LO kommune og KS har forhandlet fram en ny avtale om økt overtidsbetaling i kommunen.

Avtalen innebærer også at arbeidsgiver kan pålegge mer overtid. Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon.

Økende smittetall og ny nedstenging betyr høyt arbeidspress i hele kommunal sektor.

– Vi har sikret en særdeles god kompensasjonsordning for dem som har stått på under koronakrisa, og som fortsatt må stå på i tida som kommer. Dette er ei ordning som gjelder for alle de berørte yrkesgruppene, ikke bare enkeltgrupper. Det er viktig – vi kommer oss bare gjennom dette ved at hele laget gjør jobben, sier LO kommunes leder, Mette Nord.

– Vi må bidra i en vanskelig situasjon, men det er klart at dette ønsker vi ikke for noen. Det er viktig for oss at de tillitsvalgte lokalt både får være med å bestemme om de vil være med på avtalen, og at de får ekstra igjen for ekstra arbeid, sier Mette Nord. Vi har lagt vekt på størst mulig grad av frivillighet og forutsigbarhet for våre medlemmer, slår hun fast.

Må være enige
Bestemmelsene i avtalen skal brukes når det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien. Partene lokalt må være enige om å iverksette avtalen.

Avtalen understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Overtidsbetaling
For arbeid utover full stilling erstattes overtidstilleggene med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er tillegget 300 prosent.

Overtid for deltidsansatte
For arbeid utover avtalt arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke betales tilsvarende satser som over per arbeidet time.

Overtidsarbeid
Avtalen gir følgende rammer for overtidsarbeid:

  1. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid skal ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid kan likevel overstige 16 timer der overtidsarbeidet dekker vakten før eller etter arbeidstakers ordinære vakt.
  2. Samlet arbeidstid den enkelte uke skal ikke overstige 69 timer.
  3. Samlet gjennomsnittlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager innenfor perioden 01.01.2022 – 30.04.2022.
  4. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 25 timer i løpet av sju dager.
  5. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.
  6. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.
  7. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 200 timer i perioden 01.01.2022 – 30.04.2022.

Avtalen har også bestemmelser for frivillig overtid, undervisningspersonale og ansatte som er unntatt overtidsbestemmelsene.

 

Les hele avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Protokoll