Helsedirektoratet foreslår at kravet til fastmonterte seter bør endres til et krav om faste, tilviste sitteplasser.

Helsedirektoratets svar på covid-19 oppdrag fra HOD nr. 312 – Fornyet vurdering av fastmonterte seter:

  • Kravet til fastmonterte seter for å kunne ha et større antall deltakere på et arrangement bør endres til et krav om faste, tilviste sitteplasser. Det foreslås at begrepet tas inn i covid-19-forskriften § 13a første ledd bokstav b og d.
  • Det anbefales at det kan være like mange deltakere på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser som har vært tillatt på arrangementer med fastmonterte seter. Det betyr at det kan være inntil 200 personer innendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, og inntil 600 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer, utendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Kommunene bør selv vurdere behov for strengere regler lokalt.
  • Det anbefales at særreguleringen av begravelser og bisettelser i § 13a første ledd bokstav c tas ut, og at slike arrangementer nå følger reglene som gjelder for andre arrangementer innendørs og utendørs.
  • Det anbefales at det tas inn et nytt krav til at arrangøren iverksetter tiltak for å forhindre interaksjon mellom deltakere som ikke er i samme husstand, på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, i covid-19-forskriften § 13b.

 

Dessverre melder samtidig Helsedepartementet at det er «nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.»

I vurderingen fra Helsedirektoratet står det tvert imot: «Helsedirektoratet er enig med FHI i at antall deltakere på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser kan opprettholdes på dagens nivå med inntil 200 deltakere innendørs og 600 deltakere utendørs, fordelt i kohorter på inntil 200 personer.»

Helsedirektoratet uttrykker at de er bekymret («Helsedirektoratet er enige med FHI i at en slik lemping ikke nødvendigvis vil innebære en økt risiko for smitte på det enkelte arrangement, men vi er likevel bekymret for om lempingen vil øke det samlede risikobildet»), men de faller altså ikke ned på en konklusjon hvor de tilråder maks 100.

Her skyver altså regjerningen fagmyndighetene foran seg, samtidig som den går mot fagmyndighetenes anbefaling.