Lær mer om hvordan hovedavtalen i KS skal forstås og praktiseres.

De sentrale partene har i fellesskap laget en digital opplæring i hovedavtalen. Vi håper opplæringen vil gi en felles forståelse og kunnskap om hovedavtalen, og betydningen av et velfungerende partsamarbeid for å kunne utvikle gode kommunale tjenester.

Opplæringen består av: 

Innledning med lederne for forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS

  1. Hovedavtalens formål og samhandling
  2. Formelle spilleregler og kontaktformer
  3. Tillitsvalgtordningen – Struktur og frikjøp
  4. Klima og miljø i partssamarbeidet

Som en viktig kilde til mer informasjon om hvordan hovedavtalen skal forstås og bør praktiseres, viser vi også til hovedavtaleveilederen: Veileder til Hovedavtalen – KS

Anbefaler opplæring i felleskap

Det anbefales at partene på sentralt nivå i kommunen/fylkeskommunen i fellesskap gjennomgår opplæringen. Kommunedirektør/HR-funksjonen og hovedtillitsvalgte bør deretter bli enige om hvordan fellesopplæringen skal organiseres og gjennomføres i resten av kommunen/­fylkes­kommunen. De lokale parter kan vurdere hvilke deler av opplæringen som er aktuell for ledere og tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplasser i kommunen/fylkeskommunen. Del 3 inneholder praktiske råd og tips for drøfting av tillitsvalgtordningen. Denne delen er mest relevant for kommunedirektør-/hovedtillitsvalgtnivået i kommunen/fylkeskommunen.

De enkelte delene kan sees enkeltvis eller i sammenheng. Det anbefales at del 1 om Hovedavtalens formål og samhandling og del 2 om formelle spilleregler og kontaktformer sees i sammenheng.

Vi viser også til hovedavtalen del B § 1-5, og anbefaler at fellesopplæringen etterfølges av felles refleksjon over eget samarbeid og utøvelse av medbestemmelse.

Vi minner om at de lokale parter årlig skal gjennomføre evalueringsmøter om hovedavtalen, hvor erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver drøftes.

 

Digital opplæring i hovedavtalen

Visuell skillelinje
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje