Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets vurdering

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sammen vurdert hvordan fastmonterte seter skal forstås i sammenheng med at begrepet nå skal benyttes for å begrense antall personer som kan være til stede på innendørs arrangementer. På arrangementer innendørs i lokaler med fastmonterte seter kan det være til stede inntil 200 personer, og i lokaler uten fastmonterte seter, kan det være til stede inntil 50 personer.

Forståelse av begrepet «fastmonterte seter»

Begrepet «fastmonterte seter» brukes også i forbindelse med unntak fra kravet om at alle til stede på et arrangement må holde minst 1 meter avstand til andre som ikke inngår i samme husstand (avstandskravet). Det er vurdert som tilstrekkelig at det er ett ledig sete mellom personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer. Dette henger blant annet sammen med at man, på arrangementer med fastmonterte seter, stort sett sitter i setet sitt, og at alle i publikum sitter vendt samme vei. Smitterisikoen innad på en seterad anses ikke vesentlig høyere ved at det kun er ett ledig sete mellom personer som sitter i fastmonterte seter enn dersom det hadde vært en full meter avstand mellom personene. For personer som sitter i løse seter/stoler mv, må avstandskravet på minst 1 meter overholdes i alle retninger.

Helsedirektoratet og FHI mener det må tilstrebes samme forståelse av begrepet «fastmonterte seter» i forbindelse med unntak fra avstandskravet og i forbindelse med vurdering av antall personer som kan være til stede på arrangementet. Det vil være enklest å kommunisere en felles definisjon av ut til befolkningen og arrangører.

Begrepet «fastmonterte seter» er definert slik på regjeringens spørsmål og svar-side om arrangementer:

«Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom det da er lettere å flytte seg nærmere hverandre».

Helsedirektoratet og FHI mener samme definisjon må gjelde for forståelsen av fastmonterte seter i sammenheng med antall personer som kan være til stede på arrangementet.

Det er vist lite smitte på typiske profesjonelle, kommersielle arrangementer som kinoer, i teater, på stadion mv., som altså gjennomføres i lokaler med fastmonterte seter. Det er primært disse typen arrangementer som vil kunne samle inntil 200 personer. Slike arrangementer der publikum ankommer sammen med sine nærmeste, sitter på plassen sin og går etter arrangementet er over, vil innebære liten smitterisiko. Tiltak som å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte vil kunne redusere smitterisiko. Samtidig vil mindre, lokale arrangementer uten fastmonterte seter i større grad også omfatte arrangementer med mer sosial kontakt mellom deltagere før og etter. FHI mener derfor man kan vurdere å kun definere allerede faste seter som fastmonterte. Helsedirektoratet mener dette vil være mest hensiktsmessig.

Helsedirektoratet vurderer videre at de typiske profesjonelle, kommersielle, arrangementene ofte er arrangementer som i liten grad innebærer sosialisering mellom bekjente, i motsetning til typiske lokale kultur- og idrettsarrangementer, der det er større risiko for at venner og bekjente møtes og omgås. De profesjonelle, kommersielle arrangementene innebærer dermed i mindre grad sirkulasjon blant deltakerne enn typiske lokale arrangementer.

Med bakgrunn i dette, understreker Helsedirektoratet at det vil være de faktiske fastmonterte, individuelle setene som omfattes. Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.

Benker anses ikke som fastmonterte seter

Dette betyr videre at benker ikke anses som fastmonterte seter, selv om benkene er fastmonterte, ettersom benkene ikke er individuelle seter og man kan flytte seg på benken. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter, og at man dermed kun kan være til stede inntil 50 personer på arrangementer i slike lokaler. Dette gjelder også for faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn. Vi viser for øvrig til Spørsmål og svar om bransjestandarder og smittevernveiledere på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet på regjeringen.no, der det allerede nå er presisert kirkebenker mv. ikke anses som fastmonterte seter.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet understreker at det, sett hen til smittesituasjonen, er grunn til å tolke «fastmonterte seter» strengt. Det er nødvendig å begrense antall personer som deltar på arrangementer av mindre profesjonell art, da disse typisk vil innebære at personer som ellers kjenner hverandre møtes, og vi vurderer at smitterisikoen ved slike arrangementer er høyere enn de typiske profesjonelle arrangementene.

Helse- og omsorgsdepartementet har trukket frem konkrete eksempler som Helsedirektoratet og FHI er bedt om å ta stilling til:

  • Benker som står vendt samme vei: Benker anses ikke som individuelle, fastmonterte seter.
  • Seterader koblet fast i gulv, slik det er på kino og teater: Individuelle seter som er koblet fast i underlaget på kino og teater vil normalt anses omfattet av individuelle fastmonterte seter.
  • Ellers flyttbare stoler som er koblet sammen eller hektet sammen i stolrekker som står vendt samme vei: Sammenkobling av setene vil i seg selv kunne være et smittereduserende tiltak. Som en totalvurdering anser vi likevel at innretningen må være av fast og varig karakter. Det er ikke mulig å feste ellers løse stoler kun for å oppfylle kravet om fastmontering.
  • Eventuelt også andre innretninger som direktoratet er kjent med: Direktoratet har fått flere henvendelser om fastmonterte seter, men mener disse kan svares ut dersom departementet er enig i forståelsen av begrepet slik det fremkommer her. Særlig vil vi trekke frem:
  • Presisering om faste bønneplasser i muslimske trossamfunn. Disse vil ikke anses som fastmonterte seter. Det vises til teksten over, der dette også presiseres. Betydningen av om setene har armlener eller ikke. Vi har fått flere henvendelser fra en kristen menighet som har stilt spørsmål ved om stoler med armlener kan anses som fastmonterte. Vi har svart ut at det er uten betydning for vurderingen av om setene er fastmonterte hvorvidt stolen har armlener eller ikke.

Når det gjelder krav til avstand for personer som sitter på benker, presiserer vi at benker ikke anses som fastmonterte seter, og at man dermed må overholde minst 1 meter avstand til personer som ikke inngår i samme husstand. Det må være minst 1 meter avstand i alle retninger – både til sidene, forover og bakover.

 

Les hele dokumentet