- forslag til ny visjon og verdier

Under Creos landsmøte i 2022 ble det vedtatt at det skal utarbeides en ny visjon for Creo, understøttet av et sett verdier.

Creos visjon skal være en samlende «ledestjerne» for hele organisasjonen. Den skal representere et felles fremtidsønske som vi alltid strekker oss mot, og den skal peke ut en retning som motiverer til gode, langsiktige valg og beslutninger.

I høst inviterte Creo alle medlemmer til å bidra i utformingen av vår nye visjon. Responsen var overveldende, og vi ønsker å takke både enkeltpersoner og grupper for deres verdifulle bidrag!

Tydelig samstemte

Creo består av nesten 11.000 medlemmer som arbeider innen hele kunst- og kulturfeltet. Vi er en stor og sammensatt organisasjon, men innspillene vi har mottatt viser at det mest av alt er mye som forener oss. Medlemmene er helt tydelig samstemte i retningsvalg for, og tanker og følelser om, fremtidens Creo.

Vi har nå bearbeidet alt materialet vi har fått inn, og det foreligger et konkret forslag til visjon og verdier. Forslaget tar utgangspunkt i hva dere, medlemmene, ønsker for organisasjonen, og vil forhåpentligvis både inspirere og forplikte oss alle i årene fremover.

Avgjørende for videre organisasjonsarbeid

Formelt er det Creos landsmøte 2026 som skal vedta den nye visjonen, men innstillingen vedtas i Creos styre og representantskap allerede nå. Dette fordi visjonen vil gi en avgjørende retning for annet viktig organisasjonsarbeid som skal gjøres i landsmøteperioden.

Forbundsstyret og representantskapet stiller seg enstemmig bak det utarbeidede forslaget, som vil bli presentert for landsmøtet 2026 for formelt vedtak:

Visuell skillelinje

Visjon

Vi skal bygge et fellesskap for alle kunstnere og kulturarbeidere,
for å sammen skape og kjempe for et rikt og solidarisk kulturliv.

Verdier

Sterk. Synlig. Samlende.

Visuell skillelinje

Forankring i hele organisasjonen

Når visjonen legges fram for landsmøtet 2026, vil den være som del av en helhetlig organisatorisk «pakke» som også omfatter et revidert og harmonisert prinsipprogram, en tydelig organisasjonsstruktur og et oppdatert vedtektsett.

Det er en særskilt målsetting at landsmøtet skal vite at forslagene som legges fram har en bred forankring i hele organisasjonen – det har visjonen og verdiene! Og selv om det er et stykke fram til 2026, kan Creo derfor allerede nå trygt bevege seg i retningen visjonen peker på.

Målet var å skape en prosess som styrker medlemsdemokratiet og bygger en sterkere følelse av tilhørighet og stolthet i hele organisasjonen.

Vi er stolte av å si at vi har lyktes med dette, takket være medlemmenes innsats!