Regjeringen forslår å fjerne minstegrensen på 20 % for å bli medlem av Statens Pensjonskasse (SPK). Hvis lovforslaget blir vedtatt i Stortinget, vil endringen skje med virkning fra 1.1.2024.

For Creos medlemmer med deltidsstillinger under 20 % eller timelærere, ved universiteter og høgskoler og ved grunn – og videregående skoler, betyr dette mye for deres framtidige pensjon. Med endringen blir regelverket i SPK og offentlig tjenestepensjon harmonisert med gjeldende regler for privat og kommunal tjenestepensjon.

Forslaget er en naturlig og logisk utvikling i tenkningen rundt opptjening i tjenestepensjonsordninger. Arbeidsretten fastslo allerede i juni 2013 at daværende grense på 14 timer per uke for opptjening i kommunal tjenestepensjonsordning, var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av deltid. Pensjonsregelverket ble på bakgrunn av dommen endret.

I årene etter har også ansatte i Oslo kommune fått pensjonsopptjening fra første krone. I SPK ble 14 timers grensen kun satt ned til 20 % fra april 2016, men har i tiden etter blitt stående uforandret, på tross av utviklingen i pensjonsregelverket i tjenestepensjonsordningene.

Sist ute med pensjon fra 1. krone, var endringer i private tjenestepensjonsordninger (1.1.2023) som ga den ansatte rett til pensjon fra 0G, tidligere startet opptjeningen først fra inntekt fra 1G. Creo støtter derfor forslaget om lovfesting av pensjon fra første krone i SPK. Etter vårt syn burde endringen ha vært foreslått for lenge siden.

For fremtidige alderspensjonister, vil verdien av tjenestepensjonen med rett til pensjon fra første krone sammen med all -års opptjening av alderspensjon i folketrygden og eventuelt AFP, danne grunnlaget for god økonomisk sikring som alderspensjonist. Levealdersjustering av folketrygden (alderspensjonen blir justert etter forventet levealder for årskullene), har den enkelte en mulighet til å kompensere for ved å jobbe lengre.