Et prøveprosjekt i samarbeid med Nion

Mange utfordringer følger kunstneres arbeidshverdag; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, manglende trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Covid19 har medført kulturlivets største krise noensinne, og pandemien fungerer som et forstørrelsesglass på alle de overnevnte utfordringene. Mange har blitt permitterte eller har mistet jobben, og utrolig mange har opplevd å få hele sitt inntektsgrunnlag røsket bort over natten.

Når man ikke kan utøve sitt yrke står mange også overfor et enormt identitetstap. Hvis man legger til karantener og ensomhet, vanskelige øvingssituasjoner, frykt for fremtidige arbeidsmuligheter og redsel for å ikke greie å opprettholde kunstnerisk standard, så er det ikke rart at mange sliter mentalt. Det er tøft nok til «vanlig», men nå bekrefter undersøkelser at mange har opplevd situasjonen det siste halvannet året som ganske uutholdelig.

Creo ønsker derfor å gjøre tiltak som kan bedre situasjonen med fokus på den enkeltes mentale helse, både i denne akutte «på vei ut av korona-situasjonen» og på lengre sikt.

Som en del av Creos prøveprosjekt gir vi derfor 120 medlemmer 5t veiledning for en medlemspris på 400 kr per time. Creo vil dekke de resterende kostnadene.

Registrer deg for å delta i prosjektet her

Visuell skillelinje

Mer om prøveprosjektet og veien videre

Allerede før pandemien uttrykte mange av Creos medlemmer at det er et stort behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi/psykologtjenester. Det er i dag lange ventelister og liten tilgjengelighet hvis man i det hele tatt får tilgang til hjelp gjennom fastlege, alternativet er å oppsøke private terapeuter, noe som lett blir en kostbar affære. Behovet er tilgang til tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris, noe som ikke er lett å finne.

Creo gjennomførte våren 2021 et pilotprosjekt for samtaleterapi for Creos medlemmer, i samarbeid med Nion. Målet med prøveprosjektet var å kartlegge hvorvidt dette er et tilbud som vil:

  1. bidra til at kunstnere og kulturarbeidere kommer seg gjennom pandemien/krisen
  2. være et langsiktig tiltak for å bedre kunstneres og kulturarbeideres mentale helse

 

Ved prosjektets oppstart var det stor pågang, og det var mange som meldte sin interesse i løpet av svært kort tid. Av disse var det en jevn spredning i kjønn, alder og yrke, noe som gir et bilde av at et slikt tilbud sannsynligvis møter et behov i hele Creos medlemsmasse.

Medlemmenes tilbakemeldinger etter prosjektet viser tydelig at det har vært svært vellykket, og så godt som samtlige av de 40 deltakerne har gitt uttrykk for at dette er et tilbud de mener Creo bør videreføre. Ambisjonene våre er derfor å etablerer samtaleterapi for alle Creos medlemmer som et langsiktige/permanent medlemstilbud.

Som del av evalueringen ble deltakerne spurt om hva som ville være en akseptabel timepris, skulle samtaleterapi med NIONs veiledere bli et permanent tilbud. For å få et enda bedre grunnlag for et langsiktig tilbud, har Creo og NION nå valgt å gjennomføre et prøveprosjekt versjon 2.0.

Visuell skillelinje

Hva innebærer Prosjekt 2.0?

Creo tilbyr Nions veiledere til en begrenset del av medlemmene (fokusgruppe) som et prøveprosjekt. Dette innebærer at en gruppe medlemmer vil få tilbud om betydelig rabatterte, individuelle timer med veileder.

120 medlemmer gis 5t veiledning for en medlemspris på 400 kr per time. Creo vil dekke de resterende kostnadene.

(Medlemmer som deltok i første del av prøveprosjektet gis dessverre ikke anledning til å delta i denne runden.)

Når prosjektet starter, vil deltakerne kontaktes direkte av terapeutene. Ved prosjektslutt vil behovet, effekten og tilfredsheten med tjenesten evalueres gjennom et spørreskjema.

Når du melder din interesse vil du også samtykke til at opplysningene du deler kan brukes av Creo og Nion. Du blir ikke bedt om å dele sensitive opplysninger, eller årsak til at du ønsker å delta. Alle opplysninger blir behandlet fortrolig og vil bli slettet når utvelgelsen er ferdig.

 

Registrer deg for å delta i prosjektet her

 

Visuell skillelinje

Primært fokus på arbeidsrelaterte problemstillinger

Selv om grensene mellom kunstnere og kulturarbeideres privatliv og arbeidsliv til tider kan være ganske utydelige, har prosjektet primært fokus på arbeidsrelaterte problemstillinger. Dette er fordi Creo er en organisasjon som har som sitt formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser.

For deltakerne i prosjektet som skulle ønske/ha behov for flere enn 5t, vil dette naturligvis være mulig, men da til en pris på 600 kr.

Etter å ha gjennomført flere hundre samtaler med Creos medlemmer har Nions veiledere fått god innsikt i kunstnere og kulturarbeideres liv og virke, og vi håper at et videre samarbeid vil bidra til at det etableres et fagmiljø med særskilt kompetanse på våre medlemmers spesifikke utfordringer.

Gjennom dette prosjektet ønsker Creo å bidra til at våre medlemmer får dekket et viktig behov som i dag ikke sikres på en tilfredsstillende måte av myndighetene/samfunnet.

Visuell skillelinje

Om Nion

Vår samarbeidspartner, Nion, er et oppstartmiljø bestående av nyutdannede psykologistudenter, alle med master i klinisk- og helsepsykologi. Nion tilbyr gjennom en app, videokonsultasjon med en samtalepartner. De fokuserer på et tilbud til de som trenger noen å prate med om normalpsykologiske vansker før det utvikler seg til en diagnose; «The treatment gap».

Nion er tydelige på at de ikke tilbyr helsetjenester og derfor ikke gjør utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. Nions visjon er å møte det umettede behovet for psykologfaglig hjelp som ligger mellom kommunale-lavterskeltilbud og spesialisthelsetjenesten.

Nions 4 grunnprinsipper

  1. Veileder skal tilrettelegge for økt innsikt i, og forståelse rundt, klientens egne tanker, følelser og handlinger og deres innvirkning på de aktuelle utfordringene.
  2. Tilretteleggingen skjer gjennom at veileder er en aktiv lytter som imøtekommer klientens tanker, følelser og handlinger, og reflekterer disse tilbake til klienten på en empatisk og respektfull måte.
  3. Tjenesten skal bidra til å styrke klientens autonomi og kraft til å løse egne utfordringer.
  4. Veileder skal på sikt fasilitere økt livskvalitet og velvære i klientens liv, samt bidra til å forebygge psykiske plager.

 

Les mer om Nion her

Med støtte fra en kompetent samtalepartner kan man skape et trygt rom for å sortere og forstå egne reaksjonsmønster, samt mobilisere egen kraft og autonomi inn i de valgene vi trenger å ta for å øke mestringsfølelsen og bygge livskvaliteten.