Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte i dag Kulturdepartementets forslag til endringer i forbindelse med nysaldering av statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 mill. kroner.

– Det er viktig å merke seg at midlene kommer med en klar forutsetning om at ingen skal permitteres ved disse institusjonene, det er vi i Creo svært glade for, sier forbundsleder i Creo Hans Ole Rian.

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører innen kultursektoren, frivilligheten og idretten ifb. covid-19. Bevilgningen som er stilt til disposisjon for de midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordningene i 2020, er på i alt 5 020 mill. kroner, jf. tabell 2.1. Av dette er 3 120 mill. kroner forutsatt å dekke utgifter til kompensasjonsordningene i perioden 5. mars til 31. august, mens bevilgningsrammen for perioden 1. september til 31. desember er på 1,9 mrd. kroner.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren for perioden 1. september til 31. desember kan i dag kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Med bakgrunn i innføringen av nye nasjonale og lokale smitteverntiltak foreslås det at ordningen gjøres gjeldende for pålegg gitt av alle offentlige myndigheter.

– Dette er en helt nødvendig presisering, ikke bare for de som akkurat nå er helt nedstengt i Oslo og Bergen, men også for å sikre at aktører i andre steder i landet kan være trygge på at de også får kompensert tap om andre lokale myndigheter iverksetter tilsvarende tiltak, sier Rian.

I Prop. 142 S (2019–2020) ble det opplyst at aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, ikke vil kunne motta tilskudd fra stimuleringsordningen for kultursektoren. Regjeringen har i ettertid utfra rimelighetshensyn kommet til at kulturaktører som er registret i Frivillighetsregisteret, likevel skal kunne søke stimuleringsordningen for kultursektoren.

– Her var det før et hull i ordningene som vi tidlig ble klar over, og som vi har meldt inn til departementet, sier Hans Ole Rian, vi er derfor svært glade for denne korrigeringen.

I Prop. 142 S (2019–2020) ble det opplyst at kompensasjonsordningen for perioden 1. oktober til 31. desember kun vil omfatte helt avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020. På grunnlag av høringsinnspill fra kulturbransjen til ordningen ble fristen om planlegging endret fra 12. mars 2020 til 1. august 2020. Ordningen omfatter dermed avlyste arrangementer som var planlagt før 1. august 2020. Denne datoen foreslås nå endret til til 5. november, jf. omtale ovenfor.

– Dette er kanskje – ved siden av økningene i størrelsen på støtteordningene – en av de viktigste og mest gledelige nyhetene fra Abid Raja i dag. For mange i kulturbransjen fremsto det som stadig mer ulogisk at kun arrangement planlagt før 12. mars skulle omfattes. I denne sektoren planlegges svært mange konserter og turneer med kort horisont. Nå er mange flere musikere, artister, teknikere, små og store firma og andre i bransjen noe nærmere å kunne overleve som kulturarbeidere og kulturbedrifter også gjennom vinteren, kommenterer Rian.

– Vi er også tilfredse med at Norsk Kulturråd får økte midler til søknadsbehandlingen. Det har til nå tatt alt for lang tid å behandle søknadene, så vi i Creo forutsetter et helt annet tempo der fra og med i dag av.