Kultursektoren står i en langsiktig krise. Kulturministeren og resten av regjeringen må trygge kunst- og kultursektoren om at vi skal ha et rikt og mangfoldig kulturliv også etter korona. Vi forventer at regjeringen tar de grepene som er nødvendige for å holde aktørene flytende gjennom hele denne krisen.

Creo, Virke og Norske konsertarrangører sendte i dag, 27.04.2020, følgende felles innspill til regjeringen:

Oppsummering av behov for tilpassede krisetiltak for kunst- og kultursektoren

Aktørene i kunst- og kultursektoren lever av å samle mennesker. Aller helst skal disse menneskene sitte eller stå tett, for det betyr at det er utsolgt. Nettopp av denne grunn var arrangørene i kunst- og kultursektoren de første som ble myndighetspålagt stengt da Covid-19 nådde Norge, og vi kan anta at de vil være blant de aller siste som får åpne igjen. Dette underbygger behovet for forutsigbarhet og en langsiktig politikk overfor disse aktørene og deres mange underleverandører og samarbeidspartnere i hele verdikjeden.

Regjeringen fortjener honnør for at det såpass raskt ble rigget en kompensasjonsordning for kulturarrangører. Vi ga imidlertid tidlig tydelig tilbakemelding om at ordningen delvis bommet på mål da den ikke inkluderte de leddene i verdikjeden som er nødvendig for å skape innholdet til arrangementene. Her snakker vi blant annet om filmprodusenter, aktører som driver artistutvikling, booking og management, og aktører innen sceneteknisk produksjon. Verdikjedene henger tett sammen i kunst- og kultursektoren og vi er avhengige av alle leddene overlever dersom vi fortsatt skal ha et levende kulturliv når dette er over.

Nå har kompensasjonsordningen for kulturarrangører gått ut på dato – bokstavelig talt. Det myndighetspålagte forbudet mot kulturarrangementer er videreført til 1. september. Foreløpig vet vi lite om hvordan regjeringen ser for seg å kompensere sektoren for arrangementene som nå er pålagt avlyst fremover.

Kulturministeren og resten av regjeringen må trygge kunst- og kultursektoren om at vi faktisk skal ha et rikt og mangfoldig kulturliv også etter koronakrisen. Ikke bare gjennom ord, men med langsiktig handling. Vi forventer at regjeringen tar de grepene som er nødvendige for å holde aktørene som nå lider store økonomiske tap på grunn av myndighetspålagt stenging flytende gjennom hele denne krisen.

Hvis vi vil se norske filmer på kino, høre og se konserter på scenen og på festivaler, og oppleve nye artister i fremtiden, ber vi regjeringen om raskt å ta følgende grep:

  • Sikre størst mulig grad av forutsigbarhet. I den uforutsigbare situasjonen vi er i nå må myndighetene være tydelige der de kan.
  • Sikre en langsiktig, utvidet og forbedret kompensasjonsordning for kunst- og kultursektoren som ivaretar hele verdikjeden.
  • Sikre en kompensasjonsordning for virksomheter som ikke er skattepliktige og dermed faller utenfor dagens kostnadskompensasjonsordning for næringslivet.
  • Sikre at virksomheter som har store sesongvariasjoner i inntekter og kostnader ivaretas bedre. Mange er avhengige av inntekter fra for eksempel sommersesongen for å kunne overleve resten av året.
  • Sikre tiltak som ivaretar virksomheter med kostnads- og inntektsmodeller som ikke fanges opp av eksisterende ordninger (så som filmprodusenter og annen kulturvirksomhet med tilsvarende driftsmodeller).


Forutsigbarhet, langsiktige tiltak og langsiktig politikk er helt avgjørende for evnen til å starte opp igjen. En forvitring og uthuling av kunst- og kultursektoren vi ikke bare ha store økonomiske konsekvenser, men innebære et større samfunnsmessig tap enn vi bør være villige til å bære.

 

Med hilsen,

Hans Ole Rian
forbundsleder i Creo – www.creokultur.no

Rhiannon Hovden Edwards
leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen Virke – www.virke.no

Tone Østerdal,
daglig leder i Norske Konsertarrangører – www.konsertarrangor.no

 

PDF: Innspill til regjeringen – felles brev fra Creo Virke og NKA