Som medlem i Creo har du alltid tilgang til informasjon, veiledning og bistand i ditt arbeidsforhold. På denne siden finner du informasjon om temaer som er av felles interesse for mange av Creos medlemmer.

Aktuelle fagartikler

Ansettelser i statlige virksomheter følger det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. «Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes.» Dette følger av § 3 i lov om statens ansatte.

Les artikkel

Hva skal til for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse? Oppsigelse kan være begrunnet av forhold ved virksomheten eller på grunn av forhold ved den statsansatte.

 

Les artikkel

Arbeidsmiljøloven har flere bestemmelser som regulerer spørsmål om fortrinnsrett. En av disse er arbeidsmiljølovens § 14-3, som regulerer fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling.

Les artikkel

Dersom du får innkalling til drøftelsesmøte jf aml § 15-1, må du ta situasjonen på største alvor. Er du kalt inn til møte med arbeidsgiver etter denne paragrafen, er det stor fare for at du er i ferd med å miste hele eller deler av jobben.

Les artikkel

Er du permittert som følge av koronaviruset, kan du ha rett til dagpenger på lik linje med andre permitterte.

Les artikkel

På grunn av koronaviruset får flere av våre medlemmer behov for å få veiledning og rådgivning fra NAV. Dette kan være fordi man har opplevd avlysninger, har blitt permittert, har spørsmål rundt omsorgspermisjon eller lignende. En ting som er viktig å vite i kontakt med NAV er at man i folketrygdloven skiller mellom begrepene «frilanser» og «selvstendig næringsdrivende».

Les artikkel

Creo får mange henvendelser fra medlemmer angående rettigheter i forbindelse med oppdragsforhold (for eksempel konserter) som blir avlyst grunnet frykt for spredning av Koronaviruset. Kan arrangør påberope seg force majeure slik at de ikke trenger å betale honorar?

Les Creos vurdering av saken 

Det er nå allment kjent at koronaviruset med all sannsynlighet vil utgjøre en risiko for avlysninger av kulturelle arrangementer i lang tid fremover. Det er derfor viktig at avlysningsrisikoen tas med i beregningen ved inngåelse av nye kontrakter.

Les artikkel

Selvstendig næringsdrivende kan ha krav på dagpenger så lenge de har hatt et ansettelsesforhold de siste 36 månedene, og kan dokumentere at det ikke er reell drift i sitt selskap.

Les artikkel

Avtale, faktura, purring, inkassovarsel og utleggsbegjæring..

Les mer om saksgangen i pengekravsaker