Gitt den svært alvorlige situasjonen for de selvstendig næringsdrivende, og at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende foreløpig kun varer ut oktober, har Creo og Virke i dag bedt om at ASD så raskt som mulig utvider ordningen.

Etter det vi kan lese ut ifra Prop. 116 L (2019–2020) Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 er den midlertidige støtteordningen for selvstendig næringsdrivende ment å vare ut oktober 2020, og så vidt vi vet foreligger det ikke noen planer om å forlenge denne. 

Ifølge Stortingets Vedtak nr. 395, 16. mars 2020 har ordningen følgende siktemål: 

«Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.» 

For de selvstendig næringsdrivende, og spesielt for de som har sitt virke innenfor kulturnæringene, er virkningene av regjerings nedstengninger i forbindelse med koronaepidemien langt fra over. Vi ser heller ikke noen bedringer i sikte, i hvert fall ikke på denne siden av nyttår. 

Ifølge en rapport utarbeidet for MIR (Musikkindustrien næringsråd) av BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) peker funnene tydelig på hvor alvorlig krisen er for denne bransjen: 

  • 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått avlyst oppdrag, og 69 prosent har fått utsatt oppdrag etter koronarestriksjonene 12. mars. 
  • Gjennomsnittlig reelle inntektstap for frilansere og selvstendig næringsdrivende etter 12. mars og ut 2020 er på 95 700 kroner. Forventet inntektstap for resten av året, utover reelle tap, var på 148 500. Satt opp mot gjennomsnittsinntekt i 2019, på 436 000 kroner, utgjør reelle og forventede tap til sammen over halvparten av inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende i år.

Vi ser også at Folkehelseinstituttet ikke ser for seg at epidemien er over med det første. I sin siste rapport, Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 37, som kom 11. september, skriver de blant annet at «De kommende årene er det vedvarende fare for lokale utbrudd eller nye bølger av denne epidemien». 

Regjeringen og/eller lokale myndigheter fortsetter også med sterke restriksjoner på antall publikummere på kulturarrangement, nå sist Bergen kommune som begrenset antall tilhørere på kulturarrangement til maksimalt 50 personer. 

Siden denne gruppen yrkesutøvere fremdeles er i den situasjonen at de har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien (jfr Stortingets vedtak den 16. mars i år), siden FHI fremdeles anser epidemien som pågående, og siden myndighetene fremdeles pålegger aktørene i kulturlivet strenger restriksjoner, ber vi ASD forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, jfr Prop. 116 L (2019–2020) så lenge det er nødvendig, og i hvert fall ut året 2020. 

Vi ber også om at Regjeringen ved ASD tydelig signaliserer at ordningen vil bli forlenget så lenge Regjerningen og/eller andre myndigheter pålegger kulturbransjen begrensninger i forbindelse med denne koronaepidemien. 

 

Med vennlig hilsen 

Hans Ole Rian                                                 Rhiannon Hovden Edwards
Forbundsleder                                                 Leder kultur og opplevelse
Creo – forbundet for kunst og kultur            Virke 

 

Brev sendt til Arbeids- og sosialdepartementet