I dag kom kulturminister Abid Raja med flere gode nyheter til oss i kulturlivet.

Regjeringen vil bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll, og foreslår å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august. Samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner.

–  Det er overordnet positive signaler fra kulturministeren denne gangen, og mitt inntrykk er at han har lyttet til kulturbransjen, lært av de innspillene vi har kommet med, og levert på mye av de utfordringene vi har sett. Det tok litt tid, men bedre sent enn aldri, og mye er godt levert når det først kom, sier forbundsleder i Creo Hans Ole Rian.

–  Betryggende er det også at Raja lover at ordningene skal justeres og økes om det viser seg at det er behov for det. Noe av det viktigste for oss i kulturbransjen er at ordningene nå utvides til 31. august, og med mulighet til videre utvidelser. Denne bransjen var en av de første som ble rammet av tiltakene, og vil være en av de bransjene som vil komme sist i gang med full aktivitet. Forutsigbarheten dette gir oss er både gledelig og fornuftig.

650 millioner kroner går til kompensasjonsordningen for kulturlivet og 850 millioner til ordningen for idrett og frivillighet.

Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører. Derfor omfatter også kompensasjonsordningen planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum. For å sikre likviditet i sektoren legges det nå opp til løpende utbetalinger i begge ordningene.

Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med 200 millioner kroner. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. 120 millioner går til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene.

–  Disse er viktige kulturaktører i det norske samfunnet, og har et særlig mandat som må oppfylles, sier Rian. De er også sentrale arbeidsgivere, både for fast ansatte kulturarbeidere og frilansere.

100 millioner kroner går til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sitt kunstneriske virke fremover. 70 millioner kroner skal fordeles av Statens kunstnerstipend og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend og skal opprettholde aktivitet for skapende og utøvende kunstnere.

–  Et veldig viktig innspill fra alle kunstnerorganisasjonene har vært at det må settes av midler til egne «koronastipend». I dag kom kulturministeren med 100 friske millioner til dette. Det er vi selvsagt veldig glade for, og mener at dette er tiltak som vil være til stor hjelp for både skapende og utøvende kunstnere, mener Rian. Det er også gledelig at midlene skal fordeles gjennom Statens kunstnerstipend og Fond For Utøvende Kunstnere, med henholdsvis 70 og 30 millioner kroner.

–  Vi er også glade for at frivilligheten; kor, korps og orkester blant annet, får en bedre kompensasjonsordning. Disse er viktige for våre barn og unge. Det er der våre fremtidige kunstnere får sin start – både de profesjonelle og de som skal bidra i det frivillige kulturlivet. De er også oppdragsgivere og arbeidsgivere for flere tusen profesjonelle dirigenter og instruktører.

Det kom endringer i Arrangørstøtteordningen, der nye aktører som absolutt skulle vært inne nå er inkludert. Enkelte aktører, som blant annet litteraturhus og konserthus, som ikke har erverv til formål, og er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt, opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å være arrangører. Disse aktørene omfattes ikke i dag av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, og heller ikke av Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet som følge av virusutbruddet. Regjeringen tar sikte på å endre forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å kunne ivareta disse.

– Men jeg hørte ikke at kulturministeren lovet eller uttrykte et ønske å utvide denne ordningen til også å kompensere hele næringskjeden ved konserter og scenekunstarrangement. En samlet bransje mener at støtten også må sørge for at tekniske leverandører og artistenes apparat har tilgang på lik andel av forventet overskudd, eller vederlag for samtlige planlagte oppdrag som siden mars 2020 er pålagt avlyst av staten. Alternativt må disse gis selvstendig tilgang til å søke, sier Rian.

–  Til slutt var vi litt skuffet over at Raja ikke kommenterte lovsaken som nå er til behandling på Stortinget. For kunstnere er det vanlig å ha variable inntekter. Et år kan være veldig produktivt, uten at du har noen inntekter av den grunn. Derimot kan denne produktiviteten gi inntekter neste år. Variasjoner der inntekten i f.eks. 2018 var flere ganger høyere enn i 2019 er ikke uvanlig. Et av de sterkeste ankepunktene vi hadde mot regjeringens forslag var punktet om å åpne for å bruke gjennomsnittet fra de tre siste årene som grunnlag for kompensasjonen, i stedet for å bruke hovedregelen med 2019 som grunnlag. Der håper vi ennå at kulturministeren kan sende et signal ned til sine partifeller på Stortinget, og be om at de stemmer sammen med de rød-grønne på akkurat dette punktet.