Notat til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Det kan se ut til at smittesituasjonen vil vare i lang tid fremover, og kulturlivets organisasjoner mener tiden er inne for å gjøre mer konkrete vurderinger av smitteverntiltakene for å bøte på de samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Organisasjonene anerkjenner regjeringens logikk, der man forsiktig og kontrollert åpner sektor for sektor. Så langt underlegger man hele landet og alle deler av samfunnet de samme arrangementsrestriksjonene gjennom Covid 19-forskriften. Vi vil med dette notatet foreslå at regjeringen endrer på dette for å unngå de mest langsiktige konsekvensene for kulturlivet som helhet. 

Det kritiske elementet i smitteverntiltakene for arrangementer med sittende publikum er avstandsrestriksjonene i salen. Det er gjort flere undersøkelser blant organisasjonenes medlemmer som med all tydelighet viser at det er meteren som er det største hinderet for lønnsomhet, og for i det hele tatt å kunne gradvis reetablere et etterlengtet tilbud til publikum.

På bakgrunn av dette har flere av oss spilt inn konkrete forslag til departementet om hvordan man kan bøte på de økonomiske konsekvensene ved å måle meteren i salen fra midten av hvert sete, og ellers ha som regel at det skal være et tomt sete mellom hver husstand. Dette er gjeldene blant annet i Danmark. Vi opplever i vår medlemskontakt at kommuneoverleger iblant annet Oslo og Arendal har godkjent denne måten å organisere salen på. Likevel fikk vi onsdag 17. juni avslag på vår forespørsel fra HOD via KUD, som fastholder at meteren må måles fra skulder til skulder 

Kulturlivet tar selvsagt smittevernet på høyeste alvor, og alle produksjoner og forestillinger er underlagt strenge smittevernregimer. Samtidig ser vi at frustrasjonen øker da de økonomiske konsekvensene er så store, og man frykter at antallsrestriksjonen vil være de samme i lang tid fremover. 

Vi mener en tilpasning av smitteverntiltakene slik vi foreslår også vil være viktig for å opprettholde legitimiteten til tiltakene. 100349 Side 2 

Vi har to forslag: 

1. Meteren i salen måles fra midten av setet, eller det skal være ett tomt sete mellom hver husstand/kohort. 

2. Hver fastmonterte seterad kan benyttes da det er ansikt til ansikt som er viktigst for smittevernet iflg. FHI 

 

Mvh 

Anne-Kari Bratten, adm.dir. Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Ivar Horneland Kristensen, adm.dir. Hovedorganisasjonen Spekter 

Hans Ole Rian, forbundsleder Creo – forbundet for kunst og kultur 

Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening 

Nina Hodneland, daglig leder Norske Kulturhus 

Tone Østerdal, daglig leder Norske Konsertarrangører 

Guttorm Petterson, daglig leder Film og Kino 

 

Last ned PDF av notatet