mann noterer
Info fra LO-advokatene

Regjeringen og Stortinget har de siste dager innført tiltakspakker for å dempe den økonomiske belastningen mange selvstendige næringsdrivende opplever som en følge av korona-situasjonen. Under følger en oversikt over de viktigste tiltakene per 23.03.2020.

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars 2020, får utsatt innbetaling til 1. mai 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Dersom forskuddsskatten allerede er innbetalt, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkreverfor tilbakebetaling.

Redusert sats for merverdiavgift

Det er fra regjeringen foreslått å redusere mva-satsen (lav sats) fra 12 % til 8 % i perioden fra og med 20. mars til 31. oktober 2020 – altså en midlertidig ordning. Lav sats for merverdiavgift omfatter blant annet kulturarrangementer og idrettsarrangementer. Det opprinnelige forslaget var imidlertid at momsen skulle fjernes allerede fra 1. januar, men på grunn av at det bl.a. har vært en viss usikkerhet rundt hvorvidt Norge kan sette ned satsen uten at det anses i strid med EØS-avtalen, ble ikke forslaget gitt tilbakevirkende kraft. Hvorvidt redusert sats faktisk vil få noen særlig økonomisk effekt ettersom all aktivitet i uoverskuelig fremtid nå er avlyst gjenstår å se. Et annet forhold, som kun kort nevnes her, er hva som skal gjelde ved forskuddsfakturering dersom f.eks. konserten først avholdes etter 31. oktober og satsene har økt igjen. Den som utsteder billetten nå med 8 % sats vil være ansvarlig for å innberette 12 %.

Utsatt frist for innbetaling av første merverdiavgifts-termin

Fristen for innbetaling av første merverdiavgifts-termin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

Vesentlig inntektstap – endre skattekortet!

Vi har i tidligere innlegg vist til at Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende (og frilansere) som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Det gis kompensasjon der dekningsgraden er 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen skal dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Fortsatt venter vi på nærmere avklaringer fra Stortinget/NAV om hvem som er kvalifisert til ordningen, herunder hvilke krav det stilles til minsteinntekt og redusert «arbeidstid», dokumentasjon, beregningsgrunnlag mv. Vi forventer imidlertid at det ikke stilles strengere krav for selvstendig næringsdrivende (og frilansere) enn for de nylige vedtatte endringene for lønnsmottakere. I påvente av avklaring av de nye (midlertidige) reglene vil vi i alle fall anbefale at du snarest bør vurdere å endre skattekortet, og/eller endre forskuddsskatten. På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket blir lavere fremover.

Myndighetene har gitt uttrykk for at behovet for teknisk tilrettelegging og justeringer i regelverk, samt hensynet til NAVs kapasitet, tilsier at det vil ta noe tid før den vedtatte ordning kommer på plass. På kort sikt, frem til ordningen kommer på plass, har Stortinget vedtatt endringer i regelverket for økonomisk sosialhjelp (uten behovsprøving) fra kommunene for å sikre en inntekt for selvstendige næringsdrivende og frilansere som er hardt rammet. Vår artikkel om denne endringen har vi skrevet om her

Selvstendige næringsdrivende som har egne AS-er

Enkelte som driver selvstendig næringsvirksomhet har av ulike grunner organisert virksomheten ved å etablere et aksjeselskap, hvor de selv også er ansatt. Som ansatt i eget aksjeselskapet har du krav på samme rettigheter som en vanlig ansatt til f.eks. sykepenger og dagpenger, men selskapet får også en del plikter som arbeidsgiver som levering av a-melding og innbetaling av arbeidsgiveravgift, og det er innført enkelte endringer knyttet til disse.

A-melding 
Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Endringen består i at tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars. Det er imidlertid svært viktig at a-meldingen blir levert ettersom opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Arbeidsgiveravgift 
Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Torsdag i forrige uke (19. mars) ble det foreslått at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosentpoeng med en varighet på 2 måneder. For å kompensere for foretakene i sone 5 (fylkene Finnmark og Nord-Troms som har 0-sats) har Stortinget gitt føringer på at det skal gis kompensasjon i en tilsvarende periode med 250 mill. Om dette blir gjennomført kommer vi tilbake til.

 

LO-advokatenes Facebook-gruppe har alltid oppdatert informasjon om aktuelle rettslige spørsmål ifb med Koronaviruset, som permittering, trygde-og arbeidsretts, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål. Det er åpent for å stille spørsmål mellom 09:00 oig 15:00. Spørsmålene vil i utgangspunkt ikke bli besvart enkeltvis, men vi samler og oppdaterer våre spørsmål-og-svar-spalter på ettermiddagen/kvelden.