Innspill til til Kunnskapsdepartementet fra Creo og Norsk fagråd for musikk, dans & drama

På pressekonferansen 3. januar ble kunnskapsministeren spurt om eksamen og sa at en evaluering skal danne en del av vurderingsgrunnlaget for avgjørelsen om det blir eksamen eller ikke i vår. Vi spør når evalueringen skal gjennomføres, hvilken form den skal ha, hvordan den skal gjennomføres, hvilke studieprogram som blir inkludert og hvilke skoler og geografiske områder som vil bli spurt.

Fagrådet synes det er helt riktig å gjennomføre en slik evaluering og håper den blir igangsatt svært raskt hvis den skal kunne være en del av beslutningsgrunnlaget for om eksamen vår 2021 skal gjennomføres i videregående skole.

Våre medlemsskoler peker på flere mulige problemer med avvikling av eksamen:

1) Ulikt grunnlag avhengig av geografisk tilhørighet. Elever som går på skoler i områder som periodevis har hatt høyt smittetrykk har flere ganger hatt mange elever i karantene og lengre perioder med rødt nivå. Vi ser at spesielt fag som krever fysisk tilstedeværelse og aktivitet i musikk-, dans- & dramafag er krevende å avvikle på en god måte. Teams er ikke et godt redskap for samhandling i praktiske fag og flere læreplanmål blir således umulig å oppnå. Elevene har derfor ikke fått undervisningen de har krav på i henhold til læreplanene om de er på rødt nivå over tid.

2) Erfaringen fra flere skoler er at de ressurssterke elevene med høy grad av selvregulering håndterer hjemmeskole relativt bra og noen ganger også profiterer av det (bedre tid til øving og så videre), mens elever som allerede sliter med å oppleve mestring og har lav grad av selvregulering, sliter i større grad. En eksamen vil i ytterligere grad kunne forsterke disse forskjellene.

3) Hvis vi i mai-juni skal praktisere samme forsiktighet ved eventuelle covid-19 symptomer som i dag, så kan det medføre at flere elever vil gå glipp av eksamen fordi de må være hjemme. Dette fører igjen til at studiestart kan bli utsatt med 1 år og de dermed vil bli forsinket i den videre utdannelsen sin.

På bakgrunn av dette anbefaler vi i fagrådet sammen med Creo, at eksamen vår 2021 blir avlyst for videregående skole. Vi oppmuntrer også Kunnskapsdepartementet til å avgjøre dette raskt da det vil gi skolene en mulighet til å bruke tid og ressurser på å planlegge en vår med undervisning og vurderingssituasjoner som gjør elevene studieforberedt.

 

På vegne av styret i Norsk fagråd for musikk, dans & drama og Creo,

Camilla Ediassen 
Styreleder Norsk Fagråd for musikk, dans & drama

Hans Ole Rian
Forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur