Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte og lov om Statens pensjonskasse

3. september 2021 fremmet regjeringen Solberg endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse. (Prop. 227 L.)

Forslaget innebar at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse skulle økes fra  70 til 72 år. I tillegg ble det foreslått tilpasninger i lov om Statens pensjonskasse for å sikre at økningen av aldersgrensen ikke ga redusert pensjon for en stor gruppe mottakere av offentlig tjenestepensjon.

Arbeids- og sosialdepartementet under regjeringen Støre tilrår 19.11 2021 å tilbaketrekke proposisjonen. Regjeringen anfører at det er grunn til å legge vekt på at både Sysselsettingsutvalget og et stort flertall av høringsinstansene var imot forslaget.

Regjeringen legger særlig vekt på at mange høringsinstanser, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, mener at en må holde på 70-års aldersgrense for å unngå uverdige og konfliktfylte avganger fra  arbeidslivet. Regjeringen har på denne bakgrunnen besluttet å trekke tilbake Prop. 227 L. Samtidig er det stor enighet om å tilrettelegge arbeidslivet slik at flere makter å stå lenger i arbeid. Regjeringen vil se på andre grep for å nå dette, slik både Sysselsettingsutvalget og flere av høringsinstansene har oppfordret til.

 

Les mer