Som medlem i Creo har du alltid tilgang til informasjon, veiledning og bistand i ditt arbeidsforhold. På denne siden finner du informasjon om temaer som er av felles interesse for mange av Creos medlemmer.

Aktuelle fagartikler

Annethvert år forhandles både lønn og avtaler, årene imellom er det kun lønnen som er oppe til forhandling. I år forhandler vi bare lønn, og da har vi et såkalt mellomoppgjør.

Uansett forhandler vi innenfor det som kalles frontfagsmodellen, en modell som er unik for oss her i Norge. Denne måten å tenke helhetlig lønnsvekst og lønnsutvikling på ble etablert allerede på 70-tallet, basert på den såkalte Aukrust-modellen. Det er da ikke tegner og forfatter Kjell Aukrust den er oppkalt etter, men broren til Kjell; Odd Aukrust. Målet med modellen er et konkurransedyktig næringsliv og lav inflasjon. Et av de mest sentrale elementene i denne teorien er skillet mellom konkurranseutsatte næringer og skjermede næringer..

Les hele saken

Ansettelser i statlige virksomheter følger det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. «Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes.» Dette følger av § 3 i lov om statens ansatte.

Les artikkel

Sivilombudet mottar årlig mange klager på ansettelser i offentlig sektor.

Ombudet har samlet de viktigste trinnene i ansettelsesprosessen i et veiledningshefte. Det grunnleggende prinsippet i stat og kommune er kvalifikasjonsprinsippet, hvilket innebærer at søkeren som er best kvalifisert for stillingen, skal få tilbud om den.

Last ned veiledningshefte fra Sivilombudet

Ansettelser fra A til Å – grunnleggende regler

Hva skal til for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse? Oppsigelse kan være begrunnet av forhold ved virksomheten eller på grunn av forhold ved den statsansatte.

Les artikkel

Arbeidsmiljøloven har flere bestemmelser som regulerer spørsmål om fortrinnsrett. En av disse er arbeidsmiljølovens § 14-3, som regulerer fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling.

Les artikkel

Dersom du får innkalling til drøftelsesmøte jf aml § 15-1, må du ta situasjonen på største alvor. Er du kalt inn til møte med arbeidsgiver etter denne paragrafen, er det stor fare for at du er i ferd med å miste hele eller deler av jobben.

Les artikkel

Er du permittert som følge av koronaviruset, kan du ha rett til dagpenger på lik linje med andre permitterte.

Les artikkel

Flere av våre medlemmer har behov for å få veiledning og rådgivning fra NAV. Dette kan være fordi man har opplevd avlysninger, har blitt permittert, har spørsmål rundt omsorgspermisjon eller lignende. En ting som er viktig å vite i kontakt med NAV er at man i folketrygdloven skiller mellom begrepene «frilanser» og «selvstendig næringsdrivende».

Les artikkel

Hvordan er egentlig reglene når det kommer til bruk av andres musikk? Hva gjelder på en konsert, eller under en innspilling? Er det lov å gjøre endringer i andres låter? Hva gjelder når du bruker deler av en annens verk i din egen låt?

Creo hjelper deg med noen oppklaringer

Selvstendig næringsdrivende kan ha krav på dagpenger så lenge de har hatt et ansettelsesforhold de siste 36 månedene, og kan dokumentere at det ikke er reell drift i sitt selskap.

Les artikkel

Hva skjer hvis du blir syk? Eller får trillinger? Kanskje mister jobben?

I dette videoforedraget gir Espen Eldøy en innføring i sykepenger, foreldrepenger og dagpenger, med særlig fokus på selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Se video

Creo får mange henvendelser fra medlemmer angående rettigheter i forbindelse med oppdragsforhold (for eksempel konserter) som blir avlyst grunnet frykt for spredning av Koronaviruset. Kan arrangør påberope seg force majeure slik at de ikke trenger å betale honorar?

Les Creos vurdering av saken 

Det er nå allment kjent at koronaviruset med all sannsynlighet vil utgjøre en risiko for avlysninger av kulturelle arrangementer i lang tid fremover. Det er derfor viktig at avlysningsrisikoen tas med i beregningen ved inngåelse av nye kontrakter.

Les artikkel

Avtale, faktura, purring, inkassovarsel og utleggsbegjæring..

Les mer om saksgangen i pengekravsaker

Arbeidstid og arbeidsfri – definisjoner

Arbeidsmiljølovens (Aml.) definisjon av

  • Arbeidstid: Den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren.
  • Arbeidsfri: Den tid arbeidstakeren ikke står til disposisjon for arbeidsgiveren (Aml. § 10-1 (1 og 2)). Dette er særlig viktig å merke seg dersom man har deltidsstilling i kirken og annet arbeid i tillegg.

 

Daglig og ukentlig arbeidstid

Aml. § 10-8 bestemmer at

  • Arbeidstida skal ikke overstige 9 timer per dag.

Hovedtariffavtalens (Hta.) kapittel 1 § 4.2.2 bestemmer at

  • Den ukentlige arbeidstida skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer når man arbeider minst hver 3. søndag.

 

Les mer om arbeidstid og arbeidsplan for kirkemusikere