Til det statlige tariffområdet hører alle tilsatte i statsforvaltningen og statlige virksomheter.

Staten er ikke tilsluttet noen arbeidsgiverorganisasjon, og forhandler direkte med arbeidstakerorganisasjonene. Mange statlige virksomheter er de senere årene skilt ut fra forvaltningen og etablert som egen selskaper. Disse er som oftest tilsluttet andre arbeidsgiverorganisasjoner, og står utenfor det statlige tariffområdet.

I det statlige tariffområdet organiserer Creo musikkpedagoger og forskere ved høgskolene og universitetene og musikkfaglig og administrativt personale i Kulturtanken.
Videre organiserer Creo musikkterapeuter ved spesialpedagogiske sentra og voksenopplæringen. Musikkterapeuter i grunnskolen og videregående opplæring er også organisert i Creo, men disse tilhører nå de kommunale tariffområdene.
I samarbeid med Norges Offisersforbund (NOF) organiserer Creo fast og midlertidig tilsatte musikere i Forsvarets musikk.

Creo er gjennom hovedsammenslutningen LO Stat part i hovedavtalen og overenskomsten (Hovedtariffavtalen) med staten.
Creo har med virkning fra 1.1.2009 også inngått særavtale med Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere i Forsvarets musikk (se særavtalene).

Avtaler

Hovedavtalen i staten, gjeldende fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025.

Særavtale om leseplikt m.m. i folkehøgskolen

Særavtale med Forsvarets musikk om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig ansatte musikere og sangere

Sentrale særavtaler i staten