Ny hovedavtale i KS-området

Det har blitt fremforhandlet en forbedring av rettighetene til tillitsvalgte i hovedavtalen mellom KS og organisasjonene i KS-området. Den nye avtalen, som ble ferdigforhandlet tirsdag, er en toårig avtale som vil gjelde fram til utgangen av 2023.

 

Dette fremkommer i Hovedavtalens Del B, § 3-1:

§ 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til overfor de tillitsvalgte

b) Det skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestillitsvalgte på sentralt nivå i kommunen/fylkeskommunen. Organisasjoner som kun er representert ved tillitsvalgt, jf., HA del B § 2-2, innkalles også til informasjonsmøtene. Ved desentralisert fullmaktsnivå avholdes egne i informasjons­møter med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivået.

Creo har på mange steder ikke hovedtillitsvalgt, men kun en plasstillitsvalgt. Disse plasstillitsvalgte har i noen kommuner vært forhindret fra å delta på informasjonsmøtene den enkelte kommune har innkalt til. Dette skal det bli slutt på, og alle tillitsvalgte – uavhengig av tittel – skal nå bli innkalt på lik linje. Dette mener vi i Creo er en forbedring av partsforholdene lokalt, og en styrking av arbeidsplassdemokratiet.

 

Det er også kommet inn en viktig presisering i § 3-4 Rett til fri fra ordinært arbeid

Arbeidssituasjonen Forholdene skal legges slik til rette at for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, skal etter drøftinger tilrettelegges slik at de får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeids­tid.

Mange av Creos tillitsvalgte – både i kommunene og fylkeskommunene – har en arbeidstid som avviker fra ordinær dagarbeidstid. Ettermiddag- og kveldsarbeid er ikke uvanlig blant våre medlemmer. Noen av disse har hatt utfordringer med å få aksept for at deres rammevilkår rundt tillitsvalgtarbeidet må være noe forskjellig fra de rammevilkår andre tillitsvalgte arbeider under. Denne endringer vil gjøre det enklere å etablere ordninger og/eller rutiner som bedre er tilpasset en slik arbeidshverdag. Merk at dette er en «skal»-bestemmelse; det vil si at arbeidsgiver plikter både å gjennomføre drøftinger og tilrettelegge for at tillitsvalgte med avvikende arbeidstid skal ha både samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær arbeidstid.

 

Verdt å merke seg er også at miljøaspektet nå er en del av hovedavtalens bestemmelser: § 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse

Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig, bærekraftig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne.

 

Protokoll

Vedlegg til protokoll