Med dagens midlertidige innskuddsordning vil Astrid tape nærmere 400.000 kr i pensjon.

Ledelsen ved kulturinstitusjonene tviholder på en pensjonsordning som diskriminerer mellom kjønnene. Dette skjer i 2021, i en sektor der halvparten av de ansatte er kvinner.

Slik dagens midlertidige pensjonsordning fungerer, risiker kvinner å komme dårligere ut enn menn. Årsaken er så enkel som at kvinner lever lenger.

Man bør ikke bli straffet for å leve lengre

Astrid Birkeland er en av kvinnene som nå har tatt kampen for sine egne og sine kollegers pensjonsrettigheter. Hun er født tidlig på 90-tallet, og forventes å leve ca. 3 ½ år lengre enn en jevngammel mann. Med dagens midlertidige innskuddsordning vil hun tape nærmere 400.000 kr i pensjon.

– Pensjonen skal sikre deg når du ikke lengre kan arbeide. Det virker ulogisk og urettferdig at vi som er kvinner skal bli straffet fordi vi lever lengre. En pensjon burde vare livet ut for alle – både kvinner og menn, sier Birkeland.

– Kampen vi står i gjelder faktisk ikke bare kunstnere og kulturarbeidere, fortsetter Birkeland. Dette er en kamp for likestilte pensjonsordninger i det norske arbeidslivet. Spekter lovet oss at innskuddspensjon var en midlertidig løsning. Når de nå går tilbake på det bryter de vår tillit.

 

Arbeidsgiverne må holde det de har lovet!

Arbeidsgiverne hevder at innskuddspensjonsordningen er kjønnsnøytral.

– Dette argumentet faller på sin egen urimelighet, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen. Hadde dette vært tilfelle, ville vi ha vært i mål i 2016.

– Arbeidsgiverne lovte oss en varig pensjonsordning med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Det løftet har de ikke holdt. Derfor streiker vi i dag. Vi streiker for Astrid, for Creos medlemmer, og for et likestilt arbeidsliv!

 

Slik ser regnestykket ut

Lønn 500 000
Årlig tjenestepensjon

   Innskuddspensjon Hybridpensjon
Mann            108 000            111 000
Kvinne            94 000            111 000

 

Beregningsforutsetninger: 

Både mann og kvinne er 28 år gamle (født i 1993), blir 67 år i 2061.
Forventet antall leveår som pensjonist:

Mann: 23,8

Kvinne: 27,5