Pressekonferansen 14 desember 2021, 08.30

Creo hadde store forhåpninger til dagens pressekonferanse, og har på forhånd sendt inn innspill og krav til regjeringen – innspill på tiltak vi mener er helt avgjørende for en fortsatt levedyktig kulturbransje her i landet. Våre innspill, som også er LOs innspill, finner du her.

 

1,1 milliarder til støtteordninger for kulturlivet

Kulturdepartementet legger nå 1,7 milliarder på bordet, til kulturen, idretten og frivilligheten. 1,1 milliarder kroner går til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Kulturpotten fordeles på følgende måte:

  • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
  • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
  • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde
  • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022

 

Det er svært gledelig at det meldes at det skal settes av 1,1 milliarder til støtteordninger for kulturlivet, og at det skal være mulig å ta ut et overskudd å leve av i månedene framover. Det sies at det er «lønn» som kan tas ut. Vi regner med – og forventer – at dette er en glipp. Svært mange kulturarbeidere er nødt til, eller er blitt tvunget til, å ta oppdrag som selvstendig næringsdrivende. Det må selvfølgelig være mulig også for selvstendig næringsdrivende og frilansere å ta ut det de skulle ha av inntekt gjennom julekonsertperioden.

Svært bra er det også at kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

 

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges

Kulturarbeiderne er blant yrkesgruppene som har hatt det aller tøffest det siste halvannet året. Mange er selvstendig næringsdrivende, og faller utenom de velferdsordningene som bidrar til noe mer trygghet og stabilitet for øvrige arbeidstakere. Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere har vært helt vesentlig for kunstnere og kulturarbeideres livsgrunnlag.

Det var derfor helt nødvendig at denne blir forlenget ut februar. Dog, vi mener at det allerede nå burde vært både mulig og fornuftig å forlenge denne fram til sommeren. Det er forutsigbarhet vi behøver nå, det må myndighetene ta inn over seg.

Nivået på kompensasjonen ligger fremdeles på 60% kompensasjon, opp til ett grunnlag på 6G. Det er altfor lavt, og er ikke egnet til å sikre en levedyktig bransje. I starten av pandemien var denne på 80 %. Vi mener at den nå må tilbake på dette nivået så snart som mulig. Minst må den opp på samme nivå som for dagpenger. Der er satsen på 80 % kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.

 

Eventbransjen må omfattes

Næringsministeren meldte nå at eventbransjen også må omfattes av støtteordningene. Svært mange kulturarbeidere har store deler av sine inntekter fra denne bransjen, og vi har også bedt om at de innlemmes. Det er derfor bra at denne delen av kulturbransjen nå kan få støtte.

 

En god start

Kulturlivet har vist omstillingsvillighet, og har justert seg etter hvert som smitteverntiltakene har blitt strammet til eller sluppet opp – ofte på svært kort varsel. Myndighetene bør stille opp og sørge for at også kulturarbeiderne kommer seg helberget gjennom andre vinteren på rad med strenge nasjonale smittevernregler.

Tiltakene som kommer nå er en god start. Det ser ut til at regjeringen svarer på mange av de innspillene vi har sendt og som en samlet kulturbransje behøver. Vi må likevel se på de endelige forskriftstekstene før vi kan se hva som kommer til å virke etter hensikten, og hvor det må gjøres nødvendige justeringer.

Så savner vi svar på vårt innspill om en underskuddsgaranti for kunstnere som turnérer i utlandet, en kompensasjon for tapte vederlagsinntekter, og en sikring for de kulturarbeiderne som mister oppdrag i den kulturelle skolesekken. Dette håper vi kommer på plass om kort tid.

 

Krisen i kulturlivet er ikke over selv om pandemien er over

Dessverre er det allerede for sent for Nord-Norges største scenetekniske produksjonsselskap – Lydteamet – som nå gir seg etter 30 år. Nå forsvinner kompetanse og ekspertise, noe som påfører kultursektoren i landsdelen store og negative konsekvenser.

Vi har merket oss at kulturministeren sier at regjeringen vil være med kulturbransjen «gjennom hele krisen». Det er vi glade for, men minner om det vi har sagt i snart to år nå; krisen i kulturlivet er ikke over selv om pandemien er over. Det var krise nå i høst selv om restriksjonene var tilnærmet borte, det vil også fortsatt være krise i kulturlivet neste gang pandemien erklæres for over.

Og helt på tampen: Det er mulig jeg er overfølsom og unødvendig kritisk, men jeg la merke til at finansminister Vedum ikke nevnte «kulturbransjen» i sin innledning, der han ellers listet opp bransjer i krise. Var det en glipp, eller et tegn på at heller ikke denne regjeringen har tatt inn over seg at kulturbransjen er en betydelig arbeids- og oppdragsgiver, og er en bransje med stor verdiskapning og aktivitet? En glipp var det kanskje også at «arbeidstaker» nevnes, mens «selvstendig næringsdrivende» eller «frilanser» ikke tas med?