Creo er veldig tilfredse med 2.25 milliarder i langsiktige korona-tiltak. Vi har vært tydelige på at kulturlivet trenger langsiktige ordninger for å komme ut av krisen og vi tror at denne kompensasjonen vil hjelpe kulturlivet videre. Vi er nysgjerrige på hvordan stimuleringsordningen skal skrus sammen, det sies ikke noe om hvordan den skal innrettes.

Vi forutsetter at ordningene vil forlenges og forsterkes utover første halvår ved behov. Dette gjør at kulturlivet kan planlegge for ny verdiskapning, beholde arbeidsplassene, skape fremtidig aktivitet og komme ut av krisen godt rustet for fremtiden. Dette betyr også at vi i fremtiden kan gå på konserter, forestillinger og festivaler, med all den positive effekt det har for den enkelte, for lokalsamfunnene og for Norge som samfunn og fellesskap.

I budsjettet ligger også en gledelig styrking med nye 100 mill. kroner i stipender til kunstnere. For mange av våre medlemmer betyr dette at de kan fortsette sine kunstnerskap, at vi også i denne vanskelige perioden får produsert viktig og nødvendig kunst, og at fremtiden kan se litt lysere ut for den enkelte kulturarbeidere.

Korona- begrensningene har gjort det umulig for institusjonene å opprettholde egeninntjening. Det er derfor positivt at regjeringen gir 140 millioner kroner i stimuleringsmidler til musikk- og scenekunstinstitusjonene for å sikre aktivitet våren 2021. Institusjonene er ryggraden i vårt kulturliv, og forutsigbarhet og stabilitet i virksomhetene er avgjørende både for kunstnerisk aktivitet og for kunstnerne i denne krisetiden.

Bevilgningene til forsvarets musikk er foreslått videreført både fra forsvarsdepartementet (60 %) og kulturdepartementet (40 %) på 2020-nivå. Stillingsrammen på 173 skal bli nådd i 2020. Dette innebærer at midler til produksjon av konserter etc. må vike for å kunne opprettholde de faste musikerstillingene

I forslaget til budsjettet satses det også på dansefeltet. Blant annet styrkes de regionale dansesentrene og kritikerroste Jo Stømgren kompani får viktige driftsmidler. Det frie dansefeltet har lenge vært under sterkt press, og selv om vi kunne ønsket en enda sterkere satsing her, er dette et skritt i riktig retning.

Vi er også glade for en etterlengtet styrket satsing på mangfold i kultursektoren og en ytterligere talentsatsing for barn og unge.

Utenriksdepartementets nedbygging av kulturfremme i utlandet har stoppet opp. Posten 70 Kultur- og informasjonsformål er foreslått til snaut 29 mill kr. Dette er ca. 1 mill kr. opp sammenliknet med saldert budsjett 2020. Denne posten er halvert siden 2011. Vi venter stadig på den varslede felles strategien mellom KUD og UD for internasjonal kultursatsning.

Med forslaget til statsbudsjett for 2021 bekrefter regjeringen at overgangen til ny trossamfunnslov ikke svekker det ansvaret som stat og kommune har for finansieringen av tros- og livssynssamfunn. Rammebevilgningen til Den norske kirke er økt med 2,7% sammenlignet med saldert budsjett 2020. Dette er som forventet. Den samlede overføringen fra kommunene var på 3.16 mrd (2019) og det er denne «andre pengesekken» som har størst betydning for Creos medlemmer. Derfor er overføringene til kommunene vel så viktig for den kirkelige økonomien som det som kommer fra staten. Det foreslåtte satsingen på kirkebygg fra før 1850 er positiv. Regjeringen foreslår å bruke 70 millioner til sikring av kulturhistoriske viktige kirker.

Kulturdepartementet foreslår i budsjettet at ordningen med faste fordelingsnøkler for finansiering av de regionale kulturinstitusjonene avsluttes f.o.m 2021. Creo har allerede før budsjettframlegget stilt seg svært kritiske til dette. I kulturmeldingen var forslaget om å avslutte ordningen med faste fordelingsnøkler direkte knyttet til regionreformen. Departementet har nå valgt ikke å gå videre med denne reformen, noe Creo mener er en god beslutning. Vi stiller oss derfor både undrende og kritisk, til at departementet planlegger å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler, uten at dette er tatt opp til grundig vurdering i Stortinget. Ikke minst er vi svært bekymret over at dette vurderes gjennomført på et tidspunkt der kulturlivet allerede står midt i en krise. Det må være kulturens beste som ligger til grunn for strukturelle endringer. Creo må nå håpe, og stole på, at Stortinget kommer på banen og stopper forslaget.

Sist, men ikke minst er det et stort men; i forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet kan vi ikke se at de foreslår å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Vi skjønner at det ikke har vært tid til å endre dette nå, det er en stund siden disse dokumentene ble sendt i trykken, men vi forutsetter at Stortinget ser alvoret i situasjonen og forlenger denne ordningen også i 2021. Kulturministeren har, gjennom sine forslag til forlengelser av koronatiltakene, erkjent at koronakrisen vil få store konsekvenser for kulturlivet og kulturnæringene langt inn i 2021. Det blir derfor særdeles merkelig at ikke regjeringens andre ministre har sett de samme utfordringene. Det er 3500 kulturarbeidere som har dratt nytte av ordningen, og 20 000 selvstendig næringsdrivende totalt.