rigging. (Trommesett med elektronikk, keyboardist med egen monitoring og PC.)

Kringkastingsrettigheter skal aldri inkluderes i konserthonoraret. Dette må avtales separat, direkte mellom musikerne (forbundet) og kringkastingsselskapet.

Sørg for å få skriftlig bekreftelse, for eksempel på e-post. Be om følgende:

 • Arrangørens kontaktperson med telefonnummer
 • Oppmøte/spilleklar når? Hvor?
 • Arbeidets art og varighet
 • Dekning av transport/kost/losji
 • Hva er lønna? Utbetalingsform og -tidspunkt?
 • Gjøres det kringkastingsopptak eller annen lydfesting?

Egen bil
403 øre pr. km.

Tillegg for passasjerer
100 øre pr. km pr. passasjer

Kostgodtgjørelse uten overnatting
6-12 timer: kr 315 ulegitimert
Over 12 timer: kr 585 ulegitimert

Kostgodtgjørelse med overnatting
kr 801 ulegitimert
6-12 timer inn i nytt døgn: kr 315
12 timer eller mer: kr 585

Ulegitimert nattillegg
Kr 435. Legitimerte utlegg dekkes uten øvre grense.

Les mer om statens satser for reise i inn- og utland på denne siden.