Ved en streik vil det alltid oppstå en del spørsmål. Her finner du svar på de vanligste.

Streik er det kraftigste middelet arbeidstakerne har for å få gjennomslag for sine krav. Streik defineres i arbeidstvistloven § 1 bokstav f som en «hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap, eller i forståelse med hverandre, iverksetter for å oppnå en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening.» Vi skiller mellom to typer streik, tariffstreik og politisk streik.

Tariffstreik er en streik som gjennomføres for å tvinge en bedrift til å inngå en tariffavtale, eller for å få gjennomslag for krav i forbindelse med revisjon av en tariffavtale. Det er ikke lov med tariffstreik så lenge man har en gyldig tariffavtale. Det vil si at man bare kan streike når tariffavtalen sies opp i forbindelse med lønnsoppgjøret, eller det ikke foreligger noen tariffavtale.

Politisk streik er en kortvarig, begrenset aksjon fra arbeidstakere for å markere et politisk syn på forhold som ikke direkte eller indirekte omfattes av tariffavtale. Målsetningen med en slik streik er å påvirke beslutninger i en bestemt sak.

Dersom du blir tatt ut i streik skal du få særskilt beskjed om dette fra Creo. Har du ikke fått beskjed om dette skal du møte på arbeid som normalt.

Dersom du blir tatt ut i streik skal du ikke utføre dine ordinære arbeidsoppgaver som følge av arbeidsforholdet, men du skal stå til disposisjon for Creo så lenge streiken varer.

Du skal møte opp der streikeleder eller streikekomiteen gir deg beskjed om å møte opp. Du vil bli innkalt til streikemøter, og du kan bli kalt inn til tjeneste som streikevakt.

Det er viktig at alle som streiker deltar på møter fagforeningen innkaller til under en streik. Her vil det bli gitt viktig informasjon, det kan være sosiale arrangementer, og man kan få støtte fra kollegaer. Møtene kan være på nett, og det vil også kunne sendes ut informasjon digitalt.

Du skal utføre dine daglige arbeidsoppgaver som normalt, men du skal ikke overta oppgaver fra kollegaer som er i streik. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å utføre oppgaver som normalt utføres av kollegaer som er i streik. Ta kontakt med din tillitsvalgt om du er i tvil.

Det er viktig å ikke påta seg oppgaver eller utføre arbeid som kan oppfattes som streikebryteri eller som kan motarbeide en annen organisasjon sin streik. Ta kontakt med din tillitsvalgt om du er i tvil.

Streikebryteri vil si å utføre arbeidet til en som er i streik. Streikebryteri er ikke ulovlig, men det er en alvorlig illojal handling overfor de som er i streik. Arbeidsgivere og ledere i rett oppadgående linje kan imidlertid overta sine underordnedes arbeidsoppgaver uten at det regnes som streikebryteri.

Du får ikke lønn under streik, men du får streikebidrag fra Creo. Du får lønn til og med siste arbeidsdag før streikens start. Dersom streiken starter på et tidspunkt hvor lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene, vil dette bli justert etter streiken.

Forbundsstyret i Creo fastsetter streikebidraget. Streikebidraget er skattefritt.

Ved delvis streikeuttak fastsettes streikebidraget individuelt slik at det samsvarer med medlemmets netto lønnstap. Delvis streikeuttak vil si at bare en del av Creos medlemmer innenfor den aktuelle tariffavtalens område er tatt ut i streik. Ved fullt streikeuttak i et tariffområde betales streikebidrag med kr. 800,- pr dag. Fullt streikeuttak vil si at alle Creos medlemmer i det aktuelle tariffområdet er tatt ut i streik.

For deltidsansatte reduseres streikebidraget i forhold til stillingsstørrelse. Medlemmer som blir permittert som følge av streik får streikebidrag etter de samme regler som medlemmer som er tatt ut i streik i samme område. Du må være innmeldt i Creo før meklingsavslutningen for å få utbetalt streikebidrag. Det utbetales ikke streikebidrag dersom du har ferie eller permisjon under streik.

Creo har ansvaret for å registrere og følge opp hvilken streikestøtte det enkelte medlemmet skal ha. Streikeleder eller lokal tillitsvalgt samler inn lønnsslipper fra de som streiker og sender dette til Creo sentralt. Her regnes ditt netto lønnstap ut, og du vil få streikestøtten overført til konto.

Du kan avvikle ferie når det er streik, men bare dersom ferien er avtalt før streiken ble varslet. Du kan ikke flytte ferie eller avvikle ferie som ikke er fastlagt. Dersom du er i ferie når streiken starter, vil du bli tatt ut i streik første arbeidsdag etter ferien.

Du får ikke utbetalt streikebidrag dersom du avvikler ferie under streik. Feriepenger skal dekke ferie. Arbeidsgiver skal ikke trekke feriepenger i forbindelse med streik. Dersom dette allikevel skjer, må du ta kontakt med streikeledelsen.

Du kan ikke avspasere under streik.  Du går ut av gjeldende arbeidsplan når du tas ut i streik. Når streiken er over, går du inn i arbeidsplanen igjen. Fridager og evt. avtalte avspaseringsdager får du ikke erstattet.

Mekling vil si at partene får bistand av Riksmekleren for å komme til enighet. Det kan ikke streikes uten at det har vært mekling mellom partene.

Riksmekleren er en norsk statlig institusjon, regulert i arbeidstvistloven, som har til oppgave å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet.

Du får først og fremst informasjon gjennom lokal tillitsvalgt og Creos streikeledelse.

Creo tar ansvar for opprettholdelse av nødvendige forsikringer i medlemskapet ditt i streikeperioden. Dersom du har forsikringer gjennom ansettelsesforholdet ditt, f.eks instrumentforsikring eller gruppelivsforsikring, må du sjekke med arbeidsgiver om disse fortsatt gjelder. Streikevakter er dekket av ulykke- og ansvarsforsikring gjennom LO.

Arbeidsgiver kan i enkelte tariffområder melde streikende ut av tjenestepensjonsordningen, men dette skjer svært sjeldent. Undersøk dette med arbeidsgiver og ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller streikeleder dersom dette skjer.