Kulturdepartementet har signalisert at faste fordelingsnøkler knyttet til Stortingets budsjettvedtak vil bli avviklet f.o.m budsjettfremlegget for 2021. Creo mener at dagens faste fordelingsnøkler er en forutsetning for at delt finansiering skal sikre musikk- og scenekunstinstitusjoner nødvendig økonomisk forutsigbarhet til langtidsplanlegging, og til å sikre kunstnerisk kvalitet og utvikling.

Vi mener at enhver vurdering av endringer i dagens finansieringssystem må ta utgangspunkt i en revidert kulturlov, og at denne må danne rammeverket for ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene. Først når revisjonen av, og ny lov er vedtatt, kan man vurdere å drøfte ordningen med faste fordelingsnøkler og mulige alternativer. Og som alltid; det må være kulturens beste som ligger til grunn for strukturelle endringer.

Creo har sendt følgende innspill til kulturminister Abid Raja og Stortingets Familie- og kulturkomité:

Les Creos innspill

Les NTOs notat til Kulturdepartementet og Kulturkomiteen