Creo – forbundet for kunst og kultur er positive til at Kulturdepartementet tar situasjonen alvorlig, og er glad for at departementet lytter til kulturorganisasjonene. Etter oppfordring fra departementet kommer vi her med mer detaljerte forslag, og håper alle tre departementer ser velvillig på disse.

For å bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel foreslår Creo følgende tiltak, i tillegg til de tiltak som vi leverte i vårt første brev: 

 

 • Et målrettet hjelpetiltak overfor kulturarbeidere og kunstnere som opplever betydelig inntektsbortfall.
  Dessverre vil mange av våre kunstnere og kulturarbeidere oppleve stor svikt i inntektene sine, pga avlysninger av konserter, turneer og prosjekter. Uforskyldt og uten muligheter til å kompensere med andre inntekter. Majoriteten av disse vil ikke være omfattet av de endrede retningslinjene om bortfall av tilbakebetaling til fond og støtteordninger. Det må derfor etableres en særskilt kriseløsning for disse. Vi foreslår at Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK) administrerer ordningen. De har lang erfaring med å ta imot søknader fra akkurat denne gruppen, og har sagt seg villige til å ta på seg oppgaven. Creo foreslår at departementet, FFUK og Creo umiddelbart setter seg ned sammen for å utarbeide retningslinjer for en slik ordning. Det daglige/månedlige støttebeløpet må være av sammenlignbar størrelse som det beløpet permitterte arbeidstakere mottar. Det må være åpent for at næringsdrivende og frilansere i alle deler av kulturlivet kan søke, også de som har sitt virke innenfor tekniske yrker (lyd og lys), og designere, scenografer, dramatikere, osv. Det må også være åpning for at f.eks. band/ensemble-ledere som har betalt ut honorarer til sine utøvere/kolleger, men som har blitt rammet av avlysninger og inntektsbortfall, kan kompenseres for et slikt tap. Om det blir aktuelt kan Creo bistå med fagkompetanse på de områder FFUK ikke dekker i dag.

 

 • Vedr. Oppdragstakere og arbeidstakere:
  Creo er av den klare oppfatning at den situasjonen svært mange av våre medlemmer er i, samt andre personer i lignende situasjoner, på grunn av avslagsbrevet som en følge av Corona pandemien, er det grunn til å reise spørsmålstegn ved om det avtalte tilknytningsforholdet mellom enkeltpersonene som kontraktsmotparter og arrangører reelt sett er å definere som et ansettelsesforhold. Vår oppfatning, som er basert på en generell helthetsvurdering der momenter som risiko for resultatet, styrings- og instruksjonsrett, samt personlig arbeidsprestasjon og omfanget av denne, vil innebære at de fleste i realitet er å anse som arbeidstakere. Videre vil avtalt ansvar for utstyr og driftsmidler, samt det vi ofte ser knyttet til kontraktenes mange bestemmelser som er parallelle til ordinære ansettelsesavtaler, tilsi at det er tale om midlertidige ansettelsesforhold, jf. arbeidsmiljølovens § 14-9.Konsekvensen av at det reelt sett foreligger et ansettelsesforhold er at vedkommende har sosiale rettigheter som ordinære ansatte, Som rett til dagpenger og sykepenger, samt det som er aktualisert de siste dager, at vedkommende har krav på å være omfattet av lønnsgarantiordningen i forbindelse med konkurs hos arrangør/oppdragsgiver.Utgangspunktet for vurderingen av om et tilknytningsforhold er et ansettelsesforhold beror på en vurdering av det reelle innholdet i tilknytningsforholdet. Det er således av liten eller ingen relevans hvilken betegnelse kontrakten har fått eller andre formaliteter som fremgår av kontraktsteksten, men som ikke er i overensstemmelse med realiteten i tilknytningsforholdet.Avgjørelsen av spørsmålet om det foreligger et ansettelsesforhold eller om det foreligger et selvstendig oppdragsforhold, beror på en helhetsvurdering av tilknytningsforholdet mellom partene. Langt på vei kan momentene i en slik helhetsvurdering deles inn i tre grupper; (1) momenter tilknyttet risikofordeling, instruksjons- og styringsrett, (2) momenter knyttet til personlig arbeidsplikt og omfanget av denne og (3) momenter knyttet til utstyr og driftsmidler.På bakgrunn av ovennevnte er det Creos vurdering at svært mange av de medlemmene som er omfattet av avlysningene knyttet til Korona-epidemien rettslig sett skulle ha vært klassifisert som arbeidstakere (mest sannsynlig midlertidig ansettelse). Dette selv om partene seg imellom har benyttet klassifiseringen oppdragstaker.

