Creo er positive til at myndighetene tar situasjonen med spredning av koronaviruset alvorlig. Og vi er enige i at Folkehelseinstituttets råd om å avlyse arrangement med over 500 deltakere må følges. Vi vil også gjøre vårt i arbeidet med å begrense smitten i befolkningen, og vi følger utviklingen tett. 

Veldig mange av våre medlemmer, og andre kunstnerorganisasjoners medlemmer, er selvstendig næringsdrivende, og er særlig sårbare i møte med konsekvensene av koronasmitten. Alle deler av bransjen står nå overfor en særdeles alvorlig situasjon; publikums kjøp av billetter til alle typer arrangement svikter, bedriftene avlyser eventoppdrag og har helt sluttet å bestille nye, bedrifter innen lyd og lys vurderer permitteringer og kunstnere som skal på oppdrag for den kulturelle skolesekken står i fare for å miste viktige turneinntekter om skolene stenger. Og dette i tillegg til alle de arrangementene som nå er blitt avlyst eller som kommer til å bli avlyst som følge av Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger. 

Folkehelseinstituttets råd for å redusere smitte har konsekvenser som i stor grad må bæres av den enkelte kunstner, det enkelte band, det enkelte kompani, det enkelte ensemble og av alle de små og store bedriftene innenfor bransjen. Det er ikke rimelig å forvente at disse skal kunne bære de tunge inntektstapene som kommer som en konsekvens av myndighetenes forebyggende folkehelsetiltak uten at det legges til rette med tiltak som kan bidra til å hjelpe dem gjennom denne svært krevende situasjonen. 


For å bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel foreslår derfor Creo følgende tiltak: 

  • Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandører og musikere/kunstnere/artister som rammes som følge av stenging/avlysning.
  • En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere. Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av ett sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilanser. I denne særdeles spesielle situasjoner mener vi at myndighetene må etablere ett tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter.
  • Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger. I dag er det slik at støtte fra disse ordningene ytes med krav om at det omsøkte antall konserter/prosjekter må gjennomføres. Om ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales. I den særdeles uvanlige og krevende situasjonen som vi er inne i nå mener vi at denne regelen midlertidig må suspenderes. Det vil være urimelig å kreve tilbakebetaling av støtte på bakgrunn av forhold som helt ligger utenfor kunstnernes kontroll, forhold som også har oppstått eller vil oppstå på bakgrunn av myndighetens råd om avlysninger og/eller stengninger. Dette må også gjelde støtte som er kommet fra andre offentlige myndigheter og instanser, samt fra enkeltkommuner og fylkeskommuner.
  • Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase. Tiltak som bør vurderes er utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift og moms.

 

Det er prisverdig at regjeringen legger til rette for at det etablerte arbeidslivet og bedrifter ikke skal bli urimelig skadelidende og at det derfor er naturlig at kulturlivet får samme behandling. 

Vi ber også om at departementene holder et våkent øye med situasjonen i kulturbransjen, og at departementene er åpne for at det kan bli nødvendig med andre tiltak etter hvert.