Regjeringen foreslår å unnta de scenetekniske yrkene i kultursektoren fra innstrammingene i arbeidsmiljøloven. Creo frykter nå at innleie fra bemanningsselskaper blir den nye normen.

Bakgrunn

1.april i år ble det gjort innstramminger i arbeidsmiljøloven som medførte begrensninger i virksomheters mulighet til å benytte seg av innleie fra bemanningsbyrå. I en periode har det vært gjort et unntak for kortvarige arrangementer i kultur- og eventsektoren. Regjeringen foreslår nå et permanent unntak for de scenetekniske yrkene.

Kulturlivet er også en del av arbeidslivet

Regjeringen har igangsatt en etterlengtet storrengjøring av arbeidslivet. I dette arbeidet er begrensningen av innleie fra bemanningsselskap et av de viktigste tiltakene og allerede nå har innstrammingene ført til en positiv utvikling med flere faste ansettelser i eksempelvis bygg – og anleggsbransjen. Sammen med tydeliggjøringen av arbeidstaker/oppdragstakerbegrepet i Arbeidsmiljøloven, som vil føre til at mange kunstnere og kulturarbeidere fremover vil gå fra å være ulovlige og ufrivillige oppdragstakere til arbeidstakere, vil disse endringene medføre mye positivt for kunstnere og kulturarbeidere.

Når regjeringen nå foreslår å unnta de scenetekniske yrkene i kultursektoren fra innstrammingene, frykter Creo at innleie fra bemanningsselskaper blir den nye normen, og at ulovlige oppdragstakere som ellers ville blitt ansatt direkte hos arbeidsgiver, isteden vil ansettes i bemanningsforetak. Slik Creo forstår det, er dette stikk i strid med regjeringens ambisjoner for arbeidslivet.

– Creo tok for gitt at kulturlivet skulle få ta del i opprydningen i arbeidslivet, ikke minst ettersom dette er et felt som trenger det mer enn de fleste, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Regjeringens forslag medfører en betydelig utvidelse av dagens innleiepraksis i bransjen. Det gjør oss ekstra bekymret.

Betydelig utvidelse av dagens innleiepraksis

Unntaket hadde opprinnelse i noen få innleiebedrifters ønske om unntak for stagehands og riggere. I behandlingen har dette vokst til å også omfatte 3000-5000 lyd, lys, videoteknikere, elektrikere og andre yrker knyttet til sceneteknisk arbeid.

– Forslaget omfatter med dette langt flere yrkesgrupper enn det som leies inn fra bemanningsselskap i dag og medfører dermed en betydelig utvidelse av dagens innleiepraksis i bransjen, sier Thomassen. Det gjør oss ekstra bekymret.

Store og uante konsekvenser

Creo mener at forslaget om unntak i alt for liten grad har kartlagt de store og uante konsekvensene som et frislipp av bemanningsbransjen vil føre til, i en sektor som allerede sliter med gråsoner, uryddige arbeidsforhold og tidvis kreativ tilnærming til lov og avtaleverk. Creo reagerer også på at en bransje som i liten grad forholder seg til arbeidsmiljøloven, skal få unntak fra spillereglene, istedenfor å omstille seg til et ryddigere arbeidsliv.

– Den scenetekniske bransjen trenger et tydelig og konsekvent lovverk som stimulerer til sunne konkurransevilkår, faste ansettelser, tariffavtaler og ryddige partsforhold. Regjeringens forslag vil dessverre spenne bein under den gode utviklingen vi har sett de siste årene, og vil sette fagorganiseringen, tariffarbeidet og den positive utviklingen blant de seriøse arbeidsgiverne langt tilbake.

– Kulturfeltet evner, i likhet med resten av norsk arbeidsliv, å omstille seg. Men den nødvendige omstillingen fordrer vilje, ikke lettvinte løsninger og unntak, avslutter Thomassen.