Partene i kommunal sektor er blitt enig i om følgende:

«Partene er enige om å sikre gode insentiver for pensjonister til å påta seg arbeid ved skoler og barnehager, slik at det gir bidrag til å ivareta det ekstraordinære personellbehovet som følge av covid-19 smitte.

Partene viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet 21.12.21.

Partene er enig om en særskilt pensjonistlønnssats på kroner 300,- for pensjonert personell som tar arbeid i skole og barnehage. Den særskilte pensjonistlønnssatsen gir ikke avkortning av AFP eller alderspensjon. For øvrig gjelder de samme vilkår som for pensjonistlønn etter gjeldende avtaler, jf. B-rundskriv 6/2005 og SGS 2020 Pensjonsordninger § 3-2.

Tiltaket gjelder fra 1. januar 2022 og i den tid slik særskilt pensjonistlønn ikke reduserer offentlig AFP.»