Anders Hovind
Creo har fått gjennomslag for sine synspunkter på ny lov om tros- og livssynssamfunn.

– For oss var det svært viktig å få kirkemusikerne med i lovteksten, sier nestleder Anders Hovind. Vi fryktet at lovforlaget ville svekke kommunenes finansieringsforpliktelser for kirkemusikktjenesten. Nå er denne formuleringen på plass og linjene tilbake til Organistloven fra 1967 er tydelige.

– På mange måter er vedtaket i familie- og kulturkomiteen blitt enda bedre. Det er kommet med en merknad om den viktige kulturarven kirkemusikken representerer, og at «komiteen mener at organist/kantor er særlig viktig for bevaring og formidling av den kulturarven som kirkemusikken representerer. Komiteen påpeker at kommunen har et særskilt ansvar for å ivareta dette.»

– Kirken er også en viktig arbeidsgiver for frilansere. Uten kirkemusikere ville det opprinnelige lovforslaget fått store ringvirkninger også for disse. Nå er jeg bare lettet og glad, sier Anders Hovind