Stortingets utdannings- og forskningskomité

Creo har i dag levert innspill til regjeringens forslag til ny utdanningslov.

Der kommentere vi på kapittelet om kulturskolen, og er tilfredse med at forslaget tydelig fastslås at kulturskolen som skoleslag fortsatt skal hjemles i opplæringsloven, og at kulturskolen har fått et eget kapittel i loven.

Dette er en anerkjennelse av kulturskolen som en viktig opplæringsinstitusjon og som en sentral aktør i norsk kunst- og kulturliv.

Vi har likevel noen forslag til forbedringer og tillegg vi håper komiteen vil ta inn i det endelige lovvedtaket.

 

Les Creos innspill til Prop. 57 L (2022-2023) Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)