Arbeidsmiljølovens aldersgrense for når et arbeidsforhold kan bringes til opphør er 72 år., jf. arbeidsmiljøloven § 15-13 a (1). Det er adgang til å fastsette en lavere aldersgrense når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. (2) I tillegg er det en generell adgang til en aldersgrense på 70 år, forutsatt at grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av partene og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. (3)

I virksomheter bundet av tariffavtale, er det ikke uvanlig at det er innført en aldersgrense på 70 år i tariffbestemmelsene eller som en bedriftsintern ordning. En aldersgrense lavere enn hva loven foreskriver, forutsetter at aldersgrensen er saklig begrunnet og ikke er et uforholdsmessig inngripende.

Yrker omfattet av særalderpensjon

Flere yrker har en lavere aldersgrense og hvor de ansatte er omfattet av særalderspensjon, f.eks. gjelder dette ansatte i politi, forsvar og for sykepleiere. Det følger av lov om aldersgrenser at aldersgrensene (dvs. alder for pliktig fratreden) kan være hhv. 60, 63 eller 65. Andre tariffavtaler kan ha egne bestemmelser for særskilte stillinger med særaldersgrenser i tråd med aldersgrensene som vist ovenfor. Iht. regelverket er det adgang til å fratre stillingen tre år før aldersgrensen og motta pensjon, gitt at man oppfyller 85 års regelen (alder + tjenesteansiennitet = 85 år). Andre yrkesgrupper kan være omfattet av egen lovgivning om lavere aldersgrense og rett til særalderspensjon, f.eks. gjelder dette for sangere, korsangere og dansere omfattet av Operapensjonsloven.

Når arbeidstaker oppnår aldersgrensen for stillingen, plikter man å fratre. Ved fratreden mottar man pensjon fra tjenestepensjonsordningen, ofte kalt særalderspensjon. Arbeidstakere med denne type alderspensjon i tilknytning til offentlig tjenestepensjon/Statens pensjonskasse, mottar særalderspensjonen fram til 67 år. Fra fylte 67 år blir alderspensjonen samordnet med opptjening i folketrygden og levealdersjustert. Pensjonen utbetales alltid livsvarig. Særalderspensjon er en bruttopensjonsordning. Iht. regelverket er full pensjon 66 % av sluttlønn, forutsatt at tjenestetiden i stillingen (ansiennitet) er minst 30 år og stillingsprosenten er 100 %. Lavere stillingsprosent og eller kortere tjenestetid, gir en forholdsmessig avkorting av pensjonsgrunnlaget og hvordan pensjonsytelsen blir utregnet.

Ny offentlig tjenestepensjon

I 2018 ble det innført ny offentlig tjenestepensjon for årskullene født 1963 og senere, såkalt påslagsmodell. Staten og hovedsammenslutningene avtalte i forhandlingene at partene på et senere tidspunkt skulle utrede og avtale løsninger for personer med særaldersgrense og opptjening i påslagsmodellen.

Foreløpig er det uvisst hvordan dette regelverket blir og hvilke yrkesgrupper som i framtiden blir omfattet av en ny tilpasset særalderspensjon. For personer som er født i 1963 og senere og som per 1.1.2020 hadde ti år eller færre til særaldersgrensen, er det avtalt at disse personene ikke skal komme dårligere ut enn hva reglene var på tidspunktet for avtaleinngåelsen (3.3.2018).