Høringsinnspill til Stortingets næringskomite.

I dag har Creo levert innspill til den skriftlige høringen til Representantforslag 244 S (2021–2022) – et nasjonalt løft for kreative næringer. 

Her påpekes at det er viktig med en tydelig og fremtidsrettet strategi på dette området, og at virkemiddelapparatet må gjennomgås og styrkes. Der er vi enige med de representantene som har levert forslag.  Vi er også enige at det må vurderes å samle flere virkemidler for kulturnæringene i Innovasjon Norge. Dette er noe Creo har fremmet tidligere – spesielt under koronakrisen ble dette ytterligere aktualisert.

 

Creo har også benyttet anledningen til å peke på flere momenter som må på plass for å sikre aktørene i kulturbransjen en bedre yrkeshverdag:

  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.
  • Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.
  • Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.
  • Det må opprettes en Musikerallianse.
  • Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

 

Vern av opphavsretten

De kreative næringene er også svært avhengige av et velfungerende system for vern av opphavsretten og vederlag for denne. Vi støtter derfor selvfølgelig forslaget om at regjeringen får i oppdrag å vurdere hvordan myndighetene bedre kan legge til rette for at opphavsrettigheter kan beholdes på norske hender. Vi vil i den forbindelse minne om at Stortinget fremdeles venter på at Kulturdepartementet skal kvittere ut tre anmodnings- og utredningsvedtak på dette området:

  • Utrede tvisteløsningsordning for fastsetting av rimelig vederlag.
  • Vurdere regler om at leverandører av nettjenester må bidra til at rettighetshavere får vederlag.
  • Utrede om strømming av åndsverk i klasserom skal bli vederlagspliktig.

Alle disse tre vil kunne medføre store og positive endringer for svært mange utøvende og skapende kunstnere, og vi ser frem til både utredninger og høringer i disse sakene.

 

Les hele høringsinnspillet til Representantforslag 244 S
Vedlegg: Creos næringspolitiske plattform 2019-2022