Høringsinnspill til Kulturdepartementet, fra Virke og Creo.

Innledningsvis vil vi berømme Kulturdepartementet for å anerkjenne at det er et langsiktig behov for kompensasjon i en sektor som på bakgrunn av myndighetenes smittevernstiltak befinner seg i en vedvarende krise. Vi vil likevel understreke betydningen av at innretningen av de til enhver tid gjeldene ordningene treffer behovene til målgruppene.

I sin presentasjon av tiltak for perioden etter 1. september uttrykte kulturminister Abid Raja et ønske om å stimulere til mer aktivitet innenfor gjeldende smittevernsregelverk, og derfor gradvis redusere kompensasjonen som gis til avlyste arrangement. Samtidig understreket kulturministeren at kompensasjonsordningen skulle videreføres uendret for underleverandører i perioden ut året 2020.

Forslaget til ny forskrift fremstår i hovedutforming som forskriften den skal avløse. Det er likevel særlig gjort en vesentlig endring som i betydelig grad vil påvirke om ordningen vil treffe behovene til målgruppen:

 

Kapittel 3 Kompensasjon til underleverandører

I §5 Generelle vilkår, b. er det gjort en tilføyelse

b. Underleverandøren skulle levere tjenester/innhold til kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2020 og kulturarrangementet var planlagt av arrangør før 12. mars 2020.

I motsetning til deler av arrangørfeltet har en rekke underleverandørgrupper kort og til dels svært kort bestillingshorisont. Disse vil dermed ikke kunne vise til spesifikke oppdrag og arrangementer planlagt før 12. mars 2020 i perioden ordningen skal gjelde for. De vil likevel kunne dokumentere grundig gjennom tidligere års regnskap det inntektsbortfallet som er et resultat av uteblitt ordreinngang fra arrangementer, ref. krav i §5 c. Vi ber derfor om at siste ledd i §5 b. fjernes som krav til underleverandører. Med dette følger at dokumentasjonskrav gitt i §10 a-c, samt g-h bør fjernes som krav til underleverandør, men med fordel kan erstattes med krav om dokumentasjon i form av regnskap for tilsvarende periode i 2017-2019.

Vi mener dette er av avgjørende betydning for å sikre verdikjedenes overlevelse gjennom krisen. Dersom kravet blir stående vil store deler av målgruppen falle utenfor denne ordningen, som er ment å treffe dem. Dette vil også kunne oppfattes som et alvorlig løftebrudd av kulturministeren og departementet.

 

Øvrige innspill

Kapittel 2: Kompensasjon til arrangører:

I kapittel 2 Kompensasjon til arrangører, §2 generelle vilkår b er det kommet til et nytt sisteledd og kulturarrangementet var planlagt av arrangør før 12. mars 2020.

Spillesteder programmeres normalt i et 6-12 måneders perspektiv. Et høstprogam jobbes det vanligvis med helt fram til sommeren og i noen tilfeller også i august. Ikke alle arrangement planlagt etter 12 mars kan gjennomføres, uansett hvor god stimuleringsordningen vil bli. Vi ber derfor om at §2 b, siste ledd fjernes som krav også til arrangører med tilhørende dokumentasjonskrav.

Det er et viktig aspekt her at ikke alle arrangører kan «stimulere seg» ut av krisen. Dette gjelder særlig de som programmerer med høy grad av internasjonale artister, ofte opp mot 50 %. Disse kan ikke få internasjonale artister til Norge i noen overskuelig framtid.

Vi mener det i lys av dette er urimelig at kompensasjonsgraden vil for arrangører reduseres til 70 % for perioden 1.-30. oktober og 50 % for perioden 1. november-31. desember.

Filmprodusentene:

Vi stiller oss uforstående til at filmprodusentene fortsatt ikke er inkludert i listen over leverandører. Dette bør nå rettes opp. Produsentene sitter med det største økonomiske ansvaret for at en film blir realisert og burde ha en selvskreven plass i ordningen. Alternativt bør forskriften presisere at filmdistributør skal beregne sine tap på grunnlag av brutto filmleie, og forplikte seg til å avregne produsentandelen videre til produsent. Filmdistributører bør defineres som hovedarrangør på linje med kinoene.

Behov for ytterligere utvidelse:

Vi mener ordningene må utvides til å omfatte alle virksomheter som i vesentlig grad henter sine inntekter fra arrangement. Kunstnere og kulturarbeidere som har fått avlyst arrangementer i utlandet må også inkluderes i ordningene.

Innretning:

Ved søknader basert på kontrakter forventer vi at budsjett kan legges til grunn for søknadsbeløp i tilfeller der kontrakten baseres på f.eks. en andel av billettinntektene og ikke har et kontraktsfestet beløp

Langsiktighet:

Til slutt vil vi igjen understreke at kompensasjonsordningene som treffer kulturbransjen må forlenges så lenge smittevernstiltak legger begrensninger på muligheten til arrangement og næringsdrift.

 

Brev til Kulturdepartementet