Høringssvar til arbeids- og inkluderingsdepartementet.

1.april i år ble det gjort innstramminger i arbeidsmiljøloven som medførte begrensninger i virksomheters mulighet til å benytte seg av innleie fra bemanningsbyrå. I en periode har det vært gjort et unntak for kortvarige arrangementer i kultur- og eventsektoren. Regjeringen foreslår nå et permanent unntak for de scenetekniske yrkene.

Creo har i dag sendt over vårt høringssvar til arbeids- og inkluderingsdepartementet:

 

Creo setter pris på regjeringens ønske om å finne gode løsninger for kulturlivet. I dette forslaget begynner regjeringen dessverre i feil ende ved å foreslå et unntak fra lovverket, før resultatene av deres egen arbeidslivspolitikk har fått anledning til å virke.

Forslaget fra departementet om unntak fra innleiebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, representerer et prinsipielt viktig retningsvalg for utformingen av arbeidslivspolitikken innen kultursektoren. Hvilke hensyn skal vektlegges i fremtiden? Skal kulturlivets utfordringer løses med en dreining fra ulovlig oppdragsvirksomhet til ansettelser i bemanningsselskaper? Skal kulturarbeidere ha svakere rettigheter enn arbeidstakere i det øvrige arbeidslivet? Creo mener at de scenetekniske yrkene og de andre yrkesgruppene som arbeider på og rundt scenene omkring i Norge, trenger et ryddig og konsekvent lovverk som stimulerer til sunne konkurransevilkår, trygge ansettelser, tariffavtaler og ryddige partsforhold. Departementets forslag risikerer å spenne bein under den positive utviklingen bransjen har opplevd de siste årene, og videre vil forslaget vil sette fagorganiseringen, tariffarbeidet og samarbeidet med de seriøse arbeidsgiverne langt tilbake. 

I regjeringens storrengjøring av arbeidslivet er begrensningen av innleie og tydeliggjøringen av arbeidstaker/oppdragstaker-begrepene i Arbeidsmiljøloven de viktigste tiltakene for å bedre arbeidsforholdene i kultur – og arrangementssektoren. Lovendringene har i utgangspunktet lagt godt til rette for at mange kunstnere og kulturarbeidere, herunder sceneteknisk personell, fremover vil gå fra å være ulovlige og ufrivillige oppdragstakere til arbeidstakere.

Når departementet nå foreslår å unnta de scenetekniske yrkene i kultursektoren fra innstrammingene i innleiebestemmelsene, frykter Creo at dette vil føre til en vridning fra ulovlig oppdragsvirksomhet til ansettelser i bemanningsselskaper, og at innleie fra bemanningsselskaper dermed blir den nye normen for de scenetekniske yrkene. 

Slik vi forstår det, er dette stikk i strid med regjeringens ambisjoner. Creo tok for gitt at kulturlivet skulle få ta del i opprydningen i arbeidslivet, ikke minst ettersom dette er et felt som trenger det mer enn de fleste.

Høringsnotatet preges av en oppfatning om at et unntak er avgjørende for hele bredden i norsk kulturliv, og da særlig de små arrangørene. Det er på ingen måte tilfelle. Kravet om unntak har vært dominert av relativt få og store kommersielle aktører i kultur- og arrangementsbransjen, og unntaket vil slik Creo ser det, i større grad være å betrakte som en trussel mot lokale festivaler og arrangementer enn et bidrag til å sikre et rikt kulturliv.

Creo mener at forslaget i alt for liten grad har kartlagt de store og uante konsekvensene som et frislipp av bemanningsbransjen vil føre til i denne delen av kulturlivet. Konsekvensene kan bli svært alvorlige i en bransje som allerede preges av gråsoner, uryddige arbeidsforhold og tidvis kreativ tilnærming til lov og avtaleverk.  

 

Creo mener denne saken representerer et retningsvalg for kulturlivet. Vårt innspill er en anmodning til departementet om å stole på regjeringens egen arbeidslivspolitikk, og en sterk anmodning om å stoppe et forslag som vil få store negative konsekvenser for hele kulturlivet.

 

Les hele høringssvaret her