Informasjon om regelverk, rutiner og håndtering av varsler.

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass.

Regelverket om varsling består av åtte paragrafer i arbeidsmiljøloven; § 2 A

 1. 2 A-1: Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten
 2. 2 A-2: Fremgangsmåte ved varsling
 3. 2 A-3: Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling
 4. 2 A-4: Forbud mot gjengjeldelse
 5. 2 A-5: Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse
 6. 2 A-6: Plikt til å utarbeide rutinger for intern varsling
 7. 2 A-7: Taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet
 8. 2 A-8: Diskrimineringsnemda

Informasjon fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har utarbeidet god informasjon på sine nettsider med blant annet opplæringsfilmer og annen informasjon om regelverk og håndtering av varsler.

Hva regnes som kritikkverdig forhold og hva regnes ikke som varsling av kritikkverdige forhold? Og hva er et varsel etter arbeidsmiljølovens bestemmelser? Gir en faglig uenighet grunnlag for et varsel? Gå inn på Arbeidstilsynets sider, les deg opp og se på opplæringsfilmene.

Interne varslingsrutiner

De interne varslingsrutinene skal være utarbeidet i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte/verneombud, være skriftlige og minimum inneholde:

 • Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • Framgangsmåte ved varsling
 • Framgangsmåte for hvordan arbeidsgiver mottar, behandler og følger opp varsling (saksbehandling)

Varslingsrutinene skal være lett tilgengelige for de ansatte i virksomheten og arbeidsgiver skal opplyse om hvor man finner dem.

En varslingssak kan involvere flere personer med ulike roller og ansvar og rettigheter til de involverte er også forskjellige. Les mer om dette her.

Visuell skillelinje

Ønsker du å varsle?

Hvis du ønsker å varsle om et kritikkverdig forhold, sjekk de interne rutinene for framgangsmåte før du varsler og følg dem, dersom de er i tråd med varlingsregelverket. Du kan også snakke med verneombudet eller tillitsvalgte før du varsler og hvis du er usikker på om saken du ønsker å varsle om, kommer innunder varslingsbestemmelsene.

Som hovedregel skal du først varsle internt i bedriften, som oftest til nærmeste leder. Du kan også varsle via tillitsvalgt, verneombud eller til offentlige myndigheter. Arbeidstilsynet kan alltid bli kontaktet dersom du ønsker mer veiledning og råd.