Et prøveprosjekt i samarbeid med NION

Creo har gjort Scenekunstmedisin til et satsningsområde, og som en del av dette har vi hatt et særskilt fokus på psykisk helse.

Mange utfordringer følger kunstneres arbeidshverdag; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, manglende trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Covid19 har medført kulturlivets største krise noensinne, og pandemien fungerer som et forstørrelsesglass på alle de overnevnte utfordringene. Mange har blitt permitterte eller har mistet jobben, og utrolig mange har opplevd å få hele sitt inntektsgrunnlag røsket bort over natten.

Når man ikke kan utøve sitt yrke står mange også overfor et enormt identitetstap. Hvis man legger til karantener og ensomhet, vanskelige øvingssituasjoner, frykt for fremtidige arbeidsmuligheter og redsel for å ikke greie å opprettholde kunstnerisk standard, så er det ikke rart at mange sliter mentalt. Det er tøft nok til «vanlig», men nå bekrefter undersøkelser at situasjonen for mange oppleves som ganske uutholdelig.

Creo ønsker derfor å gjøre tiltak som kan bedre situasjonen med fokus på den enkeltes mentale helse, både i denne akutte situasjonen og på lengre sikt.

Visuell skillelinje

Prøveprosjekt

Allerede før pandemien uttrykte mange av Creos medlemmer at det er et stort behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi/psykologtjenester. Det er i dag lange ventelister og liten tilgjengelighet hvis man i det hele tatt får tilgang til hjelp gjennom fastlege, alternativet er å oppsøke private terapeuter, noe som lett blir en kostbar affære. 

Behovet er tilgang til tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris, og Creo har nå vært i dialog med en aktør som kan levere på dette. Vi ønsker derfor å gjennomføre et prøveprosjekt for å kartlegge hvorvidt dette er et tilbud som vil;

  1. bidra til at kunstnere og kulturarbeidere kommer seg gjennom denne krisen
  2. være et langsiktig tiltak for å bedre kunstneres og kulturarbeideres mentale helse

Vår samarbeidspartner, NION, er et oppstartmiljø bestående av nyutdannede psykologistudenter, alle med master i klinisk- og helsepsykologi. NION tilbyr gjennom en app, videokonsultasjon med en samtalepartner. De fokuserer på et tilbud til de som trenger noen å prate med om normalpsykologiske vansker før det utvikler seg til en diagnose; «The treatment gap».

NION er tydelige på at de ikke tilbyr helsetjenester og derfor ikke gjør utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. NIONs visjon er å møte det umettede behovet for psykologfaglig hjelp som ligger mellom kommunale-lavterskeltilbud og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om NION her

Visuell skillelinje

Hva innebærer prosjektet?

Creo ønsker å tilby NIONs veiledere til en begrenset del av medlemmene (fokusgruppe) som et prøveprosjekt. Dette innebærer at 40 medlemmer vil få tilbud om 5 kostnadsfrie, individuelle timer med veileder.

NB! Vi har mottatt svært mange påmeldinger og prosjektet er nå fullbooket. Alle som har meldt sin interesse vil bli kontaktet i løpet av kort tid med videre informasjon.

I utgangspunktet er det «først til mølla» prinsippet som gjelder. For å vurdere hvorvidt NIONs tilbud kan være et langsiktig tiltak for å bedre kunstnere og kulturarbeideres mentale helse, er det likevel avgjørende at fokusgruppen utgjør et representativt utvalg av Creos medlemsmasse. Når vi har registrert alle interessenter vil vi derfor i samarbeid med NION, justere listen for å sikre at prøveprosjektet dekker denne bredden, samt kriterier som kjønn, alder og tilknytningsform. Creo kan ikke bedømme hvem som trenger tilbudet om samtaleterapi mest, så enkeltpersoners behov vil ikke legges til grunn for utvelgelse.

Når du melder din interesse vil du også samtykke til at opplysningene du deler kan brukes av Creo/NION til å velge ut personer til deltagelse. Du blir ikke bedt om å dele sensitive opplysninger, eller årsak til at du ønsker å delta. Alle opplysninger blir behandlet fortrolig og vil bli slettet når utvelgelsen er ferdig.

Visuell skillelinje

Primært fokus på arbeidsrelaterte problemstillinger

Selv om grensene mellom kunstnere og kulturarbeideres privatliv og arbeidsliv til tider kan være ganske utydelige, har prosjektet primært fokus på arbeidsrelaterte problemstillinger. Dette er fordi Creo er en organisasjon som har som sitt formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser.

Målsettingen er å starte opp prosjektet i løpet av april, og samtalene vil i utgangspunktet gjennomføres i løpet av 5-6 uker. Før dette blir kontaktet av Creo med beskjed om du er valgt ut til fokusgruppen eller ikke. Når prosjektet starter, vil deltakerne kontaktes direkte av terapeutene.

Ved prosjektslutt vil behovet, effekten og tilfredsheten med tjenesten evalueres gjennom et spørreskjema.

Gjennom dette prosjektet ønsker Creo å legge et godt grunnlag for mer langsiktige tiltak som kan bedre dine medlemmers mentale helse. Vi håper derfor på positiv respons på prosjektet.

Registrer deg for å delta i prosjektet

Visuell skillelinje

Nions 4 grunnprinsipper

 

  1. Veileder skal tilrettelegge for økt innsikt i, og forståelse rundt, klientens egne tanker, følelser og handlinger og deres innvirkning på de aktuelle utfordringene.
  2. Tilretteleggingen skjer gjennom at veileder er en aktiv lytter som imøtekommer klientens tanker, følelser og handlinger, og reflekterer disse tilbake til klienten på en empatisk og respektfull måte.
  3. Tjenesten skal bidra til å styrke klientens autonomi og kraft til å løse egne utfordringer.
  4. Veileder skal på sikt fasilitere økt livskvalitet og velvære i klientens liv, samt bidra til å forebygge psykiske plager.
Med støtte fra en kompetent samtalepartner kan man skape et trygt rom for å sortere og forstå egne reaksjonsmønster, samt mobilisere egen kraft og autonomi inn i de valgene vi trenger å ta for å øke mestringsfølelsen og bygge livskvaliteten.