Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet 

Fastsatt av Kulturdepartementet 3. april 2020 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak av 31. mars 2020. Forskriften trer i kraft straks.

 

 § 1 Formål 

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet. 

§ 2 Generelle vilkår 

Det kan etter søknad gis kompensasjon til arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten når følgende vilkår er oppfylt: 

a. Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020. 

b. Arrangementet var planlagt avholdt i Norge. 

c. Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten. 

d. Arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. 

e. Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen. 

f. Arrangøren er ikke under konkursbehandling. 

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften. 

§ 3 Hvilke tap eller utgifter det kan gis kompensasjon for 

Det kan gis kompensasjon for: 

a. netto tapt billettinntekt ved avlysning eller stenging av arrangementer som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet, 

b. netto tapt deltakeravgift ved avlysning eller stenging av arrangementer som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet, og merutgifter som følge av at arrangementer avlyses, stenges eller utsettes som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet. 

Med netto tapt billettinntekt eller tapt deltakeravgift menes differansen mellom arrangementets budsjetterte billettinntekt eller deltakeravgift og arrangementets faktiske billettinntekt eller deltakeravgift. Tapt billettinntekt eller deltakeravgift som har blitt dekket av arrangørens forsikringsordning, avtale mv. eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen, kompenseres ikke. Tapt billettinntekt eller deltakeravgift som kan dekkes av arrangørens forsikringsordning eller avtale mv., dekkes heller ikke. 

Med merutgifter som følge av at et arrangement avlyses eller stenges menes utgifter som oppstår som en direkte følge av avlysningen eller stengingen. Utgifter som påløper uavhengig av avlysning eller stenging av arrangementet, dekkes ikke. Med merutgifter som følge av at et arrangement utsettes menes for eksempel ombookingsgebyrer eller tap som følge av atinnkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes når arrangementet skal gjennomføres på nytt. Merutgifter som har blitt dekket av arrangørens forsikringsordning, avtale mv. eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen, dekkes ikke. Merutgifter som kan dekkes av arrangørens forsikringsordning eller avtale mv., dekkes heller ikke. 

§ 4 Tildelingskriterier 

Arrangører med søknader som oppfyller ordningens vilkår, vil få kompensasjon. Det tildeles kompensasjon én gang per arrangør i gjeldende periode. 

Kompensasjon etter § 3 skal sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste og stengte arrangementer ikke overstige arrangementenes budsjetterte overskudd før avlysning eller stenging. Ved beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte arrangement skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til COVID-19, holdes utenfor. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert slik at overskudd etter avlysning eller stengning blir likt budsjettert overskudd. 

Arrangementenes budsjetterte overskudd kan etter tildeling av kompensasjon bli vurdert opp mot overskudd for arrangementer i tidligere år eller liknende arrangementer. Ved avvik mellom arrangementenes budsjetterte resultat og tidligere eller liknende arrangementer vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt, med mindre arrangøren kan dokumentere saklig grunn for avviket. 

Ordningen er rammestyrt basert på bevilget beløp. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor ordningens ramme. Søknader som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensasjon i henhold til § 3 med inntil 100 prosent. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for søkere der søknaden oppfyller ordningens vilkår. 

Tildelt kompensasjon utbetales ikke dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos arrangøren. 

§ 5 Krav til søknaden 

Søknad om kompensasjon skal leveres elektronisk via Norsk kulturråds nettsider. Nærmere informasjon vil fremgå av søknadsskjemaet og Norsk kulturråds nettsider. 

Søknadsfrist vil bli fastsatt av Kulturdepartementet. 

Følgende opplysninger skal gis i søknadsskjemaet: 

a. bekreftelse på at vilkårene i § 2 er oppfylt. 

b. tapt billettinntekt eller deltakeravgift som søkes kompensert i henhold til § 3 bokstav a og b og merutgifter som søkes kompensert etter § 3 bokstav c. 

c. bekreftelse på at kompensasjon etter § 3 ikke er dekket eller kunne blitt dekket på annen måte, gjennom for eksempel forsikring eller avtaler. 

d. opplysninger om kompensasjon etter § 3 vil gi et overskudd som overstiger budsjettert resultat for arrangement før avlysning eller utsettelse jf. § 4 andre ledd. 

e. bekreftelse på at arrangøren ikke mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, jf. § 2 andre ledd.

f. bekreftelse på at arrangøren ikke har mottatt offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen som dekker kompensasjon etter § 3. 

g. bekreftelse fra arrangør om at arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt som følge av råd eller pålegg fra myndighetene. 

h. bekreftelse på at arrangøren ikke er under konkursbehandling. 

Norsk kulturråd kan også be om ytterligere opplysninger som er nødvendige for behandling av søknader etter denne forskriften 

Arrangører med flere arrangementer må sende samlet søknad. Arrangører som samarbeider om et arrangement, må avklare hvem av arrangørene som skal ta med arrangementet i sin søknad. 

§ 6 Dokumentasjon 

Søkere må på forespørsel bl.a. kunne dokumentere: 

a. spesifikasjon av hvilke arrangementer som inngår i en ev. samlet søknad i henhold til § 5 femte ledd. 

b. tapet eller merutgiftene som søkes kompensert etter § 3, for eksempel ved å legge frem regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant informasjon som viser kostnader, inntekter og eventuelt overskudd, jf. § 4 andre ledd. 

c. budsjetterte inntekter og utgifter for arrangementet før beslutning om avlysning eller utsettelse 

d. faktiske inntekter og utgifter for arrangementet etter beslutning om avlysning eller utsettelse. 

e. at tapet eller merutgiftene ikke dekkes på annen måte. Dokumentasjon av merutgifter kan bl.a. være kjøpsbetingelser eller avtaler for de varene eller tjenestene som søkes kompensert. 

f. at det var gitt pålegg eller råd fra myndighetene om avlysning eller utsettelse av arrangementet, samt datoen arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt. 

Arrangementenes budsjett og regnskap skal på forespørsel bekreftes av daglig leder eller styreleder. Søkes det om å kompensere tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet. 

§ 7 Saksbehandlingsregler 

Ordningen forvaltes av Norsk kulturråd. 

Kulturdepartementet er klageinstans for Norsk kulturråds vedtak etter forskriften. 

§ 8 Kontroll 

Norsk kulturråd fører kontroll med at vilkårene for å motta kompensasjon etter ordningen er oppfylt. Det skal gjennomføres etterhåndskontroll av arrangører som får en kompensasjon etter denne forskriften på 9 millioner kroner eller mer. Det skal også gjennomføres etterhåndskontroll av øvrige arrangører som mottar kompensasjon etter denne forskriften basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering. 

Søker plikter på forespørsel å fremlegge alle opplysninger som er nødvendige for at Norsk kulturråd kan føre kontroll etter denne forskriften. Arrangør skal oppbevare all dokumentasjon for at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt i ti år beregnet fra året etter søknadsåret. 

§ 9 Tilbakebetaling 

Dersom en søker gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger i søknaden om kompensasjon, og dette medfører at det utbetales uberettiget eller forhøy kompensasjon kan den helt eller delvis kreves tilbake. Dersom kompensasjonen ennå ikke er utbetalt, kan den holdes helt eller delvis tilbake eller bortfalle. 

Dersom det utbetales for høy kompensasjon på grunn av feil fra forvalters side, kan den uberettigede andelen av kompensasjonen kreves tilbakebetalt. 

§ 10 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks.

 

Last ned dokument: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet