Creo har fått medhold i at Nav har opptrådt uaktsomt ved å gi vårt medlem mangelfull veiledning. Nav er følgelig erstatningsansvarlig for tapte dagpenger.

Et av Creos medlemmer fikk ikke sendt inn krav om dagpenger pga. en feil ved Navs elektroniske registrering av arbeidsledighet. For å få dagpenger, må man registrere seg som arbeidssøker. Dette var ikke mulig for vårt medlem, da han var registrert som «beholde arbeid» i Navs systemer pga. tidligere sykefravær. Medlemmet fikk ingen tilbakemelding eller veiledning fra Nav. Selv etter flere henvendelser til Nav for å endre statusen, fikk han ingen hjelp.

Villedende informasjon på Navs nettsider

Det er fullt mulig å fremsette krav om dagpenger uten at man er registrert som arbeidssøker, men vårt medlem ble villedet av informasjon på Navs nettside. Informasjonen fremsto slik at man først måtte være registrert som arbeidssøker for å kunne søke om dagpenger, og at man risikerte å få avslag dersom man ikke var registrert som arbeidssøker.

Som følge av den misvisende informasjonen fremsatte vårt medlem ikke krav om dagpenger før Nav endelig hjalp ham med å endre status til arbeidssøker, etter permitteringsperioden. Han fikk følgelig avslag på dagpenger, siden permitteringsperioden var over, og dagpenger gis tidligst fra tidspunktet kravet fremsettes.

Anket til Trygderetten

Creo anket saken inn for Trygderetten. Vi mente at kravet måtte anses fremsatt på et tidligere tidspunkt, og at det forelå saksbehandlingsfeil ved at Nav hadde brutt veiledningsplikten.

Nav snudde og ga Creo delvis medhold. Medlemmet fikk innvilget dagpenger for perioden før den endelige søknaden om dagpenger ble sendt inn, basert på at tidligere henvendelser til Nav skulle anses som fremsettelse av krav om dagpenger.

Det er synd at man må ha juridisk bistand fra sitt fagforbund for å få endret et åpenbart urimelige vedtak, men sånn er det dessverre i en del tilfeller.

Medhold i erstatningskrav til Nav

I Creos mening var det var Navs feil at vårt medlem ikke fikk dagpenger hele perioden han var permittert. Vi krevde erstatnings fra Nav for det tapet han var påført som følge av mangler ved Navs elektroniske systemer, manglende veiledning, samt villedende informasjon på nettsiden deres.

Nav klageinstans har nå gitt oss medhold i dette og utbetaler erstatningen til medlemmet. Nav Klageinstans opplyser i vedtaket at Nav har opptrådt uaktsomt ved å gi vårt medlem mangelfull veiledning om rett til dagpenger og at vilkårene for rett til erstatning er oppfylt i dette tilfellet. Nav er følgelig erstatningsansvarlig for tapte dagpenger.  

– Det er godt å se at Nav har tatt til fornuft og innrømmer at de har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt i denne saken, sier forbundsadvokat i Creo, Ingvild Andrea Tellmann.

– Jeg synes det er synd at man må ha juridisk bistand fra sitt fagforbund for å få endret et åpenbart urimelige vedtak, men sånn er det dessverre i en del tilfeller.