Arbeidstakerbegrepet må klargjøres, og muligheten for å feilaktig framstille arbeidstakere som selvstendige eller oppdragstakere må lukkes.

På LOs representantskapsmøte torsdag ble den «fagligpolitiske uttalelsen» behandlet. Der ble blant annet disse avsnittene vedtatt:

«Arbeiderbevegelsen har drevet fram vernelover for arbeidslivet, som arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Utviklingen med stadig flere atypiske tilsettingsformer, kreative virksomhetsorganiseringer og hyppige anbudsrunder viser et behov for endringer i disse lovene. Arbeidstakere skal behandles og beskyttes som arbeidstakere. Arbeidstakerbegrepet må klargjøres, og muligheten for å feilaktig framstille arbeidstakere som selvstendige eller oppdragstakere må lukkes.

Arbeidsgiveransvaret må i størst mulig grad legges dit de reelle beslutningene blir truffet og den økonomiske interessen ligger. Arbeidsgiverbegrepet må utvides slik at muligheten for å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret stoppes.»

 

Dette er vedtak som er svært viktige for mange av Creos medlemmer, og noe vi har hatt høyt på agendaen lenge. Spesielt det siste årets koronaepidemi og påfølgende nedstengninger har vist oss i Creo at det er på høy tid å begrense de mulighetene arbeids/oppdragsgivere har til å presse våre medlemmer til å ta oppdrag i næring i stedet for som lønnsarbeid.

 

Creos innspill på LOs representantskapsmøte:

Det hersker uholdbare tilstander i arbeidsmarkedet. Creo er i jevnlig i kontakt med medlemmer og kulturarbeidere som presses til å gjøre jobber i oppdrag isteden for i et ansettelsesforhold. Dette skjer over alt i kulturfeltet nå fordi det lønner seg for arbeidsgiverne. Den svake part i denne situasjonen er kulturarbeiderne som går glipp av goder som sykepenger og tjenestepensjon. For hva ville du gjort hvis du hadde valget mellom en betalt jobb eller ingen jobb? Du ville selvfølgelig tatt jobben og samtidig båret risikoen hvis du for eksempel ble syk.

I disse tider er denne asymmetrien blitt ekstra grell; Får bassisten i bandet mistanker om at han er smittet av korona setter han turneen for hele bandet i fare. Fristelsen til å la være å teste seg er stor når både du og dine kolleger risikerer å miste inntekten. Når til og med en stor aktør som KS ikke ønsker faste ansettelser i Den kulturelle skolesekken viser dette at den sittende regjeringen har latt dette gå altfor langt. Det er ingen grunn til at de som turnerer i Den kulturelle skolesekken skal ha dårligere forhold enn det vi hadde da Rikskonsertene var vår forhandlingsmotpart. Den gangen hadde vi en tariffavtale som sikret både sykepenger og pensjon for de medvirkende.

Creo mener LO kan ikke være bekjent av et arbeidsliv som tillater at folk må ta jobber i oppdrag når de vitterlig skulle vært ansatt. Den store veksten vi ser i bruken av oppdragstakere viser med all tydelighet at vi har et lovverk som ikke holder mål på dette området. Derfor er det gledelig at LO på representantskapet i dag vedtok en fagligpolitisk uttalelse som viser at Norges største fagforenings-sammenslutning nå skal starte på denne høyst nødvendige opprydningen. Og når denne jobben forhåpentligvis er gjort – må ikke LO glemme at det fremdeles vil finnes reelle næringsdrivende som trenger LO. Derfor skal LO selvstendig fremdeles ha en sentral rolle i organiseringen av det norske arbeidslivet. – Et arbeidsliv som skal ha ansettelser som hovedregel, men som samtidig skal sørge for at selvstendig næringsdrivende har likeverdige sosiale ordninger.

 

Hele den fagpolitiske uttalelsen finner du her.