Spekter tviholder på en pensjonsordning som diskriminerer mellom kjønnene, forteller Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Dette er saken

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Creo er uenig om pensjonsordningen for Creos medlemmer i orkester, teater og opera. Uenigheten grunner i en midlertidig avtale fra 2016, hvor Creo gikk med på innskuddspensjon som en midlertidig ordning grunnet dårlig økonomi i sektoren.

2. september starter meklingen mellom Spekter og Creo. Målet er å komme fram til en løsning som gir rettferdig pensjon for Creos medlemmer.

Kvinner kommer dårligere ut

– Slik pensjonsordningen fungerer nå risiker kvinner å komme dårligere ut enn menn, sier Thomassen.

Årsaken er at kvinner har en høyere levealder enn menn. Den nåværende pensjonsordningen tar ikke høyde for dette. Dette resulterer i dårligere pensjon for kvinner som lever lenger.

– Da Creo gikk med på den midlertidige pensjonsordningen ga Spekter et løfte om at vi på sikt skulle lage en pensjonsordning som varer livet ut, og som sikrer at kvinner er ivaretatt.

– Du skal ikke bli straffet om du lever lenger, sier Christine Thomassen

Løftebrudd

Avtalen innebar et felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, forteller Thomassen.

– Nå bryter arbeidsgiver dette løftet, og viser ingen vilje til å innfri avtalen vi ble enige om. Dette skaper en vanskelig situasjon for mange av våre medlemmer.

Tror på løsning

2. september starter meklingen mellom Spekter og Creo.

– Creo håper at Spekter vil holde løftet sitt. Det er viktig for oss å få til en livsvarig pensjonsordning som ivaretar begge kjønn. Vi håper og tror at partene kan komme til enighet under meklingen. Det finnes en gylden middelvei som på en balansert måte ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Løsningen heter hybridpensjon, avslutter Thomassen.

Les mer om saken og hybridpensjon her!