  Vi ber derfor om at Kulturdepartementet tar et overordnet ansvar for å sikre at disse arbeidstakerne får det de har krav på uten å måtte gå hele veien gjennom krav overfor NAV for deretter klage saken inn for departementet dersom NAV avslår kravet. 

 

 • En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere.
  Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av ett sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere og kulturarbeidere som primært livnærer seg som frilansere. I denne særdeles spesielle situasjonen mener vi at myndighetene må etablere ett tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere også for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter.- En slik ordning kan være å yte dagpenger til denne gruppen, basert på foregående års – eller de tre siste års – inntekt.
  – Ett annet grep kan være å omdefinere oppdragsgiver/oppdragstaker-forhold til arbeidsgiver/arbeidstaker-forhold. Dette vil være særlig aktuelt for de mere langvarige forholdene, som oppdrag for teatre og andre institusjoner, men kan også tas i bruk i andre situasjoner. Ved ett slikt grep vil disse kunne omfattes av de generelle permisjonsreglene og/eller sykepengeordningen. 

 

 • Utsettelse av forskuddsskatt.
  Neste frist for innbetaling av forskuddsskatt er den 15. mars. Vi ber om at de som ønsker det kan få skyve på /utsette denne.

 

 • Utsettelse av innbetaling av merverdiavgiften.
  Neste forfallstidspunkt er 10. april. Vi ber om at de som ønsker det kan få skyve på / utsette denne.

 

 • Frilansere og beregning av foreldrepermisjon:
  Frilansere (ikke-ansatte lønnsmottakere) som skal ta ut foreldrepermisjon får som hovedregel beregnet foreldrepengegrunnlaget basert på inntekten de siste tre måneder. Som følge av de mange avlysninger av kulturelle arrangementer på grunn av koronaviruset, kan denne beregningsmetoden resultere i dobbel skade for de som skal ta ut foreldrepermisjon til sommeren. Det finnes hjemmel for at NAV kan se bort ifra den overnevnte beregningsmetoden der det har skjedd en betydelig endring i søkers inntekt, og at det kan legges til grunn inntekten før den betydelige endringen skjedde. NAV må derfor instrueres til å, i alle tilfeller som omfatter frilansere, på eget initiativ gjøre en helhetlig vurdering av søkerens inntekt siden januar 2020. NAV må i tillegg gjøre tilgjengelig informasjon om at frilansere som har hatt en inntektsendring på grunn av pandemien, må dokumentere denne endringen, samt informere tydelig om hva slags dokumentasjon som kreves.

 

 • Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger.
  Vi har nå sett at Fond For Utøvende Kunstnere, Norsk Kulturråd og Music Norway har tatt de innspill vi har kommet med til etterretning, og at støttemottakere som opplever avlysninger pga koronaepidemien ikke får krav om full tilbakebetaling av bevilget støtte. Dette er vi veldig glade for, da dette vil avhjelpe situasjonen for mange selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere. Vi ber nå kulturdepartementet å se på om disse ordningene må tilføres ekstra bevilgninger, slik at disse ordningene faktisk har midler til utbetalinger fremover.

 

Vi kan ellers melde at foreløpig så står bransjen samlet, flere velger å utbetale avtale honorar selv om de juridisk ikke er forpliktet til dette. Det er vi selvfølgelig takknemlige for, men det vil nok være en grense for hvor lenge pressede arrangører greier å opprettholde en slik politikk. For ordens skyld; mange påberoper seg force majeure, og betaler ikke ut honorar eller andre forpliktelser. 

Vi ber om at departementene fortsetter å holde et våkent øye med situasjonen i kulturbransjen, og at departementene fremdeles er åpne for at det kan bli nødvendig med andre tiltak etter som situasjonen utvikler seg. 

 

Hans Ole Rian
Forbundsleder
Creo – forbundet for kunst og kultur